Efesoone 6

1Nayto! Inte intena yelidaytas Godan azazetite. Hessi intes bessees. 2“Ne aawanne ne aayiyo boncha” giza azazo giddon diza hidotay koyro azazo. 3Ne hessatho ooththikko nees lo7ananne nees laythay biitta bolla aduqana. 4Yelidayto! Inteka inte nayta hanqeethofte; gido attin inte nayta Goda zoreninne seeran dichchite. 5Oosanchato inte Kirstoosas azazettiza mala biitta bolla intena ooththisizaytas yashshatethaninne bonchon suure woznappe azazetite. 6Coo asa ayfen bettana malanne ooththisizaytappe duna anjo ekanas gidonta inte Kirstoosa aylleeta mala Xoossa shene kumeththa woznappe polana mala woznappe azazetite. 7Asas ooththiza mala gidonta Godas ooththiza mala inte kumeth woznappe ooththite. 8Gaasoyka aylle gidin woykko goda gidin ba ooththiza lo7o oosos ubbas woyto ekkanayssa inte ereeta. 9Inteno godato! Inteka inte ooththisizaytas hessatho ooththite. Istasinne intes Goda gididay bolla salon dizayssa; izikka as ayfeso xeelli maadontayssakka inteka eriiza gish oosanchata babiso aggidi lo7o ooththite. 10Hara baggara mino Godaninne iza gita wolqan minnite. 11Dabulosa gene ooso inte eqetanas dandayana mala Xoossa ola may7ota mayte. 12Gaasoyka nu oletanay ashoranne suuthara gidonta hayssa dhuma alameza haariza godataranne wolqamatara qasseka sallo bolla diza tuna ayana olanchatara olettos. 13Iita gallassay gakkishin inte morke wolqara eqetanas dandayana mala Xoossa ola may7ota kumeth may7ite. Inte ubbakka polidappe guye minni eqqanas dandayeeta. 14Hessa gish inte xeessan tuma zinnare mala dancettidi xillotetha xurureta mala tiran may7idi, 15sarotetha Mishiraachcho qaala tohon caamma mala aaththidi giigeti eqiite. 16Heytantafeka bollara tama mala poppol7u giza iita ayana wondafeta inte wursi toyssana dandayana mala ammano gondalle mala denthite. 17Atoteth birata qoobe mala hu7en woththite. Ayana giththa mashsha oykkite; hessikka Xoossa qaala. 18Woossan ay hanonka Ayanan woossite. Hessa qoppidi beeggite; ammanizayta ubba gish qanxonta woassite. 19Tani Mishiraachcho qaala xuura asas qoncisanas duna doyiza ubba wode yashshi baynda ta xalatethan yootana qaalay taas imettana mala taas woossite. 20Tani Mishiraachcho qaala gish sansalatan qashetada kiitettidade gididay hessassa. Hessa gish ta yootanas bessizaysa babbonta yootana mala taas woossite. 21Ta ay mala dizaakkonne ay ooththizakko inte erana mala dosettida ta ishay Godas ammanettida oosanchay Tiqiqoossi intes hanidayssa wursikka intes yootana. 22Inte nu hanoteth erana malanne inte wozna izi minthethana mala ta iza intekko yeddadis. 23Aawa Xoossafe, Goda Yesus Kirstoossappe sarotethinne siiqoy ammanora intes ta ishatas gido. 24Goda Yesus Kirstoosa pacey baynda siiqiza ubbas sarotethi gido. Amiin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\