Yaqoobe 3

1Ta ishato! Intefe daroti astamareta gidoppetto; gaasoyka nu astamare gididayti aadhetha pirda ekkanayssa inte ereeta. 2Nu wurikka daro miishan dhuphetos. Haasayan dhuphetontadey diikko izi ba asateth lo7ethi naaganas dandayiza kumeththa asa. 3Nuni parata azazanas bixala barsidi nu koyda mala ista azazoos. 4Woykko ane markabeta xeellite. Isti ay gitatanne carkon sugeti bizayta gidikkokka markabe laagizadey qeeri laafa laagiza miishara ba koyizaso efees. 5Hessathoka asatetha garsan inxarsi guuth gida uttada gita wolqama otoro otoretawus; qeeri tamay gita wora wosti xuugi dhayssizakkonne ane yuushi qoppite. 6Inxarasika ba baggara tama mala; Nu asatetha giddon diza iita alame. Asatetha wursa tunisawussinne asatetha bolla tama gujawus; baska gaanname taman xuugettana. 7Mehey, do7ay, kafoti hayssathoka biitta bolla gooshetizaytanne abba giddon diza medhetethata wursi asi haarana dandayees; istika haarettida. 8Gido attin inxars haaranas dandayidadey oonikka deenna. Wodhiza mardzey izin kumidaronne iza shempa ekkonta iita miisha. 9Nuni nu inxarsayra Godanne Aawa anjjoos. Izinka Xoossa leemison medhetida asa nayta zaaridi qangoos. 10Anjoynne qangethi issi duunara kezees. Ta ishato! Hessi hessatho hananas bessenna. 11Issi pulto ollafe mal7o haaththinne camo haaththi pulti erizee? 12Ta ishato! Balase geetettiza mithi wogara ayfe woykko woyne mithi balase mitha ayfe ayfanas dandayizee? Hessathoka cammiza haaththafe mal7iza haaththi bettana dandayenna. 13Inte garasafe akeekara diza era asi oonee? Eray diza gidikko ane ba ooso ashketethaninne aadhdho eratethara ba lo7o dussan besso. 14Qasse camonne qanatey, intena xalala dosiza hanoy inte woznan diza gidikko otoreteth intes siyetofo. Tumakka kadofite. 15Hinni mala eratethaya saloppe gidikku. Hinna qasse biittafe, ashoppenne Xala7eppekko! 16Qanateynne barka bana siiqoy dizason waasoynne iita oosoy wuri dees. 17Saloppe gidida eratethaya gidikko koyro geeshsha, guyeppekka saroteth dosizaaro, dandayizaaro, ero gizaaro, maarotethinne lo7o ayfey kumidaaro; qasse wordo maadontaaronne ulon geney bayndaaro. 18Saroteth dosiza asati sarotethan zeridi xillotetha ayfe maxeettes.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\