Efesoone 2

1Inte inte qohida qoho gishshinne inte nagara gaason hayqqideyta shin, 2hessa inte hayssa alameza iita ooge kaallideta. Bolla carko bolla diza wolqama haarizayssas ha7ikka Xoossas azazettonta asa bolla ooththiza iita ayanas inte azazettishe gam7ideta. 3Hayssafe kase nuni nu asho amoteth polishe ashoy koyiza oge kaallishe istara doos. Nunikka hanko asa mala nu medhetethafe Xoossa hanqo giddon de7oos. 4Gido attin Xoossi keehi siiqida gish ba maarotetha daron nuni nu qoho dareteththan hayqqidayta gidi dishin Kirstoosa baggara nuna ashshides. Inte paxiday iza kiyatethanna. 6Xoossi nuna Kirstoosara gaththi denthides. Yesus Kirstoosa baggara nuna salon banara uttissides. 7Hessika hayssafe guye yaana wodezan Yesus Kirstoosi nuus ba kiyatethan qoncisida zaway baynda ba kiyatetha duretetha nuna bessanasa. 8Inte Xoossa kiyatethan ammanon attideta. Hessika Xoossi intes mela coo imidazappe attin inte oosoppe gidenna. 9Oonikka ceeqqettonta mala oosoppe gidenna. 10Hessika Xoossi kase koyro giigissi woththida lo7o ooso nuni ooththana mala Yesus Kirstoosa baggara nuni nam7antho medhetidaytanne Xoossa medhetethata. 11Hessa gish inte kase inte yeletethan Ayzaabeti inte asatetha bolla asa kushe ooso geedon “Nuni qaxxarettidos” giza asati intena “Qaxxaretontayta” gizayto! Inte hessa ane woznan woththite. 12Inte he wode Kirstoosappe shaaketidi, Isra7eele naytappe hakkidi, caaqo qaalassikka alaga gididi, hayssa alameza bolla hidotaynne Xoossi baynda inte kase dizayssa yuushi qoppite. 13Ha7i qasse inte kase hahon dizayti Yesus Kirstoosan gididi iza suutha baggara shiiqideta. 14Nam7ata issi bolla gaththidi giddon shaakki ooshiza miisha laallida nu saroy iza. 15Woga, woga azazora gaththi issife ba ashon shaarides. Hessa izi ooththida gaasoy izas waanna qofay nam7atappe issi ooratha as ba baggara medhidi saroteth ehanasa. 16Izi masqale bolla hayqqidi morketeth diggides. Nam7ataka issi asho histidi Xoossara maqayinthides. 17Izi yiidi intena hakki dizaytassinne matan dizaytas gaththi saroteth sabakides. 18Nu wurikka iza baggara issi Ayanan Aawa ach shiiqana. 19Hessa gish inte ammanizaytara issife issi dere asanne Xoossas so asa attin hayssafe guye betetanne imathata gidekketa. 20Inte Hawaaretanne nabeta baasan keexettideta; keeththas wursetha kuushshay Yesus Kirstoosa. 21Keeththazi wurikka issife oyketidi Godas dumma keeththe gidanas diccees. 22Intenka Xoossi ba Ayanan daanas izas duussaso gidana mala issife keexxetishe deeta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\