Ibraawe 5

1Qeeseta halaqa gidi shuumetizadey daro asa giddofe doorettessinne asa gish gididi imotanne nagara gish yarsho shiishshanaas doorettes. 2Izikka ba baggara daburancha gidida gish eronta asatasinne oge balidaytas qadhettana dandayees. 3Izi ba nagara gishshinne hara asata nagara gish yarsho shiishshanaas izas bessizay hessa gishassa. 4Aaroney xeeygetidayssatho izi Xoossi xeygidade gidanas bessees attin hessa he bonchoza barka baas ekkizadey deenna. 5Hessathoka Kirstoosi Qeeseta halaqa gidana boncho barka baas ekkibenna. Gido attin “Ne ta naakko; ta nees hach Aawa gidadis” gida Xoossafe ekides. 6Hessathoka harason “Malkexeedeqe shuumeta mala neni mernas Qeeseta halaqa” gees. 7Yesusi hayssa biitta bolla diza wode iza hayqoppe ashshana dandayizayssakko afunxishe gita qaalara woosa woossides. Addafe ashketethara izi azazettida gish iza woossa Xoossi siyides. 8Izi Xoossa Naa gidikkokka ba ekkida waayezappe azazeteth tamarides. 9Hessa baggara pacey bayndade gidi beettidayssafe guye bana azazettizaytas ubbaas merna atotethas gaaso gidides. 10Malkexeedeqe shuumetetha mala Qeeseta halaqa geetetti Xoossan shuumettides. 11Hessa gish nu haasayana miishi buro daroy dees. Gido attin inte dota7ata gidida gish intena erisoy meto. 12Inte hanni wode astamare gidanas bessishin Xoossa qaala buro koyroppe denthidi intena tamarsiza as intes koshshees. Intes koshshizay mino kath gidonta maatha. 13Maath paahettizay qii guutha naa gidiza gish lo7onne iita shaakkiza timirte shaakki erenna. 14Mino kath gidikko lo7onne iita shaakkanas banateththa dosisida wozna kunthida asatassa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\