Hawaareta Ooso 25

1Fisxoossi ba ayssiza dere Qisaariya gelidi heedzdzu gallas aqetidi heeppe Yerusalame bides. 2Heen diza Qeeseta halaqatinne issi issi Ayhudata giddofe gita gita asati Phawuloosa bolla ba mooto shiishida; “Phawuloosa ha Yerusalame ehidi nuus lo7o ooso ooththarki!” giidi woossida; isti hessa giday Phawuloosa naagidi oge bolla wodhanas koyda gishassa. 4Gido attin Fisxoossi “Phawuloosi Qisaariyan qasho keeththan naagetes; takka ha7i elle simmada he izakko baana. 5Inte giddofe daannateththi dizayti tanara Qisaariya betto; Phawuloosi ooththida qohoy diza gidikko heen mooteto” gides. 6Fisxoossi osupun woykko tammu gallassafe daronta wode istara gam7idappe guye Qisaariya bides; he gakkida mala wontetha gallas pirda wombora bolla uttidi Phawuloosa izakko shiishana mala azazides. 7Phawuloosi iza sinth shiiqin Yerusalameppe yida Ayhudati Phawuloosa giddoththidi markay baynda daro deexo mooto iza bolla shiishida. 8Phawuloosikka “Tani Ayhuda woga bolla gidin Xoossa Keeththa bolla woykko Oroome Kawo Qeesare bollaka gaththida qohoy deenna” giidi ista mootoza shaariza zaaro istas immides. 9Gido attin Fisxoossi Ayhudata ufayssanas koydi Phawuloosa “Ne Yerusalame baada hayssa yo7oza heen ta sinthan pirdettana koyay?” gides. 10Phawuloosi qasse hizgidi izas zaarides “Hekko ta pirdettanas taas bessiza Qeesare pirda wombora sinthan eqqadis; nekka lo7etha eriza mala ta Ayhudata bolla ooththida aykko qohoykka deenna. 11Ta qohida gidikko woykko tana hayqos gaththiza qoho ta ooththida gidikko ta hayqoppe attana giikke; gido attin isti shiishshiza mootoy mela hada gidikko oonikka tana istas aaththi immanas dandayenna; takka ta yo7oy Qeesare sinth shiiqana mala ‘Yigibayne’ gadis.” 12Hessa wode Fisxoossi bana zorizaytara hasayettidi “Ne Qeesarekko ‘Yigibayne’ giza gidikko Qeesarekko baandasa” gides. 13Guuththa gallassatappe guye kawo Agirphaynne Barniqey Fisxoosa “Hashshu lo7on yadassa” gi mokkanas gede Qisaariya bida. 14Isti heen daro gallas uttida gish Fisxoossi Phawuloosa yo7oza Kawo Agirphas hizgi yootides “Filkisey qasho keeththan yeggi aggida issadey haan dees. 15Ta Yerusalamen diza wode Qeeseta halaqatinne Ayhudata ciimati ha addeza yo7o taakko ehidi ta iza bolla pirdana mala oychida. 16Ta qasse ‘Mootetidadey mootizayta sinthan eqqidi bana mootiza yo7ozas bessiza zaaro immoonta dishin mootetidade aaththi imoy Oroome kawoteththas woga gidenna’ gaada zaaradis. 17“Hessa gish iza mootizayti shiiqetidi yida mala heerakka wontetha gallas pirda womboran uttada Phawuloosa ta sinth shiishana mala azazadis. 18Iza mootizayti iza achchan eqqida wode isti iza bolla shiishida mootoy ta baggara izi iita oosonta aggenna gaada qoppida mala gidibenna. 19Gido attin isti izara mootetizay ba ammano gishshinne Phawuloosi issi hayqqidayssa ‘Paxa dees’ giza Yesusa gish gidides. 20Takka hessa mala yo7o qora xeellanas tana metida gish Phawuloosa ‘Ne Yerusalame baada hessa yo7oza heen pirdettana koyay?’ gadis. 21Hizgin izi qasse yo7ozi Oroome kawo sinthan beyettana mala koydi ‘Ta yo7oy Qeessare sinth shiiqana mala oychays’ gida gish iza yo7o Qeesarekko ta yeddana gakkanaas izi qasho keeththan gam7ana mala azazadis” gides. 22Agirphay Fisxoosa “Takka izi giza siyana koyays” gides. Fisxoosikka “Wonto siyandassa” gides. 23Hessa gish wontetha gallas Agirphaynne Barniqey kawoti may7iza mayo may7idinne daro bonchora wotadarata halaqataranne he kataman diza gita asatan azhabetti yiidi pirda keeththe gelida. Hessafe guye Fisxoossi Phawuloosa xeygisides. 24Fisxoossi hizgides “Kawo Agirpha, qas nunara diza asato! Ayhuda asati wuri ‘Hayssi addezi hayssafe guye paxa daana bessenna’ giidi waassishe Yerusalamenka haanka iza bolla pirdettana mala isti tana oychizay hayssa inte beyiza addeza gishassa. 25Ta ta baggara iza hayqos gaththiza issi balakka iza bolla demmabekke. Izi ‘Ta yo7oy Oroome kawo sinth shiiqi beyetto’ gida gish ta iza he yeddanas qachadis. 26“Gido attin iza gish tani ta godas xaafana giza erettida yo7oy deenna; hessa gish iza issi issi paace oyshota oychikko taas xaafanayssi daanakkonne gaada inteko, harappeka kawo Agirpha neekko shiishadis. 27Gaasoyka qasho asi pude bollatiza dhoqa daannakko bishin izi mootetiza yo7o qoncisonta aggoy asa eeya kessizayssi taas beettides” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\