Yaqoobe 1

1Xoossa oosanchanne Yesus Kirstoosa oosancha gidida Yaqoobeppe biitta bolla laalettida tammanne nam7u kochchatas sarotethi intes gido. 2Ta ishato! Inte bolla dumma dumma waayey gakkikko hessa wursi ufayssan qoodite. 3Gaasoyka inte ammano paacetethi intes dandaya immizayssa inte ereeta. 4Inte dandayan minni eqanayssi intes issi miishikka pacconta kumeththa asinne wosoy bayndayta gidana mala ooththo. 5Inte giddofe oonaska eratethi paccikko oonakka leqqonta ba kiyatethara ubbas immiza Xoossa woosso; izaadeska imettana. 6Gido attin sidhey baynda ammanon woosso. Gaasoyka sidhizadey abba qaathiza dambala carko mala. 7Hessadey Godappe aykkokka demmana giidi qoppofo. 8Hessadey nam7u qofan oykketidi ba biza oge bolla yaanne haanne giza asa mala. 9Kase ziqa duussan dizade Xoossi dhoqu histana gish ufayetto. 10Asa dureteth maata ciishsha mala qokana gish duussan dhoqu gidadey Xoossi iza ziqqi histikko ufayetto. 11Awa arshey xuugidi maata shullisees; maata ciishshaykka shullees; iza lo7etethikka dhayees; hessathoka durey hach hach daabursan dishin iza duretethi dhayees. 12Paacen minni eqidadey izi anjetidade. Gaasoyka izi paacera eqetishin Xoossi bana dosizaytas immida hidota de7o aklile izi ekkana. 13Oonikka paacetiza gidikko tana Xoossi paaces gooppo; gaasoyka Xoossi ase iitan paacenna; izi oonakka paaci erenna. 14Gido attin issi issi asi paacetizay barka ba iita amo kaallishenne balettishe paacetes. 15Amoy qanthatidi nagara yelees; Nagaraykka diccidappe guye hayqo yelees. 16Ta siiqo ishato! Inte balettofte. 17Lo7o imotethinne kumeththa anjoy wuri bolla salo poo7ota Aawappe wodhdhetes. Iza achchan heene ha yuuyiza eeshoykka deenna. 18Nu iza medhetethas koyro bayrata gidana mala ba sheneninne ba tuma qaalan nuna yelides. 19Dosettida ta ishato! Hayssa yuushi qoppite; asi wurikka siyanas eesoto; haasayassinne hanqos eesotoppo. 20Asa hanqoy Xoossa xilloteth ooththenna. 21Hessa gish tunatethinne dalgida iitateth intefe kessi yeggidi inte shempo ashshanas dandayiza inte giddon tokketida qaala ashketethara ekkite. 22Qaalay gizayssa ooththite attin mela sisi xalala siyizadenta gididi interka intena baleththofte. 23Qaala siyishe siyida qaalay gizayssa ooththontadey ba ayfeso mastootera xeelliza asa mala. 24Bana xeelli beyidi bees; izi ay misatizakkone heerakka balettiches. 25Gido attin bana geeshshiza lo7o woga xeelli beyidi izan minnizadey ba siyidayssa ooththizadeynne balontaddey izi ba ooson anjettidade gidana. 26Ba duuna naagonta barka ba wozna baleththishe ta ammanays gizaddey barka bana baleththees. Iza ammanoyka mela hada ammano. 27Xoossa Aawa sinthan iitatethi baynda lo7o ammanoy; “Aayanne aaway hayqqida nayta, ista azinati hayqqida macasata metotetishin maadonne hayssa alameza tunatethafe bana naago.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\