Qolasiyase 3

1Histikko inte Kirstoosara issife dendidayta gidikko Kirstoosi Xoossa achchan uttidason puden diza hanotetha koyite. 2Inte qofay pude bollan diza miisha bolla gido attin ha biitta yo7o bolla gidoppo. 3Gaasoyka inte hayqqidetanne inte de7oyka Kirstoosara Xoossa achchan qotetides. 4Intes de7o gidida Kirstoosi qonciza gallas inteka he wode izara issife bonchora qoncana. 5Hessa gish intes biitta bolla diza amoteth diggite. Heytikka layma, tunateth, asho amo, iita amotethinne eeqas goynno mala gidida gaphigapho. 6Heytanta gaason Xoossa hanqoy Xoossas azazettontayta bolla yaana. 7Inteka kase diza duussan he miishata ooththideta. 8Ha7i gidikko hanqo, yiillo, cashshe, zigirsinne yeellasiza haasaya heytanta misatizayta wursi diggite. 9Kase ceega asateth iza oosora gaththi intefe qaari yeggida gish inte inte garsan issoy issara wordo hasayoppite. 10Bana medhdhidayssa misatana mala eran ooraxida ooratha asateth may7ideta. 11Heen Girike as gidin woykko Yuhuda as woykko qaxxarettidayta woykko qaxxaretontayta woykko tamaridaytanne tamarontayta woykko maaretontayta woykko aylle woykko goqa geetettiza dummatethi deenna. Kirstoosi heytanta ubbassa. Qasse ubbanka dees. 12Hessa gish dumma gididi dosettidayto, inte Xoossas doorettidayta gidida mala mishetethinne kiyateth, ashketeth, bonchonne dandaya may7ite. 13Inte issoy issa dandayite, intefe issadey issade bolla mishetikko yo7oykka iza bolla diikko issoy issas atto atto geetettite. Godayka intes atto gida mala inteka hara asas atto giite. 14Hessa ubba bolla ubba kumeththa issifetethan shiishshi qachchiza siiqo may7ite. 15Inte wurikka issi asho gididi sarotethas xeeygetida Kirstoosa sarotethi inte woznan kawoto. Inte galatizayta gidite. 16Kirstoosa qaalay intenan kumeth gido. Inte inte garsan aadho eratethan tamaritenne zoretite; mazamureninne saban Ayana yethan galatara gaththi inte woznara Xoossas yexite. 17Iza baggara Xoossa Aawas galata shiishshishe qaalan gidin woykko ooson inte ooththizayssa wursi Goda Yesusa sunthan ooththite. 18Macheto! Goda achchan intes bessiza miish gidida gish inte azinatas azazetite. 19Azinato! Inte inte macheta siiqitenne istas menxe iitoppite. 20Nayto! Inte Goda ufayssana mala inte intena yelidaytas ubba miishan azazetite. 21Aawato! Nayti hidota qanxonta mala inte nayta hanqethofte. 22Aylleto! As ufayssasinne coo ayfeson betanas gidonta suure woznappe inte Godas babbite. Hayssa biittan haariza godataska hano ubban azazetite. 23Inte ooththiza miish wursi asas gidonta Godas ooththiza mala taybidi kumeththa woznappe ooththite. 24Inte Goda achchafe inte ooso mala ekkanas laatay dizayssa inte ereeta. Inte ooththizay Goda Yesus Kirstoosassa. 25Qoho ooththidadey ba ooththidari kushe ekkana. Iza achchan dumma maadoy deenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\