Hawaareta Ooso 8

1Sawuleykka Istifanoose hayqon istara qofan gaaggides. He wode Yerusalamen diza ammanizayta bolla gita goodeteththi dendides. Hawaareti attaafe ammanizayti wuri Yuhuda awurajjaninne Samaariya awurajjan ubban laalettida. 2Ayana ooson minni eqqida asati Istifanoose moogidi, izas daro yeekkida. 3Sawuley qasse Woosa Keeththa dhayssanas gixxi dendides. Ammaniza asa issa issa keeththe gelidi macatanne addeta goochchi goochchi kessidi qasho keeththan gelthides. 4Laalettidayti wuri ba bidason bidason Xoossa qaala yootida. 5Piliphoosikka Samaariya geetettiza katama wodhdhidi asas Kirstoosa sabakides. 6Daro derey Piliphoosi ooththiza malata beyidi izi yootiza qaala woznappe lo7ethi siydes. 7Tuna ayanatikka daro asappe waassi waassi kezida. Daro toho silatinne wobetikka paxida. 8Hessa gish he katama asay daro ufayetides. 9Gido attin hessafe kase he katamayin maro marotidi Samaariya asa daro malalisizaz ooththiza issi Simoona geetettiza maroy dees. Izikka bana gita asa mala qoodizade. 10Asay wuri guuthatappe gitata gakkanaas wurikka “Hayssi addezi gita wolqama geetettiza Xoossa wolqa” gishe izi gizayssa wursi woznappe siyees. 11Daro wode ba marotetha ooson asa malalisida gish asay iza woznappe kaallishe gam7ides. 12Gido attin Piliphoosi Xoossa Kawoteththa gishshinne Yesus Kirstoosa gish sabakidayssa siydi ammanida macasaynne attumasay xammaqetides. 13Simoonikka ammanidi xammaqetides. Piliphoosakka kaalli biidi haniza gita malata beyidi malalettides. 14Yerusalamen diza Hawaareti Samaariya asay Xoossa qaala ekkidi ammanidayssa siydi Phexroosanne Yohannisa Istako kiittida. 15Istika Samaariya gakkidi ammanida asay Xillo Ayana ekkana mala asas woossida. 16Gaasoyka he wode isti coo Yesusa sunthan xammaqetida attin buro Xillo Ayanay istafe issade bollakka wodhdhibenna. 17Hessa gish Phexroosinne Yohannisi ba kushe asa bolla woththin asay Xillo Ayana ekkides. 18Simoonikka Hawaareti kushe woththi woossin Xillo Ayanay imettizayssa beyidi Phexroosasinne Yohannisas miishe ekki yiidi, 19“Ta iza bolla ta kushe woththizadey wuri Xillo Ayana ekkana mala hayssa mala godateth taaska immite” giin, 20Phexroosi izas zaaridi “Xoossa imota ne miishan shammana qoppida gish neni ne miishara issife dhaya. 21Ne woznay Xoossa sinthan suure gidonta gish nees hayssa ha oosozan gishay woykko qaaday deenna. 22Hayssa ne iitatetha gish ha7i elle maarotethan gela; ne wozna qofa nees atto gaanakkonne nees Goda woossa. 23Gaasoyka neni iitatethan kumidayssinne makalan qasheta uttidayssi taas beettees” gides. 24Simoonikka zaaridi “Inte gida yo7otappe aykkoykka ta bolla gakkonta mala taas Goda woossite” gides. 25Phexroosinne Yohannisi Goda qaala markattidayssafenne qoncisi yootidayssafe guye daro Samaariya gutatan mishiraachcho qaala sabakishe Yerusalame simmida. 26Goda kiitanchay Piliphoosa “Denda! Yerusalameppe duge baggara gede Gaaza efiza bazzo ogara ba” gides. 27Izikka dendi bides. Hindeko geetettiza Tophiyappe gidida kawoya ba keeththaninne ba kawoteththan diza ubba miisha bolla alafetethan woththida issi Tophiya gundula asi izara gaaggides. He addezi Xoossas goynnana Yerusalame bides. 28Izi heeppe simmishe para-gaaren uttidi nabe Isayaasa maxaafa nababes. 29Ayanay Piliphoosa “Ba! Gede para-gaarezakko shiiqa” gides. 30Piliphoosikka eesotidi para-gaarezakko biidi addezi nabe Isayaasa maxaafa nababishin siydi “Hessi ne nababizayssi nees gelizee?” gides. 31Gundula addezikka “Tana erisiza asi baynda ta wosta eroo?” gides. Izikka gede iza gaarezan geldi iza achchan uttana mala woossides. 32Izi nababiza maxaafay “Izi dorsa mala shukettana laagettides; dorsa laaqay isike qanxizayssa sinthan co7u giza mala hessathoka izi ba duuna pogibenna. 33Bana kawushshidi pirday bayndade gidides. Iza shempoy biitta bollafe diggettides. Iza yeletetha gish haasayana dandayizay oonee?” gees. 34Gundula addezikka zaaridi Piliphoosa “Nabezi hayssa oona gish gizee? Ba gish gizeyee? Woykko hara asa gish gizee? Hayana, taas yootarki!” gides. 35Piliphoosikka ba duuna doydi he maxaafappe doommidi Yesusa Mishiraachcho qaala gish markattides. 36Isti issife bishe haaththi dizaso gakkida. Addezikka “Hekko haaththi hayssan dees; histin ta xammaqetonta mala diggizay aazee?” gides. 37Piliphoosikka “Ne kumeththa woznappe ammanikko xammaqettana dandayassa” gides. Addezikka “Yesus Kirstoosi Xoossa Naa gididayssa ammanays” gides. 38Addezi para gaarezi eqqana mala azazin nam7ay issife haaththan wodhdhin Piliphoosi addeza xammaqides. 39Isti haaththafe kezishin Xoossa Ayanay Piliphoosa denthi efides. Addezi hessafe guye iza beybenna. Gido attin ufayssan ba oge bides. 40Hessafe guye Piliphoosi Azaxoone geetettizason beettides. Qisaariya geetettizaso gakkanaas izi biza oge bolla kataman ubban mishiraachcho qaala sabakides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\