Hawaareta Ooso 3

1Issi wode gallassafe uddufun saate bolla Phexroosinne Yohannisi woossa saaten Xoossa Keeththe baana kezida. 2Issi yeletosappe doommidi tohoy silidade Xoossa Keeththe geliza asappe miishe woossana mala asay gallas gallas tookki efidi woththin issi “Lo7o” geetettiza Xoossa Keeththa pengen woossizadey dees. 3Izikka Phexroosinne Yohannisi Xoossa Keeththe gelishin beyida istafe miishe woossides. 4Phexroosinne Yohannisi iza tishshi histi xeellida. Phexroosikka iza “Ane haa nuna xeella” gides. 5Addezikka istafe aykko demmana giidi ista tishshi histi xeellides. 6Gido attin Phexroosi izas zaaridi “Taas biraynne worqay deenna; gidikkokka taas dizaz ta nees immays; Naazirete Yesus Kirstoosa sunthan dendada ne tohora hamuta” gides. 7Izas ushachcha kushe oykkidi denthides. Heerakka addeza tohoynne toho qirphey minnides. 8Guppi dendi eqqidi hamuth oykkides. Yaanne haanne hamutishenne guppishe Xoossaka galatishe istara issife Xoossa Keeththa gibbe gelides. 9Izi Xoossa galatishe yaanne haane simerettishin asay beyides. 10Hayssadey hannife kase “Lo7o” geetettiza Xoossa Keeththa pengen uttidi miishe woossizay iza gididayssa erides. Iza bolla hanidayssafe dendidayssan asay keehi malaletides. 11Ha paxida woossanchay Phexroosakonne Yohannisakko shiph giidi istara oykketi dishin derey wuri malaletidi istako “Solomoone simeretethaso” geetettizaso wothan yides. 12Phexroosi he asa beyidi “Inteno Isra7eele dereto! Hayssan aazas malaletetii? Qasseka hayssa addeza nuni nu wolqan woykko nuni nu xillotethan pathidi hamutissida mala qoodidi nuna aazas tishshi histi xeelletii? 13Nu aawanta Abrahaamenta, Yisaaqanta, Yaqoobenta Xoossi ba naaza Yesusa bonchides. Inte qas iza hayqos aaththi immideta; Philaxoosi izi birshana koynka inte ‘Koyokko’ gideta. 14Geeshshanne xilloza inte kadidi shempo wodhizayssi birshettana mala woossideta. 15De7o immizade inte wodhideta; gido attin Xoossi iza hayqoppe denthides; hessas nuni marka. 16Hayssi inte beyizayssinne inte erizayssi minni eqqiday Yesusa sunthan ammanida gishassa. Inte wurikka beyiza mala izi kumeththa paxa demmiday Yesusa sunthaninne iza sunthan beettiza ammanona. 17“Ha7ikka ta ishato! Inte hessa ooththiday inte halaqata mala eronta gididayssa ta erays. 18Gidikkoka Kirstoosi waaye ekkanayssa Xoossi kase nabeta duunan haasayidayssa polides. 19Hessa gish inte nagaray qucceti dhayana mala maarotethan gelite. Inte biza ogeppe simmite; Goda matappe inte ooraxana wodey intes yaana. 20Qasseka Xoossi kase intes doori woththida Yesus Kirstoosa izi intes yeddana. 21Xoossi kase geeshsha nabeta duunan haasayidayssa mala hanizayssa wursi ooraxissana wodey gakkanaas izi salon gam7anas koshshees. 22Museykka ‘Inte Goda Xoossay inte giddofe ta mala nabe intes denthana. Izi intes yootizayssa siyite. 23He nabeza siyonta ixida shempoy wuri dere giddofe shaaketi dhayo’ 24“Tumappe Sameelappe ha simmin dendida nabeti wuri hayta wodeta gish haasayida. 25Inteka nabeta nayta. Qasseka Xoossi Abrahaames ‘Ne zerethan biitta asi wuri anjettana’ giidi izi caaqida caaqoza inte laattana. 26Xoossi naaza denthida wode intena issa issa inte iitatethafe zaaridi anjana mala kasetidi inteko kiittides” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\