Yaqoobe 4

1Inte giddon diza olaynne ooshay awappe yidee? Inte woznan diza amotethafe dendida ola gidenee? 2Inte amotteta shin demmekketa. Inte as wodheetanne keehi amotteta shin demmana dandayekketa. Inte inte garsan ooyetiza gishanne olletiza gish qasse woossonta gish intes imettenna. 3Inte inte asho ufayssanas iita qofan woossiza gish woossidayssa inte ekeketa. 4Inteno laymatizayto! Alamera siiqetethi Xoossara morketeth gididayssa ereketii? Hessa gish hayssa alamezara siiqetethi koyizay wurikka Xoossas morke. 5Woykko Geeshsha Maxaafa giddon “Nunan izi ayssida Ayanay nu izayta gidana mala daro amottes” gizayssi intes coo mela gida misatizee? 6Gido attin izi ba kiyateth nuus gujji imees. Maxaafaykka “Xoossi otoranchatara eqettees, ashketas qasse ba kiyateth imees” giday hessassa. 7Hessa gish intena Xoossas haarisite. Dabulossara eqetite, izi intefe baqatana. 8Xoossako shiiqite; izikka inteko shiiqana. Inteno nagaranchato! Inte inte kushe geeshshite, inte nam7u qofan qaxizayto! Inte inte wozna geeshshite. 9Darsi qoppite; muuzotite; yeekkite; inte miichay yeehon; ufayssay qasse muuzotethan simmo. 10Goda sinthan inte intena kawushshite; qasse izi intena dhoqu dhoqu histana. 11Ta ishato! Inte inte garsan issoy issa mootoppite; ba isha mootizadeynne ba isha bolla pirdizadey woga bolla iita hasayessinne woga bolla pirdees. Histiko ne woga bolla pirdizade attin woga naagizade gidakka. 12Woga woththidadeynne pirdizadey issade xalala. Izikka dhayssanassinne ashshanas dandayizadde. Gido attin neni ne lagge bolla pirdizadey oonee? 13“Inte hachchi woykko wonto hanno ha katamayo woykko hinno he katamayo nu baana; biidi heen izin issi layth utananne zal7i wodhisana” gizayto! Ane haa siyite. 14Wonto hananayssa inte erekketa. Inte shempoy iza aazee? Inte guutha wode ayfen beettidi dhayiza haaththa penta mala. 15Hayssa gaanappe “Goda shene gidikkonne nu paxa diikko hessaka hayssaka ooththana” gaanas intes bessees. 16Ha7i gidikko inte otoretethan ceeqqetteta. Hessa mala otoretethi wurikka iita. 17Hessa gish lo7o gidizayssa ooththanas bessizaysa erishe ooththontades nagara gidana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\