Qolasiyase 1

1Xoossa shenen Yesus Kirstoosan kiitettida Phawuloosappenne nu isha Ximtoosappe, 2Qolassiyaasen diza Kirstoosan dummatidaytassinne ammanettida ishatas nu Aawa Xoossafe sarotethinne kiyateth intes gido. 3Nu inte gish woossiza ubba gallas nu Goda Yesus Kirstoosa Aawa Xoossa galatoos. 4Gaasoyka intes Yesus Kirstoosan diza ammanoninne ammaniza asa inte wursi siiqizayssa nu siyida gishassa. 5Hessi wurikka haniday salon intes giigetida hidotappe dendidayssanna. Hessa he hidota gish Mishiraachcho qaala inte kasetidi siyideta. 6Hessika hee inteko gakkides. Hessa Mishiraachcho qaala inte siyosappenne Xoossa kiyatetha tumatetha inte ero gallassafe haa simmin alame yuushon izi ooththishe dizayssa mala inte achchan ayfe ayfishenne diccishe dees. 7Hessaka ha7i nu gish gididi Kirstoosas ammanettida oosancha gididayssinne nunara issife ooththizanne siiqiza Ephapiray intena tamarsides. 8Qasseka izi intenan diza Ayana siiqotetha nuus yootides. 9Nu qasse hessa siyosappe haa simmin inte Xoossa shene eratethaninne akeekan intena kunthana mala inte gish woossa qanxibeekko. 10Hessathoka Godas bessiza duus daana mala inte iza poli ufayssana mala lo7o ooso ubban ayfe immana malanne Xoosse eron dicci dicci baana mala nu intes woossos. 11Goday ba gita wolqan ba minoteth ubba intes immo; wursikka inte dandayana malanne ufayssan giigettidayta gidana mala intena izi maaddo. 12Ammanizayti laattizaso poo7o kawoteth laattizayta nu gidana mala nuna gathida nu Aawa inte galatanassa. 13Izi nuna dhuman haareteththafe ashshidi gede ba dosiza naaza kawoteththan nuna pinthides. 14Nu izan wozetidi nagarappe maaretidos. 15Kirstoosi ayfen beettonta Xoossas tumu leemiso; medhetetha ubbafe gitanne bayra. 16Medheteth wuri izan medhetides. Saloninne sa7an dizayti, ayfen beettizaytinne beettontayta gidinka, wolqamata gidinka, haarizayta gidinka woykko godateth dizayti haniday wurikka izan izas medhetides. 17Izi ubbafe kase dees. Wurikka issi bolla oykketi minniday izanna. 18Izi ba asateth gidida Woossa Keeththays hu7e. Ubbas bolla gidana mala izi hayqqida asa ubbafe koyro dendides. 19Hessika haniday kumeththa Xoossatethay iza naazan de7ana mala Xoossa Aawa shene gidida gishassa. 20Masqale bolla izappe gukkida suuthan saroteth medhidi biitta bolla gidin salo bolla dizayssa wursi iza baggara banara maqayinthides. 21Inte iita amale gaason kase inte Xoossafe shaaketidi inte inte qofara izas morketakkoshin. 22Ha7i qasse inte bolla balaynne wosoy baynda geeshshata ooththidi intena ba sinth shiishshanas Kirstoosa asho hayqo baggara Xoossi intena banara maqayinthides. 23Hessika hananay inte ammanon xaphidinne giigettidi inte inte ammanon ekkida mishiraachcho qaalappe qaaxonta minni eqqikkonna. Intessinne salo gufanthon diza medhetethas sabaketida Mishiraachcho qaalay hessa. Ta Phawuloossikka hayssa ha mishiraachcho qaalas oosancha gidadis. 24Ta inte gish waaye beydayssi ha7ikka tana ufaysses. Kirstoosi ba asateth; hessikka Woossa Keeththa gish izi ekkida waayezappe ekkishin paciday diikko tani ta ashon kunthana. 25Xoossa qaala ta intes pacey baynda gaththana mala taas Xoossafe imettida hadara mala ta Woossa Keeththa oosancha gidadis. 26Ha qaalay beni wodeppenne kase yeletethafe geemmidi xuura gidi gam7ides. Ha7i gidikko ammanizaytas ubbas qoncides. 27Xoossi ba asas qoncisanas koyda xuuray iza boncho duretethay ayzaabe gidida inte giddon ay mala gitakkonne bessanassa. Izikka iza boncho hidota gidida inte giddon diza Kirstoosa. 28Nuka issi issi as Kirstoosas kumeththa as histi shiishshanas dandayana mala as wursi hiillara zorishenne tamarsishe Kirstoosa gish sabakoos. 29Takka ta garsan mintha ooththiza iza wolqan wursa baaxetashe he qofa polanas dafettays.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\