Hawaareta Ooso 27

1Nuni Xaalane dere markaben baana mala geetetti qashettida gish Phawuloosanne hara qasho asataka kawo Awugisxoosa wotadaratappe gidida Yuuliyoosa geetettiza mato halaqas aaththi immida. 2Iisiya abba achchan diza dereta biza markaben gelidi bidos. Tasolonqen diza issi Maqidooniya as Arisxirokoosa geetettizayssi nunara dees. 3Wontetha gallas Sidoona gizaso gakkidos; Yuuliyoossi Phawuloosas lo7o gidida gish Phawuloosi ba laggetakko biidi asay izas koshshiza maado ooththana mala piqade immides. 4Heeppe dendi nu bishin sintha baggara carkoy nu bolla carkiza gish abba giddon diza Qophiroose deren gemmetidi gede sinthe bidos. 5Kilqiya gizasonne Phinfiliya geetettiza dere achchan diza abba pinnidi Looqiya deren diza Muura geetettiza katama gakkidos. 6Heen mato halaqay Ixaaliya dere biza Iskindiriya dere markabe demmidi nuna izan gelthides. 7Daro gallas loddu gi gi biidi daro waayetidi Qandoose geetettiza katama achchi gakkidos; carkoykka nu sinth boonta mala diggin Salmoona achchara aadhdhidi Qarxeese geetettiza abba giddon diza deren gemettidi bidos. 8Daro waayetidi lanqe lanqe oykki nu aadhdhidappe guye Laasiya geetettiza katama achchan diza “Lo7o” geetettiza markabey eqqizaso gakkidos. 9Nu biza oge bolla daro daaburan xooma wodey aadhdhida gish ha7i abba bolla baanas daro meto gidida gish Phawuloosi banara diza asay naagettana mala hizgides; 10“Aso! Hayssafe nu kaallidi baana buussay daro metora dizayssi taas bettes; markabezan diza caanaaza bollanne markabeza bolla xalala gidonta asa shempo bollaka gita qohoy gakkana.” 11Mato halaqay qas Phawuloosa zoreppe bollara markabeza laaggiza waannazinne marakabeza goday gizayssa siydes. 12He markabey eqqizasoy balgoy aadhdhana gakkanaas markabes lo7o shemposo gidonta gish dariza bagga asay “Hammutha sinth gujjanas dandayettikko awa arshey wullizasoppe dugeha baggaranne pudeha baggara diza Finqe geetettizaso Qarxeese markabe shemposo nu gakkidi balgo heen aaththoos” giidi ba qofa shiishida. 13Dugeha baggara guuththa carkoy carkishin beyidi isti qoppida mala hanana misatin baana kezida; markabey eqqizasoppe baana dendidi Qarxeese achchara lanqe lanqe oykkidi aadhdhi bida. 14Gido attin guuththa wodeppe guye “Awa arshey mokizasoppe pudehappe yiza gote carko” geetettiza iita wolqama carkoy abba giddon diza dereyippe dendidi istako abba giddo yides. 15Markabeza carkoy sugin carkara eqqeettanas dandayonta ixin nu co7u giidi carkoy efizaso bidos. 16Qeedda geetettiza abba giddonko diza dere dizaarin geemettidi nu bishin daro waayetidi markabeza qeeri wogoloyin oykkidi essanas dandayidos. 17Markabeza laagizayti qeeri wogoloyo markabezako goochchi kessidi markabeza wodorora xaaxida. Markabezikka Sirtise geetettiza abba accey dari dizason kundonta mala babbidi iza bolla diza shara woththidi carkon laageti bida. 18Gote carkoy minni bida gish wontetha gallas markabezan caanettida miishata issa issa abba giddo yegeth oykkida. 19Heedzdzantho gallas markabezas koshshiza miishataka ba kushera kessi kessi yeggida. 20Daro wode gakkanaas awa arsheka xoolinteka beyonta aggida gishshinne carkoyka kaseppe minni minni biza gish hayssafe guye nu attana dandayokko giza qofan ufays qanxidos. 21Asay kath moonta daro gallas uttides. Hessa gish Phawuloosi asa giddon eqqidi “Ha asato! Inte ta gizayssa siydi Qarxeeseppe dendontakko ha qohoynne ha dhayoy inte bolla gakkenakkoshin. 