Hawaareta Ooso 5

1Issi Hananiya geetettiza asi Saphphira geetettiza ba macheyra ba gade bayzides. 2Macheya Saphphiray lo7etha erishin gadeza bayzida miishafe bagga shaakki ashshidi bagga ehidi Hawaareta kushen immides. 3Qasse Phexroosi “Haysso Hananiya! Neni Xillo Ayana bolla wordotanassinne gade miishafe ashshana mala Xala7ey ays ne woznan gelidee? Bayzanappe kase gadezi neyssa gidenee? Ne bayzidappe guye qasse miishay ne kushen deenee? Histin ne hayssa mala wosta ne woznan qoppadii? Ne Xoossa bolla wordotadassa attin asa bolla gidenna” gides. 5Hessa siyida mala Hananiyay kundi hayqqides. Hessa siyida asay wuri daro babbides. 6Attumasay dendidi aha xaaxidinne heerakka efidi moogides. 7Heedzdzu saateppe guye macheya izi waanidakkonne eronta dashe yadus. 8Phexroosikka “Ane taas yoota; inte gadeza bayzida waagay hanno xallaa?” gides. Izakka “Ee hanno ha waagayn bayzidos” gadus. 9Phexroosikka “Inte Xoossa Ayana paacanas aysi issi duuna gididetii? Hekko ne azina moogida asati moogi simmidi karen penge bolla deettes. Isti nenakka kessi ekki efana” gides. 10Iza siyida mala heerakka iza toho bolla kundada hayqqadus. Attumasaykka soo gelida mala hayqqidaro beyidi kessi efidi izi azina achchan moogida. 11Kumeththa Woosa Keeththa asaynne hessa siyida asay wuri daro babbides. 12Hawaaretikka dere giddon daro malatanne malalisiza miish ooththida. Ammanizayti wuri “Solomoone simeretethaso” geetettiza pengen shiiqeetes. 13Istas babbida gish oonnikka istara walakketanas koyibenna. Gido attin derey ista keehi bonches. 14Daro macasattinne addeti wodeppe woden Godan ammani ammani ista bolla gujettida. 15Hessa gaason Phexroosi aadhdhishin haray attin iza eeshoy harganchatappe bagga harganchata bolla wodhdhana mala hargizayti ichchiza alga bollanne hala bolla karen ishiseetes. 16Yerusalame yuushon diza katamatappe hargizaytanne tuna ayanay waayssizayta ehin wuri paxida. 17Hessa wode Qeeseta Halaqaynne izara diza Saduqaaweta baggati wurikka qanate qanatizayta xalla gidida. 18Hawaareta oykkidi qasho keeththe gelthida. 19Gido attin Goda kiitanchay qamara qasho keeththa kare doyidi ista kessidi, 20“Biidi Xoossa Keeththa gibbe giddon eqqidi hayssa de7o qaala ubba deres yootite” gides. 21Gadey wontida mala istas yootidayssa Xoossa Keeththa gibbe gelidi dereza tamarso oykkida; Qeeseta halaqaynne izara dizayti yiidi Ayhudata duulatanne Isra7eele dere cimata kumeth issi bolla shiishida. Hawaareta qasho keeththafe ekki yaana mala as yeddida. 22Kiiteti bida asati biidi ista qasho keeththan demmibeetenna; simmidinne 23“Qasho keeththay lo7ethi qulfeti dees; naagizaytikka penge bolla eqqi dishin beyidos; gido attin nu doy gelishin qas keeththan oonikka ba” gida. 24Xoossa Keeththi naagizayta halaqaynne Qeeseta Halaqatika hessa siyida mala hanozan daro malaletidanne istas hanoy wuri tikki gides. 25Heerakka issi asi yiidi “Hekko inte qasho keeththe gelthida asati Xoossa Keeththa gibbe giddon eqqidi dere tamarson deettes” gides. 26Xoossa Keeththe naagizayta halaqay ba oosanchatara biidi ista oykki ekki yides. Oykki ehidaytti asay bana shuchchara caddonta mala babbidi wolqathonta loddara ehida. 27Hawaareta ehidi Ayhuda duulata sinthan essida. Qeeseta halaqaykka ista “Hayssa ha sunthan inte tamarsonta mala intes lo7ethi yootidoskoshin inte inte timirteza Yerusalame ubban kuntheta. Qasse nunakka ha addeza suuthas oyshetizayta histanas gixxi dendideta” gides. 29Phexroosinne hanko Hawaaretikka zaaridi “Nuni asappe aaththidi Xoossas azazettanas bessees. 30“Inte iza mitha bolla kaqqi wodhida Yesusa nu aawanta Xoossay iza hayqoppe denthides. 31Izikka Isra7eele naytas nagarappe simmidi maarettana mala Xoossi iza ubbafe bollanne ashshizade histidi ba ushachchan dhoqu dhoqu histides. 32Nunikka hayssas markata. Qasseka Xoossi baas azazettiza oonaska immida Xillo Ayanaykka marka” gida. 33Asati hessa siydi iita hanqo hanqettida. Wodhanakka koyda. 34Gido attin dere achchan keehi bonchettida issi woga astamare, izikka Gamalyaale geetettiza Farsaaweeta baggay dere cimata giddon dendi eqqidi Hawaareti guuththa wode karen gam7ana mala azazides. 35Dere cimatas hizgides “Isra7eele asato! Inte hayta asata bolla ooththanayssa daro akeekkara ooththanas bessees. 36Hayssafe kase issi Tewoodaasa geetettizadey bana gita as histi qoodi dendin oyddu xeetu derey iza kaallides. Gido attin izi asa kushen hayqqides. Iza kaallizaytikka coo laalettin iza hanoy coo mela attides. 37Izappe guyekka derey taybetiza wode Galila Yuhuday dendidi daro dere banara kaalethides. Bana kaallizaytaka demmides shin izikka dhayides. Iza kaallizaytikka wuri dhayida. 38“Hessa gish ta ha7i intena gizay hayta asata aggite, bochchofte. Ista qofay woykko ista oosoy asappe gidikko dhayana. 39Xoossafe gidikko qas inte ista teqanas dandayekketa. Oone erizay inte Xoossara oyeetishe beettanakkonne” gides. 40Istika iza zoreza ekkidi Hawaareta xeygidi garafissida. Nam7antho Yesusa sunthan haasayonta mala azazidi yeddida. 41Hawaaretikka iza suntha gish kawuyanas bessiza gish daro ufayetishe dere cimata achchafe kezi bida. 42Gallas gallas Xoossa Keeththaninne issa issa keeththan Yesusi izi Xoossi dooridade gididayssa tamarsofenne sabakoppe mulekka guye gibeetenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\