Hawaareta Ooso 24

1Ichashu gallassafe guye Qeeseta halaqa Hananiyay issi issi cimataranne Xarxuloosa geetettiza xabaqara Qisaariya bides; istika dere ayssiza Filkisekko shiiqidi Phawuloosa mootida. 2Phawuloosi xeeygeti shiiqin Xarxuloossi iza hizgi mootides “Boncho Filkise! Nu ne baggara daro saroteth demmidos; ne lo7o aysonka nu deres lo7etethi beettides. 3“Hessa ne lo7o oosoza nu awan gidin aydekka dhoqu gida bonchoranne galatara ekkoos. 4Ta ha7i nena gam7isontanne daaburissonta qaanthara nees yootizayssa kiyatethan ne nu gizayssa siyana mala woossos. 5“Hayssi addezi nuus iita harge gidides; alamen diza Ayhudata ubba bolla meto medhees, Naaziraawe geetettiza wordo asata waanna kaalethizadey izakko. 6Izi Xoossa Keeththe tunisana gishin nu iza oykkidos. [Nu woga mala nu iza bolla pirdana qoppidos. 7Gido attin wotadarata halaqata azazizayssi Lusiyoossi gakkidi nu kusheppe iza wolqara woththi ekkides. 8Iza mootiza asaykka neekko yaana mala azazides.] Hayssi nu iza bolla shiishida mootozi wuri tumu gididayssa ne ne baggara iza oycha gakkanaas dandayassa” gides. 9Hinko Ayhuda asatikka “Ee hayssi yo7ozi wurikka tumukko” giidi ammanettida. 10Dere ayssiza Filikkisey Phawuloosi haasayana mala ba kushera malati besides; Phawuloosikka “Ne daro wodesoppe hayssa dereza ayssizadde gididayssa ta eriza gish ta bolla shiiqida mootozas ta nees ufayssa zaaro shiishays. 11Ta Xoossas goynnanas Yerusalame biin hachchi tammanne nam7u gallassafe darontayssa ne ne baggara eranas dandayassa. 12Xoossa Keeththan gidin Ayhudata Woosa Keeththan woykko katama giddon ta oonarakka palametishin woykko dere giddon meto medhishin tana demmibetenna. 13Ha7i ta bolla isti shiishida mootozas ay markaka shishshanas dandayettenna. 14“Gido attin ta nees qoncisana koyizay isti wordo giza Goda ogera nu aawanta Xoossas gooynayssinne Muse woganne nabeta maxaafan xaafetidayssaka ubba ammanays. 15Istika ufays ooththiza mala takka nagaranchatinne xilloti hayqoppe dendanayssa Xoossan ammanettays. 16Hessa gish Xoossa sinthaninne asa sinthan sidhey baynda hanoy taas daana mala ubba wode minnays. 17“Ta Yerusalameppe kezin taas daro layth gididappe guye ta dere asas maado miishenne Xoossas imettiza miishe ekka yadis. 18Tana isti Xoossa Keeththan demmiday ta hessa gaththishinna; he wode ta geeyza woga polishin tanara daro asi deenna; ooshinne shiroykka deenna. 19Gido attin Iisiyappe yida issi issi Ayhuda asati deettes; istasika tana mootos gaththizazi diza gidikko ne sinthan tana mootetto. 20Hessafe guye ta duulata sinth shiiqikko ta ooththida qohoy diikko he asati yooteto. 21Tana hayssas gaththida gaasoy ta ista giddon eqqada ‘Hayqqidaytas denthi dees ga yootida gish hach pirdas inte sinth shiiqadis’ ta gaada qaala dhoqu hista yootadis attin hara ta ooththida miishi deenna” gides. 22Filkisey Goda oge lo7ethi eriza gish “Wotadereta halaqata azazizayssa Lusiyoossi yiza wode ta inte yo7oza gish qasho gidiza yo7o immana” giidi ista yeddides. 23Phawuloosa naagiza mato halaqay “Iza daro waayssonta lo7etha naaga; iza laggeti izas koshshiza miishi ekki yiikko diggofa” gides. 24Guuththa wodeppe kaallidi Filkisey Ayhuda as gidida ba macheyo Durissillara yides; Phawuloosakka xeygidi Yesus Kirstoosan ammano gish izi yootishin siydes. 25Phawuloosi xillotetha gish, asi barka bana haaro gishshinne buroppe yaana pirda gish yootin Filkisey babbidi “Ha7i ne ba; hara wode taas giigishin ta nena xeeyga ekkana” gides. 26Filkisey Phawuloosappe gubbo ekkanas ufaysi ooththi naagida gish daro wode gakkanaas xeygi xeygi hasayssides. 27Nam7u laythafe guye Phorqiyossa Fisxoossi Filkise ollan shuumettides; Filkisey Ayhudata ufayssanas koydi Phawuloosa qashoson aggagides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\