Galatiya 5

1Nuna Kirstoosi geeshiday nuni geeshshatethan daanassa. Hessa gish minni eqite; nam7antho aylletetha qambaran geloppite. 2Ta intes gizayssa woznan woththite; Inte qaxxarettana koykko Kirstoosi intena aynne go7enna gaada ta Phawuloosi intes yootays. 3Qaxxarettana koyizayti wuri woga wursi polanayssi dosa gidontayssa ta intes issas issas qoncen yootays. 4Inteno! Woga naagon xillana waaytizayto; inte Kirstoosappe shaaketideta; iza kiyatethafeka haakkideta. 5Nu qas ufayssa naagetiza xillotetha Xoossa Ayana baggara ammanon laamotethan naagon doos. 6Asi Yesus Kirstoosan diikko qaxxaretin woykko qaxxaretonta aggin aynne go7enna; go7ay dizay siiqon qonciza ammanon xalla. 7Kase lo7o woth woxxeta shin; ha7i intes dhuphe gididi tumas inte azazetonta mala intena diggiday oonee? 8Hessa mala baleththoy intena xeygida Xoossafe gidenna. 9“Guutha irshoy liixe wursi denthees” geetettiza mala. 10Intes hara qofay deenna gaada tani Godan ammanettays; intes tikki gizaz ooththizay oona gidikkonne izi ba pirda ekkana. 11Ta ishato! Hanno gakkanaas ta sabakizayssi asi attanas qaxxarettana bessees gizaz gididakko histin hanno gakkanaas aazas tana goodizoo? Hessa mala gididakko Kirstoosa masqaley asas dhuphe gidenakkoshin. 12Intes tikki gizaz ooththiza asati coo wogara qaxxareteth aggidi mulera qanxi yeggeto. 13Ta ishato! Inte geeshshatethas xeeygetideta; inte inte geeshshatetha zaaridi intes asho amo polanas go7ettofte. Hessafe inte inte garsan siiqon issoy issa maaddite. 14Wogay wuri shiiqetidi issi qaalan qashetees; hessikka “Neni ase ne mala dosa!” gizayssa. 15Gido attin inte issoy issara saxetizayta gidikko inte inte garsan wuronta mala naagetite. 16Hessa gish ta intena Ayanan simeretite; qasseka asho amoka poloppite gays. 17Ashoy Ayanay koyontaz amottes. Ayanaykka ashoy koyontaz amottes; hayti issoy issara ba garsan ixxettiza gish inte inte koyda mala ooththeketa. 18Inte Ayanan dizayta gidikko wogas haarettizayta gidekketa. 19Asho oosoy qoncen eretes; hessikka laymateth, tunateth, layma kaas, 20Eeqas goynno, bita, ixeteth, oosh, qanateteth, hanqo, bana xalla doso, shaaketeth, zupeteth, 21qanateteth, mathoteth, alame yeth yexethinne heytanta misatizayta. Tani intes kase yootida mala ha7ikka inte naagettana mala qofisays. Hessa mala duus dizayti wurikka Xoossa kawoteth laatetenna. 22Ayana ayfey gidikko siiqo, ufays, saroteth, dandaya, kiyateth, lo7eteth, ammanetteth, 23ashketeth, barka bana haaro; haytanta mala diggiza wogay baawa. 24Yesus Kirstoosas gididayti asho iza iita qofaranne iza iita amotethara issife kaqqida. 25Nu Ayanan daana koykko ane Ayanan simeretoos. 26Nuni issoy issa iitas dentheththishenne qanatettishe coo mela ceeqqettizayssa ane aggos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\