Hawaareta Ooso 9

1Sawuley Goda ammaniza asa wodhanas ceeqqettishe Qeeseta halaqakko bides. 2Goda oge kaallizayta macasatanne addeta demmi qachidi Yerusalame ekki yaanas Damasqo geetettizason diza Ayhudata Woosa Keeththas babdaabe xaafana mala Qeeseta halaqa woossides. 3Damasqo gakkana matishin qopponta saloppe poo7oy iza yuushon pol7u gides. 4Izikka heerakka biitta bolla kundidi saloppe “Sawule, Sawule, tana aazas goodday?” giza qaala siydes. 5Sawuleyka “Godo! Ne oonee?” gides. Izikka izas “Tani ne goodeththiza Yesusakko!” 6Ne ha7i dendada gede katama gela; ne ooththanas bessizaz nees ta yootana” gides. 7Sawulera issife biza asati qaala giiris sissafe attin oonakka beyonta gish ba duuna oykki eqqida. 8Sawuley ba kundidasoppe dendidi ayfe doyi xeelliza wode aykkokka demmanas dandaybenna. Hessa gish izara diza asati iza kushe oykkidi kaalethi ekkidi Damasqo efida. 9Heedzdzu gallas gakkanaas qooqidinne kath haaththe beybenna. 10Damasqon issi Hananiya geetettiza ammanizadey dees. Izas Goday ajjutan “Hananiya” giidi xeygides; izikka “Yee Godo!” gides. 11Godayka iza “Denda! Suure geetettiza ogeyra Yuhuda geetettizaso ba. Heen Sawule geetettiza issi Xarseese asi woossishe dees; ne iza koya demma. 12Gaasoyka Hananiya geetettizayssi Sawuley dizaso yiidi izi xeellana mala iza bolla ba kushe woththishin ajjutan beyides.” 13Hananiyaykka zaaridi “Godo! Hayssadey Yerusalamen diza geeshshata bolla ay mala iita meto gaththidakkonne ta daro asappe siyadis. 14Izi haa yiday ne suntha xeygizayta wursi qachanas Qeeseta halaqatappe godateth ekkidikko” gides. 15Godayka izas “Ne ba! Hayssi addezi Ayzaabeta sinthaninne kawota sinthan hessathoka Isra7eele dere sinthan ta sunth tookkana mala izi taas doorettidayssa. 16Izi ta suntha gish ay mala waaye beyanakko ta iza bessana” gides. 17Hananiyay biidi izas yootetidaso gelides. Sawule bolla ba kushe woththidi “Ta isha Sawule ne ha yishin nees oge bolla qoncida Goda Yesusi ne ayfey xeellana malanne neni Xillo Ayanan kumana mala tana neekko kiittides” gides. 18Heerakka Sawule ayfeppe poqo malay poqeti wodhdhin izi xeellana dandayidessinne dendidi xammaqetides. 19Kaththikka miidi minnides. Undena wode ammanizaytara Damasqon gam7ides. 20Heerakka Yesusi Xoossa Naa gididayssa Ayhudata Woosa Keeththatan tamarso oykkides. 21Siyida asay wuri “Hayssi Yerusalamen ha suntha xeygizayta dhayissiza addeza gidenee? Qasse izi ha yiday he asata qachi ekki Qeeseta Halaqatakko efanas deenee?” gishe malaletida. 22Sawuley kaseppe minni minni bides. Damasqon diza Ayhudatas Yesusi izi Xoossi kiittidade gididayssa ammanthishe asa duuna oythides. 23Daro gallassatappe guye Ayhudati Sawule wodhanas duulatida. 24Izikka ista qofa erides. Istika iza wodhanas katama gelthiza ogen gallassinne qamma naagida. 25Ammanizayti gidikko iza gidoth katama yuushon diza maskotezara keeshen duge woththida. 26Sawuley Yerusalame yiidi ammanizaytara walakkettana koyin izi tumu ammanizade gididayssa isti ammanetonta gish izas babbida. 27Gido attin Barnabaassi iza Hawaaretakko efin Sawuley izi Damasqo oge bolla Goda wosti beyidakko, Godayka izas ay yootidakkonne qasseka Damasqon dishe izi ay mala xalateththara Yesusa sunthan sabakidakko istas yootides. 28Hessa gish Sawuley istara dides. Yerusalamen yuuyi yuuyi as babbonta Goda sunthan tamarsides. 29Girike dereppe yida Ayhudatara haasayshe palametides; gido attin asaykka iza wodhanas koyides. 30Ammanizayti hessa eridi duge Qisaariya geetettizaso woththidi Xarseese yeddida. 31Hessa wode Yuhudaninne Galilan, Samaariyanka diza ammanizayti saron diidi kaseppe minnida. Qasseka Xoossa yashshatethan simeretishe Xillo Ayanan minetidanne kaseppe qoodan dari dari bida. 32Phexroosi dereppe deren yuuyishe Liida kataman diza ammanizayta beyanas duge wodhdhides. 33Heen Eniya geetettizayssa osupun layth hiixan qasheti uttida issi gunda as demmides. 34Phexroosikka “Haysso Eniya! Yesus Kirstoosi nena pathana; denda ne hiixa dentha!” gides. Eniyay heerakka pusuku gi dendides. 35Liidaninne Saroonan diza asay wuri iza beyidi Godan ammanides. 36Iyophphe geetettizason Xaabita geetettiza issi ammanizara dawus. Izi suntha birsheththi Girike qaalara “Dorqa” geetettes. Iza ubba wode lo7o ooso minna ooththashenne manqota maaddashe dawus. 37He wode iza hargada hayqqin asay aha meeci pude pooqen kessi woththides. 38Liiday Iyophphes mata gidida gish ammanizayti Phexroosi Liidan dizayssa siydi nam7u asata kiittidi “Elle ha yarki!” gi woossida. 39Phexroosikka dendidi kiitettida asatara gakkida wode iza pude he pooqe bolla kessida. Am7etikka wuri iza yuuyi aadhdhi eqqidi Dorqay paxa dashe istara ooththida qamisetanne may7ota bessishe yeekkida. 40Phexroosikka asa wursi kiflezappe kessidi gulbati woossides. Ahakko simmidi “Hanne Xaabita denda!” gides. Izakka ba ayfe doyada xeelladus. Phexroosakka beyada denda uttadus. 41Izikka izi kushe oykki denthides. Ammanizaytanne am7eta xeygidi izo istas pathidi immides. 42He hanoy kumeththa Iyophphen eretidesinne daro asayka Goda ammanides. 43Phexroosikka issi Simoona geetettiza galba qaacizadera Iyophphen daro wode de7ides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\