Ibraawe 12

1Hessa gish shaara mala nuna yuuy aadhdhida daro markati nuus dishin nuna deexxiza toohonne qasse nuna qachi oykiza nagara wursi nuuppe wora yeggidi nu sinthan diza wotha gencaninne dandayan ane wooxos. 2Nu ammaniza ammanozas koyronne polo gidida Yesusa ane xeelloos. Izi ba sinthan diza ufaysa gish masqale bolla hayqo dandayidi masqale bolla bana gakkana kawushshatetha leqqidi Xoossa algas ushachchan uttides. 3Histikko inte daaburidi hidota qanxonta mala hessathoka nagaranchatappe kase iza bolla gakkida hessa mala eqeteth dandayida Yesusa qoppite. 4Suuthi gukkana gakkanaas nagarara inte buro eqettibeyketa. 5Inte Xoossa nayta gidi uttidi qaalay gizayssa balideta. “Ta naazo Xoossa seera kawushshan xeellofa; nena izi seeriza wode hidota qanxofa. 6Gaasoyka Goday ba dosizadde hanqees; izi ba dosizadde seeres. Izi ba naa mala xeellizade qaxayees” gides. 7Xoossi intena ba naa mala qoodiza gish hanqo dandayite. Aaway hanqonta nay oonee? 8Nay wuri seeran diccizaththo inte dicconta aggikko inte Karen yeletida naa attin so naa gidekketa. 9Hessa ubbafe bollara hayssa biitta bolla nuna hanqi dichchida asho aawati deettes. Nuka ista bonchos. Histin de7on deyanas nuus Ayana Aawa gididayssas aazas hessafe aaththi azazettokkonii? 10Nu aawati nuna baas lo7o misati bettida mala guutha wodes qaxayettes. Xoossi gidikko nuni iza geeshshatetha izappe demmana mala nuna go7anas qaxayees. 11Qixaatey wurikka ha7is ufaysonta iita misatees shin guyeppe qasse dosi ekkida asatas sarotethi izan kumida xillotetha ayfen gaththes. 12Hessa gish daaburida inte qesenne inte gulbate minisite. 13Wobey paxana mala attin kaseppe aaththi wobonta mala inte tohos lo7o oge giigissite. 14Asi ubbara saro daana mala intes dandayettizayssa wursi ooththite. Geeyana mala koyite. Geeshshatethi baynda Goda beyanas dandayettenna. 15Intefe issadeska Xoossa kiyatethi pacconta mala qasseka camo ayfe ayfiza mithi mokkidi meto medhonta malanne darota mooronta mala naagetite. 16Issito maana kaththas ba bayrateth bayzida Eesawe mala intefe oonikka laymatizade woykko Xoosse bonchontadde gidi beettonta mala naagetite. 17Eesawey guyeppe kase ba anjoza laattanas zaari koyin izas imettonta diggettidayssa inte ereeta. Izi bana gakkiza anjozaska daro yeekkishe koyidikka zaari demmanas dandaybenna. 18Kushen bochchikko boshettiza tamay iza bolla exxiza Siina zumakko he dhumakko, he tulalezakkonne he gote carkozakko inte gakkibeyketa. 19Inte zaye giirissakko woykko haythan siyetiza qaala giirissakko gakkibeyketa. Hessa siyida asatikka hara qaala gujjonta mala woossida. 20Hessas gaasoyka “Haray attoshin meheykka zuma bochchiza gidikko shuchchan cadeti hayqo” giza azazoza asay naaganas dandaybenna. 21He wode heen hanizayssi wurikka daro babisizayssa gidida gish Museykka “Ta babbada kokkoradis” gides. 22Inte qasse ha Xiyoone zuma bolla, pude salo Yerusalame, de7o Xoossa katama ufayssan shiiqida qooday baynda kiitanchatako yiddeeta. 23Ista sunthi salon xaafetida bayrata maabaranko; ubbas daanna gidida Xoossako ista bolla wosoy baynda xillo asata shempoy dizaso matideta. 24Ooratha caaqon maqayinthiza Yesusakko hessathoka Aabeeley shiishida suuthafe aadhdhiza caaqo qaala yootiza aracettida suuthako gakkideta. 25Intes yootizayssa inte akay goonta mala naagetite; heytanti Xoossi biitta bolla diza asa baggara istas yootizayssa ekkonta ixidi izappe attanas dandayonta aggikko nuni saloppe yidayssi nuus yootishin nu ekkonta ixikko izappe waanidi attanee? 26He wode qaala giirissan biitta qaathides. Ha7i qasse biitta xalala gidonta ta salokka qasseka zaarada issito qaathana” giza qaala yooti woththides. 27Hayssi “Qasseka ta zaarada issito” giza qaalay nuna bessizay qaaxontayti minni daana malanne qaxizayti heytikka medhetidayti kichchanayssa bessees. 28Hessa gish nuni mulekka qaaxonta kawoteth laattana gish ane Xoosse galatoos. Qasseka iza ufaysiza ogera bonchossinne yashshatethan ane izas goynnoos. 29Nu Xoossay xuugiza tama mala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\