Hawaareta Ooso 26

1Agirphi Phawuloosa “Neni ne gish haasayanas dandayassa” gides. Phawuloosikka ba kushe denthidi zaaro hizgi immides. 2“Kawo Agirpha! Tana Ayhudati mootiza yo7o ubbas hach ta ne sinthan tana maaddana zaaro immiza gish tana daro ufaysses. 3Gaasoyka ne Ayhudata woganne ista palama ubba lo7etha eraasa; hessa gish ne ta giza ubba dandayada siyana mala ta nena woossays. 4“Tani guuththa natetha wodeppe doommada waana de7idakko Ayhuda asati eretes. Koyroppe ha7i gakkanaas tani ta dere asa giddoninne Yerusalamen ta de7ida duussi asay erees. 5Qasseka isti markattana koykko nu ammano gish ta keeha mintha woga naagiza Farsaawe bagga gidada gam7iddadde gididayssa isti koyroppe denthidi eretes. 6Ha7i qasse pirdas tana hayssan essiday Xoossi kase nu aawatas immida caaqo qaala ufaysa gishassa. 7Ha ufayssakko gakkanaas nu zarketi tammanne nam7ati Xoossa gallassinne qamma goynnishe naagida. Kawo intes hoola! Ayhudati tana mootizay ha yo7oza gishassa. 8Xoossi hayqqidayta denthanayssi waanidi Ayhuda gidida inte achchan ammanetibenee? 9“Takka ta baggara Naazirete Yesusa sunthas eqqetanas bessees gaada qoppadis shin; 10tani Yerusalamen ooththidaykka hessakoshin; Qeeseta halaqatappe ta ekkida godateththara ammanizaytappe darota qasho keeththan yeggiissadis; ista wodhishin wodhizaytara issife days. 11Daro wode Ayhudata Woosa Keeththati dizason awanka isti qaaxayettana malanne ba ammano kadana mala ooththadis; ista bolla daro hanqetadakka Isra7eeleppe karen diza hara katamataka baada ammanizayta gooddadis. 12“Hayssa ha yo7ozas Qeeseta hallaqatappe kumeththa godateththinne azazo ekkada Damasqo geetettizaso ta bishin; 13Kawo intes hoola! Buro ta ogen dishin gadey seeta gallas gidishin awa arshe poo7oppe aadhdhiza poo7o beyadis; he poo7oy tananne tanara biza asata yuuy aadhdhidi saloppe poo7ides. 14Nu wurikka biitta bolla kundi dishin Ayhudata qaalara ‘Sawule! Sawule! Tana aazas goodday? Neni qara mashsha bolla eqqiikko nerka nena qohassa’ giza qaala siyadis. 15“Takka ‘Godo! Ne oonee?’ gadis; Godayka ‘Tani ne, gooddiza Yesusakko! 16Ha7i dendada ne tohon eqqa; ta nees qonciday ne tana ha7i beyidayssaninne sinthafe ta nena bessanayssan ne taas markattizade gidana mala ta nena shuumana koyadis. 17Isra7eele asa kusheppenne ta nena istako kiittiza Ayzaabeta kusheppekka ashshana. 18Ne ista ayfe doyana malanne dhumappe poo7on kessana mala qasseka Xala7es haarettizasoppe Xoossakko ne zaarana mala ooththana; istika tana ammanida gish ba nagarappe maarettana qasse doorettidayta giddon isti laata gade demmana’ gides. 19“Hessa gish kawo Agirpha! Saloppe taas imettida ajjutaas ta azazettadis. 20Gido attin ta kasetada Damasqon diza asa kaalethada Yerusalameninne Yuhuda deren ubban dizayta qasseka Ayzaabetikka nagara ogeppe Xoossakko simmidi maarettana mala erisadis; isti nagarappe simmidayssa bessizazi ooththana mala ta istas yootadis. 21Hessa gaason Ayhudati ta Xoossa Keeththan dishin tana oykkidi wodhana koyda. 22Hachchi gakkanaaska taas Xoossafe maadoy pacci erenna. Hessa gish guuththaska gitaska markatashe hayssan eqqadis. Nabetinne Musey kasetidi hayssa malay hanana gidayssa yootoppe attin ta hara aykkokka yootabeykke. 23Istika yootidayssi ‘Xoossi kiittidadey meto beyana. Hayqoppe dendon koyro gididi asi attana poo7o Isra7eele deressinne Ayzaabetas qoncana’ gizayssa” gides. 24Phawuloosi hessa yootishin Fisxoossi “Phawuloosa! Ha7i ne gooyonta aggaka; ne daro tamaridayssi nena gooshshides” gi waassides. 25Phawuloosi gidikko izas “Boncho Fisxoosa! Ta nees tuma erada yootays attin gooyabeykke. 26Ta iza sinthan qoncera yootida kawoy hayssa yo7oza erees; hayssika qotara ooththetontayssa gidida gish kawoy eranayssa ta ammanettays. 27Kawo Agirpha! Nabeta ammanasa gidikkii? Ne ammanizayssa ta erays” gi zaarides. 28Agirphayka Phawuloosa “Hekko ne tana hanno guuththa wode giddon ammanthana koyasa” gides. 29Phawuloosikka izas zaaridi “Guuththa woden gidinka woykko daro woden ne xalla gidonta dishin hach ta yootidayssa siyiday wuri hanno ta qashetethaya atta wurikka ta mala gidana mala ta Xoossa woossays” gides. 30Hessafe guye kawoy, dere ayssizayssi, Barniqeynne istara uttida asaykka wuri dendides. 31Isti heeppe kezi bishe ba giddon “Hayssi addezi hayqos woykko qashos gaththiza miishe aykkokka ooththibenna” gida. 32Agirphayka Fisxoosa “Hayssi addezi yo7oza Qeesares shiiqo goontakko aykko wosoy baynda mela yedetanako shin” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\