Ibraawe 3

1Hessa gish saloppe xeeyssi intena gakkin ammaniza nu ishato! Nu ammanos Hawaarenne Qeeseta halaqa gidida Yesusa qoppite. 2Musey Xoossa Keeththa ubba bolla ammanettidade gidida mala Yesusikka bana shuumidades ammanettidade. 3Keeththe keexxidades keeththafe bollara bonchoy diza mala Yesusasikka Museppe aadhdhiza bonchoy bessizade gidanas bessees. 4Keeththe ubbaska keexxidadey dees; gido attin wursikka ooththidadey Xoossa. 5Musey tinbite markatishe Xoossa Keeththa ubba bolla issi ammanettida oosancha mala gidi de7ides. 6Kirstoosi gidikko Xoossa Keeththa bolla ammanettida naa mala. Nunikka iza bolla ammanettiza ufayssaynne ceeqqettiza hidota lo7ethi oykikko nu izas duussa keeththa. 7Hessa gish Xillo Ayanay giza mala “Inte hach iza qaala siyikko 8bazzo biittan inte tana paacida wode makalidayssatho inte wozna muumisoppite. 9Inte aawati kase heen tana paacidanne tanara eqetida. Ta ooththidayssa wursi oyddu tammu layth gakkanaas beyida. 10He wode yeletethata bolla ta hanqettada; ista woznay ubba wode balettees; isti ta oge eribeytenna. 11Qasse ‘Ta istas immiza shemposo isti mulekka geletenna!’ gaada tani ta hanqon caaqadis” gees. 12Ta ishato! Intefe oonikka de7o Xoossafe haraso intena haassiza iitanne ammanonta woznay doonta mala naagetite. 13Harappeka inte garsafe oonikka nagaran balettidi ba wozna muumisonta mala “Hach” geetettishin hach hach inte inte garsan minetite. 14Nuus kase koyroppe diza ammano nuni wurseth gakkanaas lo7ethi minthi oykikko nuni Kirstoosara issife laattana. 15Hessika “Inte hach iza qaala siyikko kase makalidaytayssa mala ha7ikka inte wozna inte minthonta mala” geetetti Geeshsha Maxaafan xaafettidayssatho hanides. 16Siydi makaldayti isti oonantee? Musey Gibxeppe kaaleth kessidayta ubbata gidettennee? 17Xoossi ista bolla oyddu tammu laytha hanqettidayti isti oonantee? Nagara ooththin ista ahay bazzo biittan kundi attidayta gidettennee? 18Izas azazettonta ixidaytappe attin iza shemposo gelonta mala izi caaqi diggiday haray oonantee? 19Hessa gish isti gelonta attiday ammanoy baynda gish gididayssa nu eroos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\