Hawaareta Ooso 23

1Phawuloosi duulata asa tishshi histi xeelidi “Ta ishato! Hach gakkanaas ta Xoossa sinthan lo7o qofara dayssi” gides. 2Qeeseta halaqa Hananiyay qasse Phawuloosa duunan shocana mala iza achchan eqqidayta azazides. 3Heerakka Phawuloosi Hananiya “Haysso aannora tiyettida keeththazo! Nenakka Xoossi shocana; wogara pirdana uttada wogay baynda tana shocana mala azazay?” gides. 4He wode heen diza asay Phawuloosa “Xoossa Qeeseta halaqa cayay?” gides. 5Phawuloosikka istas “Ta ishato! Izi Qeeseta halaqa gididayssa ta erabeykke. gaasoyka ‘Ne dere halaqa bolla iita qaala gooppa’ gizayssi xaafetides” gides. 6Phawuloosi heen diza asappe baggay Saduqaaweta, baggay Farsaaweeta gididayssa eridinne “Ta ishato! Ta Farsaaweeppe yelettadissinne; takka Farsaawe; hekko ha7i ta pirdettana shiiqiday hayqqidayti dendanayssa ta ufays ooththiza gishassa” giidi ba qaala dhoqu histidi duulata asa sinthan yootides. 7Phawuloosi hessa yootida mala Farsaaweeta giddoninne Saduqaaweta giddonka ooshi dendin duulatay nam7u shaaketi wodhdhides. 8Gaasoyka Saduqaaweti “Hayqqidaytas denthi deenna; kiitanchaykka baawa; Ayanaykka deenna gizayta; Farsaaweeti qasse heyti wurikka deettes” gi ammanizayta. 9Hessa wode daro shiroy asa giddon hanides; Farsaaweeta baggata gidida issi issi Muse woga tamarizayti dendidi “Nu hayssa addeza bolla aykkokka iita miish demmibekko; ayanay woykko kiitanchay izas yootida gidana; nu ay erizoni?” giidi palametida. 10Palamay minni minni bida gish asay Phawuloosa tarsherethonta mala babbidi halaqata azazizayssi “Duge wodhdhidi Phawuloosa asa giddofe ha kessi ekki yiidi gede wotadarati dizaso efite!” giidi wotadarata halaqata azazides. 11Wontetha gallas leela gidoth Goday Phawuloosa achchan eqqidi “Aykkoy ba ne Yerusalamen taas markattidayssatho Oroomenka ne taas markattanas bessees” gides. 12Gadey wontin Ayhuda asati shiiqetidi “Nu Phawuloosa wodhonta dishe kath mookko; haathika uyokko” gi caaqettida. 13Hessa he maqozan issife gidida asa qooday oyddu tammafe bollara dees. 14Istika Qeeseta halaqatakkonne dere cimatakko biidi istas “Nu Phawuloosa wodhonta dishe kath moonta mala minthi caaqidos. 15Hessa gidida gish inte dere cimatara zoretidi iza keehi marammariza misatidi isti intes Phawuloosa ehana mala azazizayssa oychite; nukka izi ha hanno gakkanappe kasetidi iza wodhana giigettidos” gida. 16Gido attin issi Phawuloosas michi nay hessa ista maqoza siyida gish wotadarati dizaso bi geellidi yo7oza Phawuloosas yootides. 17Phawuloosikka Mato halaqatappe issa baako xeygidi “Hayssi naazi wotadarata azazizayssas yootiza yo7oy diza gish gede izakko efa” gides. 18Mato halaqay naaza waana azazizayssakko ekki geellidi “Qashetida Phawuloosi tana baako xeygidi hayssi naazi nees yootiza yo7oy diza gish ta iza neekko shiishana mala tana woossides” gides. 19Azazizaysikka naaza kushe oykki ekkidi haraso pooqidi “Ne taas yootanayssi aazee?” giidi iza dumma oychides. 20Naazikka “Ayhuda asati Phawuloosa yo7oza lo7ethi maaramarizade misatissidi wonto ne iza istas shiishana mala oychanas qachi woththida. 21Gido attin ne istas ero gooppa; gaasoyka ‘Nu iza wodhonta dishe kath mokko haathika uyokko’ giidi caaqqettidayti oyddu tammafe bolla gidiza asi iza wodhanas oge bolla zugges; ha7i isti naagizay ne zaaro xalala” gides. 22Azazizaysikka “Ne hayssa taas yootidayssa hara oonakka erissofa” giidi naaza moyizides. 23Hessafe guye wotadarata azazizayssi mato halaqatappe nam7ata xeygidi “Qammafe heedzdzu saate gidishin Qisaariya geetettizaso bana mala nam7u xeetu wotadarata, laapun tammu toganchatanne nam7u xeetu toora asa giigissite; 24Phawuloosasikka para giigissidi dere haariza Filkisekko lo7on gakkana mala ooththite”gides. 25Dabdabe hizgi xaafides; 26“Dere haariza boncho Filkises, Qalawodosa Lusiyoosappe; saroy nees gido. 27Hayssa addeza Ayhuda asati oykki wodhana gishin izi Oroome asi gididayssa ta gakka erida gish wotadaratara gakkada ashshadis. 28Isti iza aazas mootizakkonne ta erana koyada dere duulatakko shiishadis. 29Isti iza bolla shiishida mootoy ba woga gish gididayssa eradis; gido attin iza hayqos woykko qashos gaththiza miishi deenna. 30Hayssa addeza wodhanas asay maqetidayssa ta siyada heerakka siyida mala nekko yeddadis; mootizaytikka heen ne sinthan ba mooto shishshana mala istas yootadis” gides. 31Hessa gish wotadarati ba azazettida mala Phawuloosa qammara efidi Antiphaxxirose geetettizaso gaththida. 32Wontetha gallas toganchati Phawuloosara baana mala ooththidi isti qas guye so simmida. 33Toganchati gede Qisaariya gakkidi dabdaabeza dere haarizayssas immidi Phawuloosa iza sinth shiishida. 34Dere haarizayssi dabdaabeza nababidinne Phawuloosa “Ne awa dereppe yadii?” gi oychides. Izi Kilqiya dere as gididayssa eridi; 35“Nena mootizayti yishin ta ne yo7o siyana” gides; Herdoosa gibbe gaaththan izi naagettana mala azazides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\