Galatiya 6

1Ta ishato! Issi asi nagara ooththi bettikko inte qas Ayanan lo7o dizayti iza ashiketethara zaaranas bessees; gido attin nekka izade mala paacetonta mala ne hu7es naageta. 2Inte issoy issa deexxo tooho tookkite; hessa mala ooson Kirstoosa woga poleeta. 3Issadey aynne hanonta dishe bana gitasiza misatikko hessadey barka bana baleththes. 4Issi issi asi ba ooso barka paaci xeello. Hessafe guye hara asara bana ginasonta dishe izi bana ceeqqisizazi demmana. 5Issi issi asi barka ba tooho tookkanas bessees. 6Qaala tamarizay oonikka ba tamarida lo7o miisha ba astamarezara gishetto. 7Baletofte Xoossi qilica erenna. Asi ba zeridaro izo zaari maxana. 8Ba asho amo kunthanas zerizadey ashoppe dhayssi maxana. Ayana ufayssanas zeridadey gidikko ayanappe merna de7o maxana. 9Ane nu lo7o ooso ooththanas azallokko; nu ufaysi qanxonta agikko wodey gakkishin gakkida kath nu maxana. 10Hessa gish nuus dandayettikko asa ubbas harappeka ammaniza asas ane lo7o ooththoos. 11Tani ta kushera intes ay mala gita pidalen xaafidakkone ane xeellite. 12Coo kare baggara bettana koyiza asati inte qaxxarettana mala wolqathana koyeettes. Isti hessa ooththizay Kirstoosa masqale gish giidi goodetonta malassa. 13Isti inte qaxxarettana mala koyizay inte ashon ceeqqettanas koyiza gish attin qaxxaretidayti woga naagizayta gidettenna. 14Qasse alamey taas; takka alames; kaqettida Goda Yesus Kirstoosa masqalenppe attin haran ceeqoy taappe haakko. 15Qaxxaretin woykko qaxxaretonta aggin izas go7ay baawa. Go7ay ooratha medheteth gideththa. 16Hayssa ha azazoza kaalliza ubbatasinne Xoossa dere gidida Isra7eele asatas sarotethinne maaroteth gido. 17Tani Yesusa malata ta asatethan tookkadis; hessa gish ha7i tana oonikka waaysenna. 18Ta ishato! Goda Yesus Kirstoosa aadho kiyatethi intenara gido! Amiin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\