Qolasiyase 4

1Godato! Intes salon Goday dizayssa inte eriza gish intes ooththizaytas tumaninne suuretethan ooththite. 2Beegidi galatara gaththi pacey baynda Xoossa woossite. 3Ta iza gish qashetida Kirstoosa xuura awajjanas dandayana mala Xoossi nuus qaala yootanas oge doyana mala nu gishikka woossite. 4Qasseka haasayanas bessiza qaala qonccen ta haasayana mala taas woossite. 5Ammanonta asatara intes diza hanotethan aadho eratethan Simeretite. Intes beettida lo7o qaadan go7ettite. 6Issos issas inte zaaro wosti immanakone inte erana mala inte haasayay maxinera kaxxida kaththa mala mal7o gido. 7Tiqiqoossi ta duussa gish wursi intes yootana. Izi daro dosettida ishanne Godas tanara issife ooththiza ammanettida oosancha. 8Nu duussa gish inte erana malanne inte wozna minthana mala tani iza inteko kiittadis. 9Izi inte bagga gididi ammanettidadenne dosettidade gidida nu isha Anasmoosara inteko erays. Istika haan diza hanoza wursi intes yootana. 10Barnabaasa aawa michey naa Marqoossinne tanara issife qashetida Arxirokoossi intena saro geetes. Marqoosa gish inte ay ooththanakkonne kase intena ta qofisa woththida mala izi inteko gakkishin mokki ekite. 11Iyosxoosa geetettiza Iyaasoyka intena saro gees. Ayhuda asa giddofe Xoossa Kawoteththas tanara ooththizayti haytanta xalla. Isti tana minthethida. 12Inte baggafe gidida Yesus Kirstoosa oosancha Ephapiray intena saro gees. Izikka intena Ayana duussan lo7ethi minnidinne mulera woppu giidi Xoossa shenen minni eqqana mala ubba wode inte gish woossan baaxetees. 13Qasseka inte gish hessathoka Lodoqiyaninne Iyarpolise kataman dizaytas izi pacey baynda ooththizayssa ta izas markatays. 14Daro dosettida aakkime Luqaassinne Deemaassi intena saro geetes. 15Lodoqiyan diza nu ishataas, Nimpussinne izi keeththan shiiqiza ammaniza asatas ta saroka yootite. 16Hanna ta kiitaya intes nababetida mala qasseka Lodoqiyan diza Woossa Keeththayn nababettana mala ooththite. Inteka qasse Lodoqiyappe intes kiitettida kiita nababite. 17Akiriphas “Neni Godappe ekkida oosoza wurseth gaththanas minna” giite. 18Hayssa saroka tani Phawuloosi ta kushera xaafadis. Ta qasheta dizayssa doggoppite. Xoossa kiyatethi intenara gido.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\