Efesoone 4

1Hessa gish Goda sunthan qashetida tani inte xeeygetida xeeyssas bessiza duus daana mala intena woossays. 2Mulekka ashketanne shugota gidite. Issoy issara siiqon diitenne issoy issa dandayite. 3Saroteth immiza Ayana issifeteth naaganas minnite. 4Inte xeeygettida gallas issi hidotaako xeeygetida mala issi asatethinne issi Ayanay dees. 5Issi Goday, issi ammanoynne issi xinqatay dees. 6Ubbafe bollara gididay, ubba bolla ooththizay, ubbason dizay, ubbas Aawa gidida issi Xoossi dees. 7Gidikkokka Kirstoosi immana gi qachida mala nuus issas issas dumma dumma imotethi imettides. 8Hessa gish “Izi pude kezida wode di7o di7ides; Asas kiyatetha imota immides” geetetti Geeshsha Maxaafan xafetidees. 9Histin “Izi pude kezides” guussi qasseka duge biitta gars wodhdhides guus gidonta agikko hessi ay guussee? 10Izi duge garse wodhdhidayssi kumeth alame medheteth kumana mala saloppekka bolla keziday iza. 11Issi issi asati Hawaareta, baggati Nabeta, harati Mishiraachcho qaala sabake, baggayti qasse heemmizaytanne tamarsizayta gidana mala izi imota immides. 12Hessika Kirstoosa asateth gidida Woossa Keeththiya keexettana mala ammanizayta ammano oosos giigissanassa. 13Hessika hananay nu wurikka Xoossa Naa ammanoninne iza eron beettiza issifetethako gakkidi kumeththa as gidanas Kirstoosan nuni Kirstoosatho kumeththinne polo gidana mala. 14Hessa gish abba bolla dendiza gote carkoy heenne ha shocechiza mala dumma dumma timirte carkon asa geneninne baleththon ane nuni heenne ha phonqetishe qeeri guutha nayta mala hanokko. 15Hessatho hano aggidi tuma siiqon haasayishe hu7e gididayssakko hanizazan ubban ane diccoos. He hu7ezika Kirstoosa. 16Iza geedon asatethi wuri xaphon oyketidi issi issi asatethi ba ooso ooththishe wurikka siiqon diccessinne banaka minthes. 17Ayzaabeta mala coo mela qofan mela simeretanas intes bessenna gaada ta intena zorays. 18Ista woznay muumida gishshinne yuushi qopponta gish ista wozna ayfey qooqides. Isti Xoossa de7oppe shaaketida. 19Ista woznay doccida gish kalloy baynda ba koyda mala bana kalthonta amoninne tunatethan daanas wogay baynda iita oosos bana aaththi immida. 20Inte qasse Kirstoosa hessa malan eribeyketa. 21Ee tumukka inte iza gish siyidetanne Yesusan diza tuma izappe tamarideta. 22Inte kase diza dussay baleththiza amon qitattida gish kase ceega asateth intefe qari yeggana mala tamarideta. 23Qasseka inte qofay Ayanan ooraxo. 24Tumu xillotethaninne geeshshatethan Xoosse misatana medhetida ooratha asateth may7ite. 25Nu wurikka issi asho gidida gish wordoteth diggidi nuni nu garsan issoy issara ane tuma hasayos. 26Hanqettite shin nagara ooththofte; inte hanqon dishin awa arshey wullofo. 27Xala7es soho immofte. 28Kase kaysotizadey hayssafe guye kaysotoppa. Gido attin metotetidi iza woossizaytas immiza miish iza kushen daana mala lo7o miish ba kushera ooththi demmanas daaburo. 29Koshshiza mala hanko siyizayta go7izazinne maaddiza qaalappe attin go7oy baynda qaalay inte duunappe kezoppo. 30Inte attana gallassas atamettida Xoossa Xillo Ayana mishisoppite. 31Camo yo7o wursi hanqokka, yiillo, oosh, cashshe, qasseka hanko hara iitateth wursi intefe diggite. 32Intena Xoossi Kirstoosa baggara atto gida mala inteka inte garsan atto atto geetettite; issoy issara kiyatanne issoy issas qadhetizayta gidite.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\