Ibraawe 7

1Hessi Malkexeedeqey Saaleme kawonne Xoossa Qeese; izikka Abrahaamey kawota oli xoonidi simmishin demmidi Abrahaame anjides. 2Abrahaameyka baas diza ubbafe tammu kusheppe issi kushe izas immides. Koyro iza sunthas birsheththi “Xillo kawo” guussa. Kaallidi qasse “Saaleme kawo” guussi “Sarotetha kawo” guussa. 3Izas aayaka, aawayka woykko iza yeletethas zarkeykka baawa. Izi ayde yeletidi ayde hayqqidakkonne eretibenna; izas doomeththinne wursethi baawa; gido attin Xoossa naa mala mernas izi Qeese gididi dees. 4Ane inte izi ay mala gitakkonne qoppite. Haray attoshin aawatas ubbas koyroy Abrahaamey ba di7i ekkidayssa ubbafe tammafe issa kessi immides. 5Istas Qeesetethi imettida Lewe nayti ista ishati Abrahaame zerethata gidikkokka derappe hessika ba ishatappe tammafe issa ekkana mala istas wogan azazettides. 6Hayssa ha addeza zerethi Lewe zereth gidenna. Gido attin izi Abrahaameppe tammafe issa ekkides. Kase izas hidota qaalay imettida Abrame anjides. 7Bayray kaallo anjizayssi woga. 8Issi baggara tammafe issa ekkizayti hayqqizayta. Hara baggara qasse tammafe issa ekkizadey hayqqonta paxa diza mala izas markattidadey Malkexeedeqe. 9Haray attoshin Leweyka Abrahaame baggara tammafe issa kessides gaanas dandayettes. 10Gaasoyka Malkexeedeqey Abrahaame gaaggiza wode Lewey buro ba aawa Abrahaameppe yeletibenna. 11Paacey baynda poloy bettidaynne wogay derezas imettiday Lewe Qeesetetha mala gididakko Aarone mala gidonta Malkexeedeqe shuumetetha malay hara Qeesey yaanas aazas koshshidee? 12Qeesetetha zarkey laametiza wode wogaykka laamettanayssi attonta miisha. 13Hessi wurikka izas yootetida Qeesey izi hara zeretha. Iza zerethafe oonikka yarshoson ooththi erizadey baawa. 14Nu Goday Yuhuda baggafe yidayssi tuma. Musey Qeeseta gish yootishe ha zeretha gish yootidayssi issi miishika baawa. 15Malkexeedeqe malay hara Qeesey dendikko nu kase yootida yo7oy daro qonce gidenna. 16Izi Qeese gididay dhayonta de7o wolqan attin zerethafe yida wogappe gidenna. 17Izas “Ne Malkexeedeqe shuumetetha mala mernas Qeese” gi markatides. 18Kase azazoy laafanne go7ontayssa gidida gish attides. 19Wogay oonakka geeshshanaas dandayonta gish nu Xoossa achchi shiiqanas izappe aadhdhiza hara hidotay nuus imettides. 20Hessika caaqoy baynda hanbenna; hanko Qeese gididayti caaqoy bayndayta. 21Izi gidikko Qeesetetha caaqon ekkides. Gaasoyka Xoossi iza gish “Goday caaqides; ba qofa izi laammenna, ‘Ne mernas Qeese” ’ gides. 22Hessa mala caaqoppe dendidayssan Yesusi hessafe aadhdhiza caaqo qaalas waase gidides. 23Kase Qeeseti ba ooson sinthe gujjonta mala hayqoy ista diggida gish qooday istas daro. 24Yesusi gidikko mernas dizadde gidida gish iza Qeesetethi shaaretonta Qeesetetha. 25Hessa gish izi ista giigissana gaannatishe ubba wode hayqqonta paxa eqqi diza gish iza baggara Xoossako yizayta wursi ashshanas dandayees. 26Hessa gish nuus koshshiza Qeeseta halaqay hessa mala geeshshinne wosoy iza bolla baynda xillonne nagaranchatappe shaaketidi salotappe bollara bonchettida Qeeseta halaqa. 27Izi hanko Qeeseta halaqata mala koyro ba nagara gish qasseka kaaleththidi hanko dereza nagara gish gallas gallas yarsho shiishshanaas iza koshshenna. Izi bana aaththi immida wode asa nagara gish issito sintha baggassara yarsho wursi polides. 28Wogay daburancha asata Qeesetas waanna halaqa histi shuumees. Wogappe kaallidi yida caaqo qaalay gidikko mernas iza bolla wosoy baynda naaza shuumides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\