Ibraawe 4

1Gede shemposo gelanas imettida hidotay ha7ikka naageti diza gish inte giddofe oonikka hessas bessontade gidonta mala ane naagetos. 2Heytantas sabaketida mala nuuska mishiraachcho qaalay sabaketides. Gidikkoka siyida asatara siyida qaalay istara ammanon walaketonta aggida gish ista maaddibenna. 3Nu qas ammanizayti he shemposoza gelana. Xoossi “Hessa gish tani ta hanqon ‘Isti ta shemposo mulekka geletenna’ gaada ta caaqadis” gides. Gido attin hayssi alamey medhetosappe ha simmin iza oosoy poletides. 4Issi soon laapuntho gallasa gish “Laapuntho gallassi Xoossi ooso ubbafe shempides” geetetti Geeshsha Maxaafan xaafetides. 5Qasseka he sozan “Tumappe isti ta shemposo mulekka geletena” gees. 6Iza shemposo buro gelana issi issi asati deettes. Kase istas mishiraachcho qaalay sabaketidayti azazettonta ixida gish iza shemposo isti gelibeetena. 7Hessa gish Xoossi “Hach” giidi qasseka hara gallas woththides; hessika daro laythatappe guye Dawute baggara “Hach inte iza qaala siyikko inte wozna muumisoppite” geetetti kase yootetida mala hanides. 8Iyaasoy istas shempo immidako Xoossi hara gallas giidi yootenakoshin. 9Hessa gish Sambata gallas shempoy Xoossa deres ha7ikka dees. 10Gaasoyka Xoossa shemposo gelizay wuri Xoossi ooththi shempida mala izikka ba oosoppe shempana. 11Hessa gish oonikka heytanta mala azazettonta ixidayssa leemiso kaallidi kundonta mala he shemposoyo gelanas ane minnos. 12Xoossa qaalay paxa dizayssanne ooththiza qaala. Nam7u bagga qara mashshafeka aadhdhi qara; shemponne ayana, shayanne koldzekka shaakkana gakkanaas caddees; wozina qofanne amotethaka paaci xeelles. 13Xoossa ayfeppe geemetida medhetay mulekka deenna. Nu izas nu gish zaaro immanas bessiza iza sinthan hanoy wurikka kallo qoncen beettana. 14Hessa gish pude salo bida Qeeseta halaqa Xoossa Naa Yesusi nuus diza gish ane nuni nu ammano minthi oykkos. 15Nu daaburishin nuus qadhettana dandayiza Qeeseta halaqay nuus dees. Izi nu mala ubba miishan paacettides; gidikkokka izi aykko nagarakka ooththibenna. 16Hessa gish nuni maaroteth ekkanassinne nuna koshshiza wode nuna maaddiza iza kiyateth nu demmana mala gede iza maarotetha algako ane ammanon shiiqos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\