Efesoone 1

1Xoossa shene mala Yesus Kirstoosa Hawaare gidida Phawuloosappe. Yesus Kirstoosan diza ammanettizaytas Efesoonen ammaniza asas. 2Nu Aawa Xoossafenne Goda Yesus Kirstoosappe kiyatethinne sarotethi intes gido. 3Nu Goda Yesus Kirstoosa baggara salon Ayana anjo ubban nuna anjida Goda Yesus Kirstoosa Aaway Xoossi anjeto. 4Nu iza sinthan geeshshinne wosoy bayndayta gidana mala buro alamey medhetanappe kase ba siiqon Kirstoosa baggara nuna doorides. 5Yesus Kirstoosa baggara nu iza naa gidana mala ba lo7o qofan koyro wursi woththides. 6Hessika ba dosizadde baggara coo mela nuus imettida boncho kiyatethay galatettana mala. 7Xoossa aadho kiyatetha duretethafe dendoyssan Yesusa suuthan wozetidi nagarappe nu maaretidos. 8Izi ba kiyatetha, hiillatethaninne erateth ubban nu bolla keehi darsides. 9Xoossi qoppida xuura ba qofa Kirstoosa baggara ba lo7o qofa mala nuna erisides. 10Buroppe wode wursethan hananas diza iza qofay sallo bollanne biitta bolla dizaytas ubbas hu7e gidida Yesus Kirstoosappe wursi gars aaththanassa. 11Wursikka ba shene mala ooththiza iza shenen koyrokka izi qoppi woththidayti nuni izan doorettidos. 12Nuni kasetidi Kirstoosa baggara ekana giidi ufayssaN naagizayti Xoossa boncho galatan qoncisanasa. 13Inteka qasse tuma qaala hessikka intena ashshiza Mishiraachcho qaala siydi Kirstoosan ammanideta. Iza ammanidi kase imettana geetettida Xillo Ayana matamen atamettideta. 14He Ayanazikka iza boncho galatan qoncisana mala Xoossi erays gididayta ubbata wozana gakkanaas nu laatas oytho. 15Hessa gish inte Goda Yesusa amannida gishshinne ammaniza asa inte siiqizayssa ta siyosappe ha simmin intena qoppa qoppa ekada tani ta woossan inte gish Xoossas galata shiisho aggabeyke. 17Boncho Aawa gidida nu Goda Yesus Kirstoosa Aawa Xoossa inte lo7ethi erana mala Qoncisiza Ayanaynne Eratetha Ayanay intes imettana mala ta intes pacey baynda woossays. 18Hessathoka inte izan xeeygetida ufayssay hessikka ammanizayta achchan diza iza duretethay aazakkone inte erana mala inte wozna ayfey poo7ana mala woossays. 19Nuus ammanizaytas ubbafe bolla gidida iza wolqa dhoqateth inte erana mala ta woossays. He wolqaykka iza gitateththa minotetha ooson bessidaysi hayqoppe Kirstoosa denthidi salon ba ushachchan uttissida Kirstoosa baggara. 21Ayssizaytappe, godateththappe, wolqafenne kawoteththafe qasseka ha7i xalla gidonta buroppe yaana wodekka gidin sunth ubbafe izi bolla. 22Xoossi hara wursi iza tohoppe garsan haarisides. Woossa keeththanka ubba bolla hu7e ooththides. 23Woossa keeththiya Kirstoosa asatetha. He izakka ubbason ubba miish kunthiza he iza kumetha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\