Yaqoobe 2

1Ta ishato! Inte bonchettida Goda Yesus Kirstoosa ammanizayta gidida mala ase bessonta ogera maaddofte. 2Worqa yiich biradhdhen aaththidi lo7o may7o may7ida asi inte shiiqizaso yiikko hessathoka qita may7o may7idadey he shiiqizaso yiikko qasseka hara qita may7o may7ida manqo asi gelikko lo7o may7idayssa dumma boncho bonchidi “Nees bessiza lo7o uttizaso hessa beya” giidi hanko manqoza qasse “Ne heen hessan eqa; woykko haa ya, ta garsan wugen utta” inte giikko, 4inte inte giddon bessonta maado ooththeta gidekketii? Qasseka inte iita qofan oykketida iita pirda pirdizayta gidekketii? 5Ta siiqo ishato! Ane siyite; isti ammanon dureta gidana mala Xoossi bana dosizaytas hidota istas immida kawoteththa isti laattana mala hayssa ha alamezan diza manqota dooribennee? 6Inte qasse manqota kawushsheeta. Intena waayssizay dureta gidettennee? Intena pirdaso goochchizay ista gidettennee? 7Intenan xeeygetida boncho Xoossa suntha zigirzayti ista gidettennee? 8Maxaafan “Ne lagge ne hu7e mala siiqa” geetetti xaafetida kawo woga inte polikko lo7o ooththeta. 9Inte bessonta maado maaddikko nagara ooththeta. Woga sinthanka inte woga yedhidade gidi qoodettana. 10Gaasoyka woga wursi polizadey qasseka wogappe issineyin dhuphetiza asi wursikka mooridade mala qoodetes. 11“Laymatoppa” gidadey izikka zaaridi “Wodhopa” gides. Ne laymatonta agikkokka ne asa wodhikko wogappe aadhdhidade gidassa. 12Inte haasaya haasayishe woykko issi miish ooththishe intena xillisiza asa mala gidite. 13Gaasoyka maarontay wurikka maaroy baynda pirdettana. Maaroy pirda Xoonees. 14Ta ishato! Issi asi taas ammanoy dees giikko qasse ooson bessontade gidikko iza ay maaddanee? Hessa mala ammanoy iza ashshanee? 15Ane qoppite, issi ishay woykko issi michiya may7oy woykko mizayssi baynda aggikko intefe issadey “Inte saron biite! Intena meggofo! Kallite!” giikko ista ashos koshshizayssa immoonta aggikko ay maaddanee? 17Hessathoka oosoy baynda ammanoyka baas hayqqidayssa. 18Gido attin issadey “Taas oosoy dees nees ammanoy dees. Neni ne ammano oosoppe shaakada tana bessa; ta qasse ta ammano ooson nena bessana” giikko, 19ne “Issi Xoossi dizayssa ammanaasa” hessika lo7o; daydanthatikka hessa mala ammanettesinne keehi kokkoreettes. 20Neno eeyazo! Oosoy baynda ammanos go7ay bayndayssa eranas marka koyay? 21Nu aawa Abrahaamey ba naa Yisaaqa yarshizasoza bolla shiishida wode ooson xillibennee? 22Hessan ammanoza oosora gaththi ooththizayssa ne beyassa; ammanoyka ooson poletides. 23“Abrahaamey Xoosse ammanides; he ammanoy izas xillotethan qoodetides” giza maxaafa qaalay poletides; izikka Xoossi dosiddadde geetettides. 24Hessa gish asi ammanon xalala gidonta oosonka xillizayssa inte beyeeta. 25Hessathoka layman diza Era7aaba kiiteti bida asata mokka ekada hara ogera moyiza yeddida gish ba ooson xillabeykkee? 26Shempofe shaaketida ashoy hayqeth gidida mala oosoppekka shaaketida ammanoy hayqetha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\