Hawaareta Ooso 7

1Qeeseta halaqay Istifanoose “Hayssi ne bolla shiiqida yo7ozi tumee?” gi oychides. 2Istifanoossika hizgides “Ta ishato! Ta aawato! Ta gizayssa siyite! Nu aawa Abrahaamey Kaarane geetettizaso yaanappe kase buro Mesopotoomiyan dishin boncho Goday izas qoncidi, 3‘Ne dereppenne ne dabbofe shaaketada ta nena bessizaso ba’ gides. 4Izikka Kaldaweta biittafe kezidi Kaarane geetettiza biittan uttides. Iza aaway hayqqidappe guye inte ha7i dizaso ha dere iza ehides. 5Haray attoshin issi tohoy eqqiza gadey izas hayssafe immetibenna. Gido attin he wode izas issi naykka baynda dishin izinne izappe guyen iza zerethi Biittayo laattana mala Xoossi izas caqqides. 6Qasseka Xoossi izas hizgi yootides ‘Ne zerethi allaga biittan bete as gidana. Oyddu xeetu layth aylletetha qambara giddon waayettana. 7Gido attin ista aylle mala haariza dere ta qaxayana. Hessafe guye isti he biittafe kezidi hanno ha soyn taas goynnana’ gides. 8Hessafe guye qaxxara woga caaqo izas immides. Abrahaameyka Yisaaqa yelidi iza ospuntha gallas qaxxarides. Yisaaqaykka Yaqoobe yelides. Yaqoobeykka tammanne nam7u qommota yelides. 9He qommota aawati Yoosefe bolla qanatidi iza aylletethas duge Gibxe bayzida. Gido attin Xoossi izara dees; 10meto ubbafe iza ashshides. Gibxe kawo Paaroone sinthan boncho immides. Paarooney iza Gibxe biittaninne ba keeththa asa ubba bolla alafetethan shuumides. 11“He wode Kanaaneninne Gibxen daro meto ehida gita koshay dendides. Nu aawataska miza kaththi dhayides. 12Yaqoobey Gibxe deren kaththi dizayssa siydi nu aawata koyro Gibxe yeddides. 13Isti nam7antho biza wode Yoosefey izi oonakkonne bana ba ishatas qoncisides. Paarooneykka Yoosefe ishata erides. 14Hessafe guye Yoosefey kiittidi ba aawa Yaqoobenne laapun tammanne ichashu gidiza ba dabbota kumeth ehisides. 15Yaqoobey duge Gibxe wodhdhides. Izikka nu aawatikka wuri heen hayqqida. 16Ista ahaykka Seekeme geetettizaso efin Abrahaamey Eemoore naytappe ba miishan shammida duufon moogetides. 17“Xoossi Abrahaames caaqida qaalay poletiza wodey matishin Gibxen diza nu asa qooday dari dari bides. 18Hessafe guye Gibxe biittan Yoosefe eronta hara kawoy kawotides. 19Izikka nu asa ba gene ooson metothides. Buro yelettida guutha nayti hayqqana malanne yelida nayta kare kessi wora yeggana mala wolqathides. 20He wode Musey yeletides. Izikka Xoossa achchan dosettida mala lo7o naa gidides. Ba aawa keeththan heedzdzu agina al7isson diccides. 21Izi gede wora yegetida wode kawo Paaroone maca naya demmada baas ekkadus. Ba naa mala ooththada dichchadus. 22Museykka Gibxeta aadhdho eratetha wursi tamarides. Yo7on era; oosonka mino gidides. 23“Muse laythi oyddu tammu gidida wode Musey ba ishata Isra7eele nayta beyanas ba woznan qoppides. 24Izikka issi Gibxe asi Muse bagga asappe issade bolla qoho gaththishin beyidi ba bagga addeza maadides; he Gibxe addeza wodhidi he qohetidayssa halo kessides. 25Muses Xoossi iza kushen ista wozanayssa iza asay akeekkiza misatides. Gido attin isti hessa yuushi qoppibetenna. 26Wontetha gallas qasseka Isra7eele naytappe nam7ati ba giddon oyeetishin gakkidi oyeetizayta giigissanas koydi ‘Hayto! Asato inte inte giddon ishantakko; inte waanidi issoy issa qoheetii?’ gides. 27“Ba laggeza bolla qoho gaththidayssi Muse sugi yeggidi ‘Nena nu bolla nuna haarizadenne nu bolla pirdizade ooththi shuumiday oonee? Woykko qamma Gibxe addeza wodhoyssatho tanakka wodhana koyay?’ gides. 29Musey hessa siyida mala Midiyaame biitta beettidi heen bete as gidi de7ides; Yaanka nam7u attuma naa yelides. 30“Hessafe oyddu tammu laythafe guye Siina zuma achchan diza bazzo biittan qeeri wora giddon eexiza tama lacon kiitanchay izas beettides. 