Galatiya 3

1Inteno yuushi qopponta Galatiya asato! Intes balettonta mala iza kaqetetha ta inte sinthan misile mala giigissa bessadisko shin intena oone bitiday? 2Inte Xillo Ayana ekiday woga naagoneyee? Sabaketida qaala ammanonee? Ta hanno issiniyo intefe erana koyays. 3Inte hessa mala qoppi eronta asee? Xoossa Ayanan oykkidayssa zaaridi asho hanon polanas waayetetii? 4Tumu inte hanno gakkanaas daaburida daabursay coo melaa? Coo mela gidikko hada daaburideta. 5Xoossi intes Ayana immidaynne inte achchan malata ooththiday inte woga naagida gishsheyee? Woykko inte siyida qaalan ammanida gishee? 6Ane inte Abrahaame gish qoppite; geeshsha Maxaafan “Izi Xoosse ammanin ammanoy izas xillotethan qoodettides” geetetti xaafettides. 7Hessa gish ammanizayti Abrahaame nayta gididayssa woznan woththite. 8Ayzaabey ammanon attanayssa eridi Xoossi kase Geeshsha Maxaafan “Derey wuri ne baggara anjettana” giidi Mishiraachcho qaala Abrahaames yooti woththides. 9Hessa gish ammanizayti wuri ammaniza Abrahaamera issife anjettidayta. 10“Woga naagon ammanettizayti wurikka qangetha garsan deettes. Woga maxaafatan xaafettidayssa wursi ooththontadey izi qangetidade” geetetti xaafettides. 11“Xillo asi ammanon de7ees” giza gish oonikka Xoossa sinthan wogan attontayssi geeshsha. 12Wogay ammanon xaphibenna. Gido attin “Wogata wursi naagizadey he izi naagidayssan de7on daana” geetettides. 13“Mitha bolla kaqettiza asi qangetidade” geetetti xaafettida gish Kirstoosi nu gish qangetidade gididi nuna woga qangethafe wozides. 14Abrahaames imettida anjoy Yesus Kirstoosa baggara deres gakkana mala nuna wozides. Hessika nuni ammanon Xillo Ayana ekkana mala hanides. 15Ta ishato! Ane ta intes asi ba duussan haniza miish leemiso immays. Haray atto shin asi issito caaqida qaala issito caaqidappe guye oonikka shaaranas woykko hara iza bolla gujjana dandayontayssa mala hayssika hessa mala. 16Xoossi Abrahaames yootida qaalay Abrahaamesinne iza zerethassa. Geeshsha Maxaafay daro asas yootiza mala “Iza zerethatas” geenna; gido attin issi asas yootetiza mala “Ne zerethas” gees. Hessika Kirstoosa. 17Ta gizayka hayssa; oyddu xeetanne heedzdzu tammu laythafe guyen imettida wogay kasetidi Xoossi minthida caaqqoza laallidi buro hanana hidota qaala shaarenna. 18Laatay wogan hanizakko hidota qaalan gelanas koshshenna shin; Xoossi ba kiyatetha qaalan Abrahaames immides. 19Histin wogay aazas imettidee? Wogay imettiday asay woga yedhi aadhdhiza gish he ufayssay bessiza zerethay yaana gakkanaasa; wogay yidaykka kiitanchata baggara gaanna gidiza issade baggara yides. 20Gidikkoka gaannazi issa bagga xalla xeellizade gidenna. Xoossi gidikko issa xalla. 21Histin wogay sinthafe Xoossi wothana qaala diggizazee? Mulekka diggenna. Wogay imettiday asi izan de7o demmanas gididakko tumukka xillotethi woga baggara beettanakoshin. 22Qasse Geeshsha Maxaafay hayssi alamey wurikka nagaran qashetidayssa awajjes. Hessika asi wurikka Yesus Kirstoosa ammanon beettiza hidotay ammanizaytas ubbas imettanassa. 23Hayssi ammanoy yaanappe kase nuni wogan qashetidi gordan doos. 24Hessa gish nu ammanon xillana mala wogay nuna Kirstoosakko gaththanas naagizade mala gididi nuna naagides. 25Ha7i qasse he ammanoy yida gish hayssafe guye nuni woga garsan dookko. 26Inte wurikka Yesus Kirstoosa ammanon Xoossa nayta. 27Inte Kirstoosara issino gidanas xammaqetidayti wurikka Kirstoosa may7o mala may7ideta. 28Inte wurikka Yesus Kirstoosan issino attin Ayhudanne Girike, Ayllenne goqa, macanne adde giza dummateththi deenna. Inte wurikka Yesus Kirstoosan issino. 29Inte Kirstoosayta gidikko inte Abrahaame zerethata; kase imettida hidota qaala mala inte laattanayta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\