Yohannisa 10

1Yesusi, “Ta intes tumu gays; dorsata yire pengerappe attin hara baggara guppi gelizay kaysonne bonqizade. 2Pengera gelizadey izi dorsata heemmizade. 3Penge naagizadey izas pengeza doyees. Dorsatikka iza qaala siyeetes. Ba dorsata sunthara sunthara xeygi kessees. 4Bayta wursi kessidappe guye ista sinth aadhdhidi kaaleththees. Dorsatikka iza qaala eriza gish iza kaallettes. 5Imatha asa qaala eronta gish izappe baqattettes attin mulekka iza kaallettenna. 6Yesusi hessa leemisoza istas yootides shin isti qasse izi istas yootidayssa aykkokka eribetenna. 7Hessa gish Yesusi qasseka istas “Ta intes tumu gays; dorsata pengey tana. 8Taappe kase yidayti wuri kaysonne bonqizayta. Dorsati gidikko isti giza siybetenna 9Pengey tana. Ta baggara gelizadey wuri attana; gelananne kezana; heemmetizasoka demmana. 10Kaysoy kaysotana, wodhanassinne dhayssanas xalla yees. Ta gidikko intes de7oy daana malanne intes keehi darana mala yadis. 11“Ta lo7o heemmizade; lo7o heemmizadey ba shempo ba dorsata gish aaththi imees. 12Miishera qaxarettidi heemmizadey gidikko dorsati izas gidonta gish kana suytey yiza wode dorsata yeggidi baas baqatees. Kana suyteykka dorsata dafi dafi meessinne laalles. 13Baqatizaddey miishan qaxarettidade gidida gishshinne dorsatas mishetonta gishassa. 14“Lo7o henthanchay tana. Tani ta dorsata erays; Istika tana erettes. 15Hessika Aaway tana erizayssa mala tani ta shempo dorsata gish aaththa immana. 16Hayssa ha dorsa yiren gelontayti taas hara dorsati deettes; ta istaka haa ehanas taas bessees. Istika ta qaala siyananne issi mehe gidana. Heemmizayssika issade gidana. 17Ta zaarada denthanas ta shempo ta aaththa immiza gish ta Aaway tana dosees. 18Tani ta shempo ta dosara aaththa immadis attin oonikka taappe woththi ekkenna; ta aaththa immanas gidin woykko zaara denthanas gidin sheney taassa; hessa he azazoza tani ta Aawappe ekkadis” gides. 19Hessa he qaalappe dendidayssan Ayhudata giddon qasseka shaaketethi medhetides. 20Daro asay “Iza bolla daydanthi diza gishshinne goosh gidida gish inte izi gizayssa ays siyeetii? gida. 21Baggayti qasse “Daydanthi dizaddey hayssa mala deenna. Daydanthi qooqida ayfe pathi erizee?” gida. 22Yerusalamen Xoossa Keeththa ooratho ba7aale boncho wodey gakkides; he wodeykka balgo. 23Yesusi Xoossa Keeththa gibbe giddon Solomoone simeretethasora aadhdhishin, 24Ayhudati iza giddo aaththidi “Ne ayde gakkanaas nu wozna hirgan gam7isanee? Ne Xoossi kiittidade gidikko nuus qoncisa yoota” gida. 25Yesusikka istas “Ta intes yootadisko shin inte qasse ammanibeyketa. Ta Aawa sunthan ta ooththiza malatati ta gish yootetes. 26Inte qasse ta dorsata gidonta gish tana ammanekketa. 27Ta dorsati ta qaala siyeetes. Takka ista erays; istika tana kaallettes. 28Ta istas merna de7o immana; mulekka ista dhayetenna; ista ta kusheppe woththi ekkanas dandayanaddey oonikka deenna. 29Taas ista immida ta Aaway ubbafe aadhdhees. Ta Aawa kusheppe ista oonikka bonqanas dandayenna. 30Taninne ta aaway nu issino” gides. 31Ayhudati iza caddanas qasseka shuch denthida. 32Yesusikka “Aawappe gidida daro gita malatata ta intena bessadis. Histin ha ta bessidaytappe awaari gish tana shuchchara caddetii?” gides. 33Ayuhudatikka “Nu nena shuchchara caddizay ne coo as gida uttada nena nerka Xoosse kessada cashsha qaala ne haasayida gishassafe attin ne lo7o ooththidaysa gish deenna” giidi izas zaarida. 34Yesusikka istas “Inte woga giddon ‘Ta intena Xoossata gadis’ geetetti xaafetibenee? 35Xoossa qaalay istas yida asata ‘Xoosse giikkone Maxaafay shaaretanas dandayonta gidikko’ 36histin ‘Ta Xoossa naa’ gida gish Aaway ba shaakki dummasidayssanne ha duge alame kiittidayssa inte ‘Ne cayadassa’ giidi tana wordora aazas mootetii? 37Ta Aaway ooththizayssa ta ooththonta aggikko tanan ammanoppite. 38Ta izatho ooththiza gidikko inte tana ammanonta aggikkokka ta Aaway tanan dizayssa takka izan dizayssa inte erana malanne yuushi qoppana mala izi ooththida malatan ammanite” gides. 39Qasseka isti iza oykkanas koyda shin izi ista kusheppe kessi ekki bides. 40Hessafe guye Yesusi, Yohannisi kase xammaqizaso gede Yordanooseppe he pinth simmidi heen gam7ides. 41Daro asay izakko yides; Isti qasse “Yohannisi issi malataka ooththibenna; gido attin hayssa addeza gish izi yootidayssi wurikka tumuko” gida. 42Henka daro asay Yesusan ammanides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\