Hawaareta Ooso 6

1Ammanizayta qooday dari dari biza wode Girike biittafe yida Ayhuda asati Yuhudan diza Ayhuda asa guyera zigirettida. Gaasoyka ubba wode miza kath gishishe am7eta wudetonta aggida gishassa. 2Hessa gish nu tammanne nam7u Hawaareti ammaniza harata issi bolla shiishshidi “Nuni kaththa gishon gelidi Xoossa qaala tamarso agganas bessenna. 3Hessa gish nu ishato! Inte giddofe eranchata, Xillo Ayanan kumidaytanne lo7o markateth diza laapun asata doorite; hayssa alafeteth nu istas immana. 4Nuni gidikko woossaninne qaala yooton minnana” gida. 5Isti gida yo7oy siyidayta ufaysides; Ammanoninne Xillo Ayanan kumidayti Istifanoose, Piliphoosa, Phirosqoroosa, Niqaroona, Ximoona, Pharmenanne Yuhudatethan gelida Anxokiya dere as Niqoloosa doorida. 6Heyta ehidi Hawaareta sinth shiishida. Istika ba kushe ista bolla woththidi istas woossida. 7Xoossa qaalay akki akki bides. Ammanizayta qooday Yerusalamen dari dari bides. Qeesetappe daroti ammanida. 8He wode Istifanoossi Xoossa immotethaninne wolqan kumidi dereza giddon gita malalisiza malatata ooththides. 9Wozeti kezida geetetti xeeygetizasoppe Ayhudata Woosa Keeththafe yida as gidida Qareenappenne Iskindiriyappe; qasseka Kilqiyappenne Iisiya awurajjatappe yida asatikka wuri Istifanoosera marshetida. 10Gido attin eratethan izi haasayiza haasayanne izan diza Ayana eqqetanas dandayibeetenna. 11Hessa gish “Istifanoossi Musenne Xoosse cayishin nu siyidos” giza asata guyera giigissida. 12He wode dereza, dere cimatanne woga tamarsizayta dentheththidine Istifanoose oythidi dere duulatakko shiishida. 13Iza bolla “Hayssi addezi hayssa Xoossa Keeththa bollanne woga bolla cashsha qaala haasaya mulekka aggibenna. 14Gaasoyka hayssi addezi ‘Naazirete Yesusi hayssa Xoossa Keeththa dhayssana’ gishininne ‘Nu Museppe ekkida woga laammana’ gi haasayishin nu siyidos” gi wordora markattiza asata shiishshidi markasida. 15Duulata uttida asay wuri Istifanoose tishshi histi xeellishin iza ayfesoy istas kiitancha ayfeso misati beettides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\