Ibraawe 6

1Hessa gish koyroppe Kirstoosa gish imettida timirteza aggidi ane gede mino timirteko boos. Hayqqida oosoppe maarotethan gelo gishshinne Xoossan ammano gish buro ane izan wodhdhi maadhoko. 2Hessathoka xinqate gishshinne kushe asa bolla wotho gish qasseka hayqqidayata dentha gishshinne merna pirda gish buro woththi doommokko. 3Xoossa shene gidikko nu hessatho ooththana. 4Ba ammano kaddida asata ista maarotethan wosti zoranee? Poo7oy istas issito poo7idayta salo imotetha ekki beyidayta, Xillo Ayana ekki beyidayta, 5lo7o Xoossa qaalanne buro yaana alameza wolqa ekki beyidayta; 6zaaridi kadidayta ista nam7antho zaaridi maarotethan ekoy dandayettenna. Gaasoy isti ba mooros Xoossa Naa zaari kaqettessinne kawushettes. 7Ubba wode ba bolla ira uyiza biittay qasseka iza goyzades ayfe immiza biittiya Xoossa achchan anjetadus. 8Gido attin agunthinne odoroy mokiza biittaya go7ay beyidaaro gidana. He biittays qangetethi matan dees. Izi wursethi taman xuugeteth gidana. 9Ta ishato! Nuni hessatho hasaykkoka intes inte atotethara oyketida lo7o miish dizayssa nu sidhokko. 10Kase gidin woykko ha7i gidinka inte ammanizayta maaddidayssanne iza suntha gish inte bessida siiqotetha balanaas Xoossi makalancha gidenna. 11Intes imettida hidotay polettana gakkanaas intefe issi issi asi hessa mala ooso wurseth gakkanaas gencidi ooththana mala nu amottos. 12Ammanoninne dandayan inte iza hidota qaala laattizayta misatanappe attin dota7ata gidanayssa nu koyokko. 13Xoossi Abrahaames hidota immida wode caaqishe hara izappe aadhdhizadey baynda gish barka banan, “Ta nena tumappe anjana; tani ne zereth darsana” gi caaqides. 15Abrahaameyka genci naagidappe kaallidi izas imettida hidota demmides. 16Asay caaqo caaqishe bappe dhoqan caaqqees. Caaqqozikka geetettidayssi poletanna mala minthiza gish caaqidayta giddon palamay dendikko kase caaqqo qaalay diggees. 17Xoossi laamettonta ba qofa hidota qaala laattanaytas qoncisana mala koyda gish caaqo qaalan minthides. 18Xoossi ay wodekka wordotanas dandayenna; izi laamettonta nam7u miishatan nu sinthan diza hidota oykkanas izakko shiiqida nuni gita minoteth demmana mala ooththides. 19Nuka shempo teqe gidida minonne ammanthiza hidota demmidos; he hidotayka magalashazappe guye baggara diza gede Xoossa Keeththa gido gelees. 20He sozikka nu gish Yesusi kaseti gelida so; izikka Malkexeedeqe shuumetetha mala mernas Qeeseta halaqa gidides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\