Ibraawe 11

1Ammano geethi issi miishe hanana giidi nu sidhonta dishe beyonta miisheka beyida mala ero gi ekko. 2Kase Aawati galattettiday hessa mala ammanonna. 3Hayssi ha alamey Xoossa qaalan medhetidayssa nu ammanon eroos. Hessathoka ayfen beettizayssi medhetiday beettiza miishafe gidontayssa nuni eroos. 4Aabeeley Xoossas Qayeele yarshofe aadhdhiza yarsho ammanon shiishshides. Xoossi iza yarshoza gish haasayishe izi ammanon geesh gididayssa markattides. Izi hayqqinka iza ammanoy ha7i gakkanaas hasayettes. 5Henookey hayqo beyonta mala hayssa alamezappe ammanon eketides. Xoossi iza ekkida gish izi bettibenna; eketanappe kasetidi izi Xoossa ufaysidayssi yootetida gish izi ekettides. 6Qasseka ammanoy baynda dishin Xoossa ufayssanas mulekka dandayettenna. Gaasoyka Xoossako shiiqizadey wurikka Xoossi gizayssanne woznappe iza koyizaytas izi waaga immanayssa ammananas bessees. 7Nohes Xoossi buro Nohey ba ayfen beyonta miisha gish naagettana mala yootin Nohey Xoossa babbidi baso asa ashshanas ammanon markabe keexxidi alame asa pirdisides; ammanon beettiza xilloteth laattizade gidides. 8Abrahaamey baas laata biitta ekkanas xeeygetida wode ammanon azazetides. Awa bizakkonne eronta aggikkokka ero giidi bides. 9Alaga biittan bete asa mala buro nees imettana geetettida biittan ammanon uttides. Izas imettida hidota qaala izara issife laattana Yisaaqa malanne Yaqoobe mala dunkanen de7ides. 10Gaasoyka minna dizaaro Xoossi izo qoppi medhdhida katamayo ekkana naagides. 11Abrahaames wodey gede biddade gidikkokka Saaraykka yelonta makara gidikkokka hidota istas immidadey ammanettidade histi xeelidi ammanon naa aawa gidanas gakkides. 12Hessa gish hayssa hayqqida asa mala qoodetida issi Abrahaameppe salo xoolinte malanne abba ace mala qooday baynda daro zerethay beettides. 13Heyti wurikka istas imettida hidota qaala demmoonta ba ammanon naagida mala hayqqida. Gidikkoka isti hayssa biitta bolla imathenne bete as gididayssa erida gish haahon dishe beyidi kushen aaththida mala ufayssan ekkida. 14Hessa mala giza asati ista derey awakkonne ba dere naagizayssa qonccen bessetes. 15Isti ba yeggi kezida dere zaari qoppizakko guye simmi baana dandayeettes. 16Ha7i hessafe aadhdhiza pude salon diza dere laamotettes. Hessa gish Xoossi istas salon katama giigissida gish “Ista xalla Xoossa” geetetti xeeygetanas yeellatibenna. 17Xoossi Abrahaamey ba naaza Yisaaqa shukana mala paacin Abrahaamey Yisaaqa yarshanas ammanon shiishshides. Xoossi izas immana gidayssa izikka ba naa issineza shukanas giigetides. 18Hessika Xoossi izas “Ne zerethi Yisaaqa baggara xeeygettana” gidayssa mala. 19Xoossi hayqqidadde denthanas dandayizayssa Abrahaamey ammanida gish Yisaaqakka hayqoppe dendida asa mala nam7antho demmides. 20Yisaaqay buroppe hananayssa qoppi ekkidi Yaqoobenne Eesawe ammanon anjides. 21Yaqoobey hayqqana gish Yoosefe nayta issa issa ammanon anjidaynne ba guufe bolla darti eqqidi goynniday ammanona. 22Yoosefi hayqqana gish Isra7eele asay Gibxeppe kezanayssa izi yootidaynne ba meqetha gish isti ay ooththanakkonne ista azaziday ammanona. 23Musey yeletin izas malay lo7o gididayssa beyidi iza yelidayti iza heedzdzu agina gakkanaas kawoza azazo babbonta qotiday ammanona. 24Musey dicci gakkidi “Paaroones nay naa” geetetanayssa ammanon ixxides. 25Guutha wodes nagaran beettiza ufayssafe aaththidi Xoossa asara meto beyanas doorides. 26Gibxe deren diza haaroppe bollara Kirstoosa gish waaye ekoy daro aadhdhiza haaro gididayssa yuushi qoppides. Gaasoyka izi sinthafe ekanayssa buro haahon beyida gishassa. 27Kawo hanqqos babbonta ammanon Gibxe yeggi kezides. Buro beettontayssa beyiza mala qoppidi he qofan minni eqqides. 28Bayrata wursi wodhizayssi Isra7eeleta bayra nayta wodhonta mala ammanon Paaziganne suutha wuxxetha woga woththides. 29Isra7eele asay mela biitta bolla hamuttiza mala Zo7o Abba giddora ammanon pinnides. Gibxe asay qasse istatho hanana gish abban mitetides. 30Isra7eele asay Iyarko gimbeza laapun qamma yuuyi yuuyi aadhdhidappe guye gimbeza ammanon laallides. 31Layman aqiza Era7aaba dere xomoosana yidayta saron mokka ekkida gish hanko azazettonta asara dhayonta ammanon attadus. 32Hayssafe aadhdheth hara ay gaanee? Geedoone gish, Baaraqe gish, Samsoone gish, Yofitahe gish, Dawute gish, Sameela gish qasse nabeta gish ta yootonta mala taas wodey deenna. 33Heytanti ammanon kawota xoonida; suure pirda pirdida; baas imettida hidota qaala ekkida; gaammota duuna gordida; 34tama wolqa toyssida; qara mashshafe kessi ekki attida; daaburappe minnida; Olason goobata gidida; alaga asa ola goodida; 35Macasatas hayqqidayti paxida; baggayti qasse hessafe aadhdhiza hayqoppe denthi demmanas giidi hayqoppe atethi leqqidi hayqos bana aaththi immida; waayeppe attanas koybetenna. 36Issi issi asati asan kaa7ettida; garafettida; baggayti qasse qasho keeththi gelida. 37Shuchchan cadettida; magazenka nam7u kezi phaliqettida; mashshan shuketi hayqqida; waayetishe, goodetishenne daaburshe dorsa itenne deysha ite may7idi waayetida. 38Ha alamey istas bessontayssa gidida gish bazzoninne gezzen gongoloninne olla giddon waayetida. 39Heytanta ubbata ammano gish markattikkokka istafe oonikka imettana geetettida hidota qaala gakkidi ekkidadey deenna. 40Xoossi nuus hessafe aadhdhizaz giigissida gish nu baynda isti xalala kumeth gidana dandaybeetenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\