Galatiya 1

1Asi kiittidade gidonta Yesus Kirstoosa hayqoppe denthida iza aawa Xoossafe kiitettida Phawuloosappe. 2Tanara diza ishata ubbafe Galatiyan diza Woosa Keeththatas. 3Nu Aawa Xoossafe Goda Yesus Kirstoosappe Xoossa kiyatethinne saroy intes gido. 4Nu Aawa Xoossa shene gidin iita alamezappe nuna ashshanas bana aaththi immidayssas, 5merppe merna gakkanaas izas bonchoy gido. 6Inte Kirstoosa kiyatethan xeygidayssa aggagidi hara dumma shaako Mishiraachcho qaalakko simmidayssi tana daro malalises. 7Ta hessa gida gaasoy intena baleththizaytinne Kirstoosa Mishiraachcho qaala mirqiza issi issi asati diza gishassa; tuma giikko Mishiraachcho qaalay issino xalla. 8Gido attin nuna gidin woykko salo kiitancha gidinka nu intes sabakida Mishiraachcho qaalappe hara dumma Mishiraachcho qaala sabakikko hessadey mernas qangetidade gido. 9Ta kase gida malaka Ha7ikka zaaradakka kase inte eko Mishiraachcho qaalappe hara dumma Mishiraachcho qaala sabakikko izaadey mernas qangetidade gido gays. 10Ha7i ta asi tana eroshsho! Hashshu gaana mala koyazinayee? Xoossi hashshu gaana mala koyazinaa? Woykko as ufayssana koyazinaa? Ta as ufayssana koyizakko Kirstoosa oosancha gidikke. 11Ta ishato! Ta intes sabakida Mishiraachcho qaalay asa ooso gidontayssa inte erana mala koyays. 12Hayssa ha Mishiraachcho qaalaza Yesus Kirstoosi taas qoncisides attin ta oonappekka ekkabeekke; woykko oonikka tana tamarsibenna. 13Tani kase Ayhudata ammanon waana dizaakkonne Xoossa Woosa Keeththe ta ay mala goodidakkonne qasse mule dhayssanas ta ay mala dafettidakkonne inte siyideta. 14Kase ta diza woden diza daro Ayhuda asata darotappe ammanon aadhdhays. Kase nu aawata woga naaganas daro dafettayssishin. 15Gido attin kase koyro tani ta aayi ulon dishin baasi dooridi ba kiyatethan tana xeygida Xoossay 16Ayzaabeta giddon iza naaza gish ta sabakana mala ba naaza tanan qoncisanas dosida gish ta oona asarakka zoretabeekke. 17Taappe kase Hawaare gididaytakko Yerusalame babeekke shin ammanida mala heerakka Arabe biitta badis; heeppeka Damasqo simmadis. 18Heeppeka heedzdzu laythafe guye Phexroosara gaagganas Yerusalame badis. Izara gaaggada tammanne ichashu gallas gakkanaas heen gam7adis. 19Gido attin Goda isha Yaqoobeppe attin Hawaaretaappe oonakka beyabekke. 20Hayssa ta intes xaafizayssan ta wordo hasayontayssa Xoossa sinthan yootays. 21Hessafe guye gede Sooriyanne Kilqiya geetettiza dere badis. 22Yuhuda deren diza Kirstoosan ammaniza asay tana beybenna. 23Gido attin “Beni nuna ammano gish goodi dhayssana koyiza addezi ha7i he ammano zaari sabakkes” giza wore xalla siyida. 24He asay ta gaason Xoosse galatides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\