31Museykka iza beyida mala malaletides. Azakkonne shaakki eranas izi heen izakko shiiqishin Goda qaalay ‘Tani ne aawanta Xoossa Abrahaame, Yisaaqanne Yaqoobe Xoossa’ gishin siydes. Museykka daro daggamides; xeellanaska xalibenna. 33“Godayka izas ‘Hayssi ne eqqidasoy geeshshaso gidida gish ne tohoppe caamma shodda. Gibxen diza ta dereta waaye ta tumappe beyadis; isti waassiza waaye waasoza ta siyada ista ashshanas wodhdhadis. Ne ha7ikka haaya; ta nena duge Gibxe zaarada kiitana’ gides. 35“Histin heyti ‘Nu bolla nena haarizadenne pirdizade histi ooni shuumidee?’ giidi asay kase kadhida Muse Xoossi qeeri wora giddon izas bettida kiitancha baggara ista haarizadenne ashshizade histidi istako zaari yeddides. 36Izikka ista kaalethidi Gibxeppe kessides. Gibxen, Zo7o Abbaninne bazzo biittan oyddu tammu laythi daro malalisiza miishatanne gita malatata istas ooththides. 37“Isra7eele naytas ‘Ta mala nabe Xoossi inte giddofe denthana’ gidayssi hayssa Musekko! 38Izikka Siina zuma bolla haasayida kiitancharanne bazzo biittan nu aawatara dere duulata giddon dees. De7o qaalakka ha nuus aaththanas ekkides. 39“Nu Aawati gidikko izara eqqetida attin izas azazettanas koyonta gish ba woznara guye Gibxe simmida. 40Aaroneska ‘Nu sinthara biza eeqa nuus giigissa! Nuna Gibxeppe kaalethi kessida Musey waanidakko nu erokko’ gida. 41He wode mara misile medhidi eeqas yarsho shiishida. Barka medhdhida ba kushe ooson ufayetidi guppida. 42“Gido attin Xoossi istas zokko zaarides. Isti salo xoolintetas goynnana mala aaththi immides. Hessika nabeta maxaafan ‘Inteno Isra7eele nayto! Inte bazzo biittan oyddu tammu layth diza wode intefe yarshonne muxuwata taas shiishshi eretii? 43Harappeka inte goynnanaso ooththida eeqa Molooke dunkananne inte eeqa Rafaanne xoolinte misileza dhoqu dhoqu histi oykkideta. Hessa gish ta intena inte dizasoppe denthada Babiloonera aaththa yeddana’ geetettidi xaafettides. 44“Xoossi Muse bessida leemisoza malanne azazidayssa mala oosettida Xoossi asara gaaggiza dunkaneya nu aawatara bazzo biittan de7adus. 45Nu Aawati dunkaneyo ekkidayssafe guye Xoossi Iyaaso kaaleththin kase ista gooddida dereta laattida wode dunkaneyo ekki geellida. Dawute wode gakkanaas dunkaneya he biittan de7adus. 46Dawuteykka Xoossa sinthan boncho demmidi Yaqoobe Godas aqoso giigissanas woossides. 47Gido attin Solomooney izas aqqoso keexxides. 48“Gido attin wogga Goday asa kushey keexida keeththan deenna. Hessika nabey kase Geeshsha maxaafan xaafetida mala ‘Saloy ta uttiza alga; biittaykka ta tohon yedhdhizaso; histin inte taas ay mala keeththe keexxetii? woykko ta shempanasoy awayssee? Hayssa wursi ta kushey ooththibenee?’ gees Goday Xoossay. 51“Inteno wozna muumeto! Haytha tulleto! Inteka inte aawata mala ubba wode Xillo Ayanara eqetteta. 52Nabetappe inte Aawati gooddonta nabey oonee? Xilloza Yohannisa kaseti yootida nabetaka wodhida; inteka ha7i iza aaththi immidetanne wodhideta. 53Kiitancha baggara intes imettida woga ekkideta attin naagibeekketa” gides. 54Duulatan diza asay hessa siyida mala daro hanqettidi, iza bolla ba achchi garcides. 55Gidinka Istifanoosi Xillo Ayanan kumidinne pude salo tishshi histi xeellishin Xoossa bonchon Yesusi Xoossa ushachchan eqqidayssa beyidi “Hekko ta saloy doyettidayssanne Asa Nay Xoossa ushachchan eqqidayssa beyays” gides. 57Hessa wode asay qaala dhoqu histi waassishe ba haythe tucci oykidi izakko issife woxxides. 58Istifanoose oykkidi katamappe gede kare olida. Shuchchan cach oykkida. Hessi wuri hanishin markatikka ba may7o Sawule geetettiza paantha achchan woththida. 59Isti shuchchara iza caddishin Istifanoossi “Ta Goda Yesusaa ta shempoyo neekko ekka” giidi woossides. 60Qasseka gulbatidi dhoqa qaalan “Godo! Haytanta nagara qoodoppa” giidi waassides. Hessa gidappe guye hayqqides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\