Galatiya 4

1Ta gizay yeletida nay laatay izas gidikkoka izi biidi laattana gakkanaas ayllefe dumma gidenna. 2Iza aaway gida wodey gakkanaas izi bana dichchizayta, tamarsizayta kushen gam7ees. 3Nuka kase Ayana yo7os guutha naa mala diza wode hayssa ha alameza woga garsan haaretti de7idos. 4Gido attin kase ba qoppi woththida wodey gakkin Xoossay macasappe yeletidi woga naagida ba naaza nuus yeddides. 5Hessika nuni iza nayta gidana malanne woga garsan dizayta wozzana mala hanides. 6Inte iza nayta gidida gish Xoossa “Abbo” giidi xeygiza ba naaza Ayana nu woznan yeddides. 7Hessa gish hayssafe guye ne naappe attin aylle gidakka. Neni naa gidida gish Xoossi nena bayssa laattizade histides. 8Inte Xoosse eranappe kase Xoosse gidonta eeqatas aylleta. 9Ha7i gidikko Xoosse erideta; qasseka Xoossan erettideta. Histin qasseka guye simmidi gede go7ay baynda coo daaburissiza timirtekko waanidi simmidetii? Simmidi qasseka aylletetha qambaran waaxettana koyetii? 10Dumma gallassata, aginata, wodetanne laythata inte boncheta. 11Ta intenara daaburidayssi coo mela gidande gaada babbays. 12Ta ishato! Ta intena misatida mala inteka tana misatana mala ta intena woossays. Inte tana aykkokka qohibeykketa. 13Inte eriza mala ta intes koyro Mishiraachcho qaala sabakiday sako gaasonna. 14Ta sakoy intes meto gidinka tana saletibeyketa woykko tana harasettibeyketa; gido attin inte tana Xoossa kiitancha malanne hessafeka bollara Yesus Kirstoosa mala mokki ekideta. 15Histin ha7i he inte ufayssay awa bidee? Intes hanizaz gididakko inte inte ayfe taas kessi immanas guye goontayssa ta intes markatays. 16Tani tuma intes kessa yootida gish intes morke gidadinashaa? 17Heyti asati intena bakko ekkanas daaburettes attin lo7os daaburettenna. Isti koyizay intena nuuppe shaakkidi ba as histanasakko! 18Lo7os mindatethi lo7o; hessikka hananas bessizay ubba wode gidikkofe attin ta intenara diza wode xalla gidoppo. 19Ta nayto Kirstoosi inte woznan xaafetin ta beyana gakkanaas inte gish ta miixatays. 20Ta inte gish qofan metotadis. Ta dandayizakko ha7i inte giddon bettada intena lo7etha tamarsizako ay mala dosazina! 21Inteno! Woga garsan aqana koyizayto ane taas yootite; wogay ay gizakkone siybeykketii? 22Abrahaames issoy ayllefe issoy qas goqayfe yeletida nam7u nayti dizayssi Geeshsha Maxaafan xaafettides. 23Ayillefe yeletida naazi asho woga mala yelettides. Hanko goqaype yelettidayssi ufayssa qaala mala yelettides. 24Hayti nam7u macasati nam7u caaqota bessizayta gidida gish hayssi leemisos imettides. Koyro caaqoya siina zuma bolla gidashe aylletethas gidiza nayta yelizaro; izakka Aggaro. 25Hessa gish Aggara Arabe biittan diza siina zuma gish gidada ha7i diza Yerusalame katamayo misatawus; iza ba naytara aylletethan dawus. 26Pude bolla salon diza Yerusalamey gidikko goqa gidada dawus; Izakka nu aayo. 27“Neni yelonta makaraye ufayeta! Hanne miixata erontare! ‘Illili’ ga waassa; azinay dizaarippe azinay bayndari nayti darida” geetetti Geeshsha Maxaafan xaafettides. 28Hessa gish ta ishato! Inteka Yisaaqa mala ufaysa qaala naytakko. 29Asho shene mala yeletidayssi Ayana wolqan yeletidayssa goodides; ha7ikka goodethon dees. 30Gido attin Geeshsha Maxaafay qasse ay gizee? “Aylleyo izi naazara digga; aylle nay goqay naara lattenna” gees. 31Hessa gish ta ishato! Nuni goqay nayta attin aylle nayta gidokko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\