Hawaareta Ooso 4

1Phexroosinne Yohannisi asas haasayan dishin Qeeseta Halaqatinne Xoossa Keeththa naagizayta halaqay qasseka Saduqaaweti akekonta istako yida. 2Yiidinne Hawaareti asa tamarsizayssassinne Yesusa baggara bettida hayqqidayta dentha gish sabakizayssas keehi hanqettida. 3Phexroosanne Yohannisa gadey qammishin oykidi wontana gakkanaas qasho keeththan ayssida. 4Gido attin qaala siyida asappe dariza baggay ammanides. Ammaniza attuma asata qooday gede ichashu shi gakkanaas dhoqu gides. 5Wontetha gallas ista halaqatinne cimati qasseka Muse woga tamarsizayti Yerusalamen shiiqida. 6Ista Qeeseta halaqa Haanaynne Qayaafay, Yohannisi, Iskindirosinne Qeeseta halaqaso asay wuri he gadaan bettida. 7Istika Phexroosanne Yohannisa ba giddon aaththi essidi “Hayssa inte ooththizay aaza wolqanee? Woykko oona sunthanee?” giidi oychida. 8He wode Phexroosi Xillo Ayanan kumidi “Inteno dere halaqato! Dere cimato! 9Inte hach ha toho sila addezas oosettida lo7o oosoy waani izi paxidakko inte nuna oychiza gidikko, 10inte kaqqin Xoossi hayqoppe denthida Naazirete Yesus Kirstoosa sunthan izi paxidayssanne inte sinthan izi eqidayssa inteka Isra7eele dere asay wuri hayssa erite. 11Izikka inte keeththa hiillati leqqi aggida shuchchay ginbe keeththas gula bolla bollara woththiza shuch gidides. 12Atotethi hara oonanka ba; saloppe garsa baggara nu asa nayti attana mala nuus imettiday hayssafe hara sunthi deenna” gides. 13Ayhudata duulata asaykka Phexroosinne Yohannisi hessatho xali haasayizayssa beyidi isti tamaronta as gididayssa eridi malaletidanne isti kase Yesusara dizayta gididayssa akeekida. 14He paxida addezi istara eqqidishin beyida gish istas hara ooththanas gaasoy dhayides. 15Hessa gish ista duulatappe kessana mala azazida. Hessafe qasseka shiiqetidi ba giddon zoretida. 16Ba giddon “Hayta asata wostinoo? Yerusalamen diza asay wuri ista kushen hanida gita malata erides. Hessa gish nu ha yo7oza asa baleththanas dandayokko. 17Gido attin hayssi yo7ozi dere giddon keehi aakkonta malanne hayti asati nam7antho hayssa ha sunthan hara oonaska yootonta mala istas lo7ethi yootana” gida. 18Ista xeygidinne mulekka Yesusa sunthan haasayonta malanne tamarsonta mala azazida. 19Phexroosinne Yohannisi qasse zaaridi “Nuni Xoossafe bollara intes azazettanas bessizakonne ane inte Xoossa sinthan pirdite. 20Nuni nu beyidayssanne nu siyidayssa haasayanappe guye gookko” gida. 21Qasseka ista bolla mandidi yeddida. Gaasoyka hanko derey wuri hanida yo7oza gaason wurikka Xoosse galatiza gish ista qaxayanas dandaybetenna. 22He gita malatan paxida addezas laythi oyddu tammafe bolla. 23Phexroosinne Yohannisi qashoppe birshettidi gede ba asatakko simmidi Qeeseta Halaqatinne Dere cimati ista gidayssa wursika yootida. 24Istika hessa siyida mala ba qaala dhoqu histidi issife Xoossakko “Wogga Godawu! Neni salonne sa7a, abbanne abba giddon dizayta wursa medhadassa. 25Ne ashkara nuus aawa Dawute duunara Xillo Ayanan ‘Dere asay aazas hanqetti dendidee? Derey aazas mela maqetizee? 26Biitta kawoti issife gaaggidi biitta haarizayti issi bolla shiiqettidi Goda bollan ne dooretti tiyettidayssa bolla duulatida’ giidi waassida. 27“Tumappe Herdoossinne Phanxoosa Philaxoosi Isra7eelataranne hara dere asara hanno katamayn ne doora tiyida geeshsha naaza Yesusa bolla yo7o qachanas shiiqetida. 28Hayssanka ne wolqaninne ne shenen kase ne qoppidayssa isti polida. 29Godo! Ha7ikka ista mandeza ne beya; nuni ne aylleti ne qaala babbonta kumeththa xalatethara yootana mala dandayissa. 30Pathanas ne kushe micca. Ne naa geeshshaza sunthan gita malata ooththa” gida. 31Isti woossidappe guye isti dizasoy qaaxides. Wurikka Xillo Ayanan kumidi Xoossa qaala xalatethan yootida. 32Ammanizayti wurikka issi woznaninne issi qofan gaaggi deettes. Istas dizay wuri issi bolla dees attin baas dizaz “Hayssi taas buzo miisha” gizaddey deenna. 33Hawaaretikka Goda Yesusa dentha gita wolqan markateth oykkida. Ubba bolla gita Xoossa kiyatethi dees. 34Ista giddon metotanchay issadeykka baawa. Gaasoyka gade gidin keeththe gidin baas diza wursi bayzi bayzi shiishida miish 35Hawaareta kushen woththidi issi issades izas koshshiza mala gisheettes. 36Qophiroose geetettizason diza Yoosefe geetettizadey issi Lewe bagga asi dees. Izikka Hawaaretan “Barnabaasa” geetetti summides. Hessas birsheththay “Minthetho naa” guussa. 37Izikka ba gade bayzida miisha ehidi Hawaareta kushen woththides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\