Ibraawe 10

1Muse wogay buro sinthara yaana lo7o hanotas eeshoppe attin tumu adda medhay izas deenna. Hessa gish laythan laythan pacey baynda shiri shiri shiishshiza yarshoy Xoosse goynnanas shiiqiza asa geeshshanas mulekka dandaybenna. 2Asa mulera geeshshana dandayizayssa gididakko isti yarsho yarshanayssa aggagettenee? Qasseka Xoosse goynnana shiiqiza asay issito geeyizakko ba woznara nagarancha gididayssa sidhana. 3Gido attin heyti yarshoti laythan laythan nagara zaari zaari qofisetees. 4Gaasoyka woppanotanne deyshata suuthi asappe nagara digganas dandayenna. 5Hessa gish Kirstoosi hayssa ha alameza yiidi “Neni imotanne yarsho koyabeykka shin ne taas asho giigissadassa. 6Taman xuugetiza yarshonne nagara gish shiiqiza yarshon ufayetabeykka” gides. 7He wode tani “Ta gish Geeshsha Maxaafan xaafetida mala ‘Xoosso hekko tani ne shene ooththanas yadis’ gadis” gides. 8Muse wogay hessi hessatho hanana mala azazikkokka izi qasse koyro “Yarsho, imota, xuugetiza yarshonne nagara gish shiiqiza yarsho ne koyabeykanne izan ufayetabeykka” gees. 9Kaalethidikka “Hekko ta ne shene ooththana yadis” gides. Nam7anthoza essanas koyroyssa diggides. 10Hayssa ha “Iza shene” giza qaala mala hara yarsho zaarethi shiishshanaas koshshonta mala Yesus Kirstoosa baggara issito shiiqida yarshon geeyidos. 11Qeesey hach hach eqqidi ba ooso polees. As nagarappe geeshshanas dandayontayata wontin wontin shiishshees. 12Kirstoosi gidikko yarsho issito mernas gidanayssa shiishshidi Aawa ushachchan uttides. 13He gallassafe simmin iza morketi iza toho garsan yedhettana gakkanaas naagon dees. 14Gaasoyka issito shiishida yarshon geeyana asata mernas geeshshides. 15Hessa he hanoza gish Xillo Ayanaykka nuus markatees. Koyro, 16“Hessafe guye ta istara gelana caaqo qaalay hayssa. Ta woga ta ista woznan wothana. Ista woznan ta xaafana” gees Goday. 17Qasseka “Ta ista nagaranne makala nam7antho qoppikke” gees Goday. 18Heytanti wurikka atto geetettidappe guye nam7antho nagaras shiiqana hara yarshoy deenna. 19Hessa gish ta ishato; nuni Yesus Kirstoosa suutha baggara gede ubbafe dumma geesh geetettizasoyo gelanas xalateth demmidos. 20Hessika magalasha baggara; hessika izi ba asho baggara nuus doyida oorathinne de7o gidida ogenna. 21Xoossa Keeththa bolla shuumetida Qeeseta halaqay nuus diza gish, 22nuni nu iita qofappe geeyanas nu wozna aracettidi nu asatethaka xillo haaththan meecetidi tumu woznappenne kumeththa ammanon Xoossako ane shiiqoos. 23Nuus hidota qaala immidadey ammanettizade gidida gish nuni ammanidi iza gish markattiza hidotappe hee haa goonta ane lo7ethi oykkos. 24Siiqoninne lo7o ooson nu minni daana mala ane issoy issa qofisos. 25Ane nu ubba gallas issoy issara gakki gakki issoy issa minthethos attin issi issi asati shiiqo aggida mala ane nuni shiiqoza aggokko; harappeka Goda Yesusi matatidayssa qoppishe kaseppe minni shiiqite. 26Nuni tuma shaakki eridi ekkidayssafe guye erishe nagara ooththikko hayssafe guye nagaras shiiqanas hara yarshoy deenna. 27Hara buro hananay daro babisiza pirday Xoossa morketa xuugana naagiza mino tamay xalala dees. 28Muse woga kadhida asi nam7u woykko heedzdzu markati markattikko maaroy baynda hayqon qaxayeetes. 29Histin Xoossa naa kadhida asi izan geeyida caaqo suutha hiraaysso miisha mala qoodidadessinne iza kiyatetha Ayana isethidades ay mala hessafe aadhdhiza pirday izas bessiza intes misatizee? 30Tani izas halo kessana; izaade ooso mala izaades ta zaarana” gidayssa nu eroos. Qasseka “Goday ba dereza bolla pirdana” gees Goday. 31De7o Xoossa kushen kundethi daro babises. 32Intes issito poo7oy poo7idappe guye meto wode daro baaxen inte kase minni eqqida beni wodeza yuushi qoppite. 33Issi issi wode inte duulata dere sinthan cashshassinne goodeteththas aadhdhi imettideta. Qasse hara wodekka hessa mala waayey ista bolla gakkida asatara inteka issife waaye beydeta. 34Inte intes harappe aadhdhiza mernas daana haaroy dizayssa eriza gish qashetidaytas mishetidetanne inte haaroy bonqettishin ufayssan dandaydeta. 35Hessa gish gita waagay diza kase inte ammanetetha aggofte. 36Inte Xoossa shene polidi izi intes immida ufaysa qaala ekkanas minni eqqanas intena koshshees. 37Gaasoyka guutha wodeppe kaallidi “Yaanayssi izi yaana; gam7enna” 38Xillo asi gidikko ammanon de7o demmana; guye undudizadey diikko ta shempoya izaade bolla ufayetuku. 39“Nuni gidikko ammanidi attidayta bagga attin gede guye undudi dhayizayta bagga gidokko” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\