Ibraawe 8

1Hessa gish nu ha7i ooththana waanna yo7oy hayssa. Hayssa mala salo bolla Xoossa boncho alga ushachchan uttida Qeeseta halaqay nuus dees. 2Izi asi tokkida dunkane giddon ooththizade gidonta Goda Xoossi tokkida tumu dunkanen geeshshason ooththizade. 3Qeeseta halaqay shuumetizay asay Xoossas immizayssa Xoossas shiishshanaassinne yarsho yarshanassa. Hessa gish hayssi ha Qeeseta halaqayka Xoossas shiishshanaas issi shiishshiza miishi izas koshshees. 4Izi biitta bolla dizaakko Qeese gidenna. Aazas giikko wogay giza mala yarsho shiishshiza hara Qeeseti deettes. 5Isti kase salon diza Xoossa Keeththays leemisonne eesho. Musey dunkaneza ooththana gishin “Nees zuma bolla qoncidayssatho wursa ooththanas naageta” giza azazoy hessa gish izas imettides. 6Gido attin Yesusi giddo geli gaannatizay caaqo qaalay kaseyssafe aadhdhizayssa mala izi ekkida oosoykka kaseyta oosoppe aadhdhees. Hessika kaseyssafe lo7iza hidota qaalanna. 7Kase caaqo qaalan pacey bayndakko nam7antho hara caaqanas koshshenna. 8Gido attin Xoossi dereza bolla pacey dizayssa demmida gish “Isra7eele asaranne Yuhuda asara tani ooratha caaqo caaqettana wodey yaana. 9Hessika ta ista Gibxeppe kessanas ista kushe oykkada kase ista aawatara caaqettida qaala mala gidenna. Gaasoyka isti kase ta caaqo qaalan eqqibetenna. Takka ista yedda bessadis. 10Hessafe guye Isra7eele asara ta caaqettana qaalay hayssa mala gees Goday. Tani ta woga ista woznan wothana. Ista wozna bollaka xaafana. Ta ista Xoosse gidana. Istika ta dere gidana. 11Hayssafe guye asi ba guta asa woykko ba isha ‘Ne Goda era’ gi tamarsenna. Gaasoyka asi guuthafe gitata gakkanaas wurikka tana erana. 12Ista qohoza ta maarana. Hayssafe sinthan ta asa nagara nam7antho zaara qoppikke” gees. 13Hayssa ha caaqoza izi “Ooratha Caaqo” giidi kase caaqoza gal7a kessides. Hessa gish gal7idi wuridayssi dhayana wodey matides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\