Hawaareta Ooso 28

1Nu Biittay dizaso sarotethan gakkidappe guye nu gakkida abba giddon diza derey Melaaxiya geetettiza dere gididaro eridos. 2He dereyin diza asay daro malalisiza kiyateth nuus ooththides. He wode iray bukkida gishshinne meeggo gidida gish tama eththidi nuna mokki ekkida. 3Phawuloosi afira giza mithi shiishshidi taman gujin tama seelappe dendidayssan shooshi kezidi iza kushe bolla xaaxxetides. 4Malta asay shooshi Phawuloosa kushe bolla xaaxxetidayssa beyidi “Hayssi addezi shempo wodhidade; gaasoyka abba dambalappekka izi attidi yikkokka pirdiza Xoossafe kessi ekkidi paxa daana dandaybenna” giidi ba giddon haasayettida 5Phawuloosi qas shoosha duge taman qoqof yeggidi aykkokka hanibenna. 6Asaykka “Aydeppe ayde iza asatethay kixxanesha; woykko qopponta kundidi hayqqana” giidi naagides; gido attin isti daro wode naagishin iza bolla aykkoynne hanontayssa beyidi ba qofa lammidi “Hayssi addezi xoossa!” gides. 7He nu dizaso matan abba giddon diza dereyo ayssiza Puppulyoosa geetettizades gadey dees; he addezi nuna mokki ekkidi bason heedzdzu gallas gakkanaas lo7ethi imattides. 8Heen Puppulyoosa aawa miishaynne guso hargey sakkin ichchidi dees; Phawuloosi izakko gelidi izas woossidessinne iza bolla ba kushe woththidi pathides. 9Hessi hessatho hanidappe guye he dereyn diza hara harganchati yiidi paxida. 10Asaykka nuus daro miish ehidi nuna bonchizayssa nuna bessida; nu markaben baana dendin nuus koshshizayssa markaben wursi caanida. 11Nu Milixinen heedzdzu agina gam7idappe guye balgoy aadhdhana gakkanaas abba giddon diza dereyin gam7idi Iskindiriyappe yiza markaben gelidi baana dendidos; he markabeza bolla Diyossiqoroosa geetettiza nam7u mente eeqata misiley dees. 12Gede Sirakuuse geetettiza katama gakkidi heen heedzdzu gallas gam7idos. 13Heeppe abba bollara biidi Regiyoome geetettiza katama gakkidos; heen issi gallas aqidi duge baggara yiza carkoy carkida gish nam7antho gallas Puttiyoloose geetettizaso bidos. 14Heen ammanizayta demmidi istara nu laapun gallas gakkanaas uttana mala nuna woossida. Heeppe qasse Oroome bidos. 15Oroomen diza ammaniza asay nu gish siydi Apiyoose geetettiza giyanne “Heedzdzu Aqosota” geetettizaso gakkanaas nuna mokkana yida; Phawuloosaykka ista beyidi Xoosse galatidessinne minetides. 16Nuni Oroome gelida wode Phawuloosa naaganas issi wotadaray izas imettin Phawuloosi barka daana mala izas fiiqadey imettides. 17Heedzdzu gallassafe guye Phawuloosi Oroomen diza Ayhudatappe gita asata baako xeygisides; istika izakko shiiqin “Ta ishato! Tani Isra7eele dere bollanne nu aawata woga bolla ooththida issi qohoykka deenna; gido attin Yerusalamen tana qachidi Oroome asatas aaththi immida. 18Oroome asati tana qori oychidappe guye tana hayqos gaththiza miish demmoonta aggida gish birshi yeddana koyda. 19Gido attin Ayhuda asay ta bolla issi wosoy baynda yeddetonta mala eqqettin ta yo7oy Qeesare sinth shiiqidi beetto gaanas taas gidde gidides. Gido attin tani ta dereta mootiza gaasoy taas deenna. 20Ta qas ha7i intena xeygisiday intena beyanassinne hanno intes yootanassa. Hayssa sansalatan tani qashetiday Isra7eele naytas imettida ufaysa gaasonna” gides. 21Istika izas “Ne gish Yuhuda dereppe xaafetida debiddabbey nuna gakkibeenna. Ha yida asatappe oonikka ne gish iita haasayiday baawa. 22Hayssa ne kaalliza ammanoza gish awanka asay iita haasayizayssa nu eroos. Hessa gish ne qofay azakkonne nu siyana koyoos” gi zaarida. 23Bare izas immidi hara gallas kushe kumidi izi diza keeththe yida. Izikka maladoppe omars gakkanaas Xoossa Kawoteththa gish markatethan ba qofa istas qoncisides. Muse wogappenne nabeta maxaafatappe xaqasi xaqasi Yesusa gish istas qoncisi yootides. 24Istafe issi issi asati izi yootida qaala ammanida; baggayti qas ammanibetenna. 25Istika ba giddon issoy issara qofan gaggonta shaaketida; Phawuloosi wursethan yootishe “Xillo Ayanay nabe Isayaasa baggara kase inte aawatas yootidayssi tumakko! 26Izi yootida qaalay, ‘Hayssa derakko baada inte sisi siyana shin yuushi qoppeketa, ayfera beyana shin woznan wotheketa gaada yoota. 27Gaasoyka he asata woznay muumides, ista haythayka tullides; ista ayfey qooqides. Hessatho hanontakko isti ba ayfera beyidi ba haythara siydi ba woznan yuushi qoppidi taakko ha simmananne takka ista pathanashin’ gides. 28“Histikko Xoossi as ashshiza kiitay Ayzaabetaska kiitettidayssa inte erite; istika ero giidi ekkettes” gides. 29Phawuloosi hessa yootidappe guye Ayhuda asati ba giddon daro palametishe kezi bida. 30Phawuloosi kiratida keeththan nam7u layth kumeth de7ides; baako yiza as wursi mokki ekkides. 31Xoossa kawoteth sabakon Goda Yesus Kirstoosa gish oonikka iza diggonta xalatethara asa tamarsides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\