Ibraawe 2

1Hessa gish nuni siyida qaalappe balettidi kundonta mala nu siyida qaala lo7ethi naaganas bessees. 2Aazas giikko kase kiitanchata baggara yootetida qaalay tumu gidida he qaala yedhi aadhdhiday baas bessiza qixaate ekees. 3Nu qasse hessa mala gita maaroteth coo lep histikko waani attanee? Hayssi maarotethay koyro Goda baggara nuus yootetides. Izappe siyidaytikka nuus geeshi yootida. 4Xoossi qasseka malatata, malalisiza miishata, dumma dumma malatata oosoninne ba shene mala immida Xillo Ayana imotata baggara ista markatetha minthides. 5Xoossi hayssa nu iza gish haasayiza buro yaana alameza kiitanchas haarsibenna. 6Gido attin Geeshsha Maxaafay harason “Ne izas yuusha qoppanas asi aazee? Izas ne qoppanas asanay izi aazee? 7Ne iza kiitanchatappe guuthara guuthadasa. Boncho zawudenne galata iza hu7en wothadassa. Neni iza ne kushe oosota bolla shuumadas. 8Ne wursaka iza toho garsan haarisadassa; Xoossi ubbaakka izappe garsara izas haarisishin attiday ay miishikka deenna. Gido attin ha7i qasse wurikka izas haarettishin nu beybeekko” gides. 9Gido attin Xoossa kiyatethan asa ubba gish hayqqanas kiitanchatappe guutha wode guuxida Yesusi waaye hayqo hayqqidi ha7i bonchonne galata zawude ba hu7en woththidayssa nu beyoos. 10Hanizay wurikka izappe izas medhetida Xoossi daro nayta bonchos efanas ista maarotethas hu7e gidida Yesusi waayen polanas koshizaz gidides. 11As geeshizaynne izan geeyiza asay heyti issi keeththa asata. Hessa gish Yesusi ista “Ta ishato” gi xeeyganas yellatenna. 12“Tani ne sunthan ta ishatas yootana shiiqida dereza sinthan nena galatiza yeth ta yexana.” 13Hessathoka “Ta izan ammanettana” qasseka “Taninne taas Xoossi immida nayti nu haan doos” gees Geeshsha Maxaafay. 14Naytas ashoynne suuthi diza mala izikka ista mala asa. Hessika hayqo bolla izas wolqay diza dabulosa izi ba hayqo wolqan zaaranassa. 15Hessathoka ba diza wode ubban hayqos babon haaretti qashetidayta hayqoppe wozanassa. 16Izi ha yiday kiitanchata maaddanas gidonta Abrahaame zerethata maaddanas yides. 17Hessa gish ubba baggara izi ba ishata misatanas bessizaade gidides; izi hessa ooththiday maarizadenne ammanettida waanna Qeese halaqa gididi Xoossas ooththanassinne dereza nagarappe maaranassa. 18Izi ba hu7en paacetidi meto ekkida gish paacetizayta maaddanas dandayees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\