22Ha7ikka markabezi xalla qohettana attin intefe issade shempoykka dhayenna. Hessa gish aykkoy baawa; babbofte gaada intena zorays. 23Qamma omars ta izas gidida ta goynniza Xoossay kiittida kiitanchay ta achchan eqqidi 24‘Phawuloosa! Babbofa! ne Qeesare sinthan eqqana bessees; hekko nenara issife bizayta wursi Xoossi ne gish hayqoppe ashshana’ giidi taas yootides. 25Hessa gish inteno ha asato aykkoy baawa; Xoossi taas hayssa yootidayssa polanayssa ta ammanays. 26Gidikkoka hayssi gote carkozi gede issi abba giddon diza dere achchi efidi nuna yeggana” gides. 27Tammanne oydantho qamma Andiriya Abba giddon carkoy nuna waayssishin bishe leela giddoth markabeza laaggizaytas abbafe biitta bolla gakkida misatides. 28Hessa gish abba ciimmateththi eranas abban yeggi xeelliza wodoro isti yeggi xeellishin; abba ciimmateththi oyddu tammu metre keena gidi beettides; gam7ishe Ha7ikka yeggin heedzdzu tammu metre keena ciimma gididayssa demmida. 29Nu diza markabey abba gaxan diza zaalla shuchchara icetonta mala babbidi markabezappe guye baggara markabey qaaxonta mala naagiza dhishikke duge abba giddo yeggida. Hessafe guye istas qamay wontana mala woossa oykkida. 30Markabeza laagizayti markabezappe kezidi baqatana koyda gish markabezappe sintha baggara markabe naagiza dhishikke yeggiza misatidi markabeza bolla diza qeeri wogoloyo duge abba giddo yeggida. 31Hessa wode Phawuloosi mato halaqanne wotadarata “Hayti markabezan diza asati markabeza bolla shempidi uttonta aggikko inteka attana dandayekketa” gides. 32Hessa gish wotadarati wogoloyo oykkida wodoroza qanxi yeggin iza abba bolla tokkettana mala yeddi aggida. 33Gadey wontana gishin wurikka kath maana mala Phawuloosi ista hizgi woossides “Inte aazi hananesha giidi hirgan kath moonta aggin hachchi tammanne oydantho gallasa. 34Hessa gish inte kath maana mala ta intena woossays. Inte miikko minnana; mulekka aykko qohoykka inte bolla gakkenna” gides. 35Izi hessa gidappe guye kath ekkidi Xoosse galatidi asa ubba sinthan kathi muus oykkides. 36Hessa wode wurikka minetidi kath mida. 37Markabeza giddon diza asay wuri nam7u xeetanne laapun tammanne usuppuna. 38Wurikka mi kaallidappe guye markaban caanettida gisteza duge abba giddo yeggidi markabeza deexo kawushshida. 39Gadey wontin ba dizaso eribeetenna. Gido attin accey dizaso abba kurqunthu demmida. Istas dandayettizakko markabeza he sugi shishshana qoppida. 40Markabeza oykkiza dhishikke qanxidi abba giddo yeggida. He wode markabe laggiza miisha oykkida wodorota birshida. Ha baggara diza shaara carko bagga dhoqu histidi kezana abba gaxa bida. 41Gido attin markabezi daro accey koretti uttidayssara icetidi duge gufannides; sintha bolla duge gufanni dhishikketidi qaaxontayssa gidides. Qas abba dambalay daroppe dendidayssan guye baggara meqereteth oykkides. 42Qasho asappe issadeyka abban wodhdhidi kessi ekkonta mala wotadarati wodhana qoppida. 43Mato halaqay qas Phawuloosa ashshanas koyda gish ista qofa ekkana koybenna. Gido attin haathe wodhdhi erizayti markabezappe duge abban guppi guppi wodhdhidi gede biitta bolla kezana mala azazides. 44Hanko attidayti meqi wodhdhida sanqa bolla abba pinnana mala azazides; hessatho hanidi wurikka saron abba giddofe biitta bolla gakkida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\