Yohannisa 11

1Bitaaniya geetettizason Maaramanne Martay diza gutan Alazaare geetettizadey sakettides. 2Izi isha Alazaarey saketida Maarama kase Yesusa toho bolla shitto gussada Yesusa toho ba hu7e binanan quccidarokko. 3Michetikka “Godo! Ne dosizayssi saketides” giidi as Yesusakko kiittida. 4Yesusi hessa siydi “Ha sakoy Xoossa nay izan bonchettana malanne Xoossi bonchettanassafe attin iza hayqos gaththizaz deenna” gides. 5Yesusi Marta izi micheyo Maaramonne Alazaare siiqees. 6Gido attin Alazaarey saketidayssa siyi woththidi heen ba dizason nam7u gallas gam7ides. 7Hessafe guye bana kaallizayta “Ane Yuhuda biitta simmi boos” gides. 8Istika “Astamare! Guutha wodeppe kase asay nena shuchchara caddana koyetteskoshin; ne qasse ha7i he simma baanee?” gida. 9Yesusi istas “Issi gallassan tammanne nam7u saatey dees denee? Gallasara hamuttiza asi ha alameza poo7on simeretiza gish dhuphetenna. 10Dhuphetizadey gidikko izi qamara hamutizade. Gaasoyka poo7oy baynda gishassa” gides. 11Hessa istas yootidappe guye “Nu lagge Alazaarey dhiskides; takka iza dhiskofe denthana bays” gides. 12Iza kaallizayti iza “Godo! izi dhiskida gidikko dendana” gida. 13Yesusi istas hessa yootiday Alazaare hayqo gishassa shin iza kaallizaytas qasse dhisko gish yootida misatides. 14Hessa gish qoncera istas “Alazaarey hayqqides. 15Inte ammanana mala ta heen doonta aggidayssi inte gish tana ufaysses; ha7i gidikko ane gede izakko boos” gides. 16Qasse Didimoosa geetettiza Toomaassi hanko Yesusa kaallizayta “Ane nukka biidi izara issife hayqos” gides. 17Yesusi bi gakkishin Alazaarey hayqqi moogetin oyddu gallas gidides. 18Bitaaniyay Yerusalameppe bagga saate oge haakkees. 19Ista ishay hayqida gish Maramonne Marta minthethanas daro Ayhuda asay istako shiiqides. 20Yesusa yuussaa Martay siyada iza mokka ekkana badus; Maarama gidikko soon uttadus. 21Martay Yesusa “Godo! Ne haan dizaakko ta ishay hayqqenakkoshin. 22Ha7ikka gidikko ne woossida wursi Xoossi nees immanayssa ta erays” gadus. 23Yesusikka izis “Ne ishay dendana” gides. 24Martay qasse “Wursethan dentha wode izi dendanayssa takka erays” gadus. 25Yesusikka izis “Dendoynne de7oy tana; tana ammanizadey hayqqikkoka paxa daana. 26Tanan dizaddeynne tana ammanizadey mulekka hayqqenna; hessa ne ammanay?” gides. 27Izakka zaarada “Ee Godo! Neni duge ha alameza kiitettida Xoossa Naa gididayssa ta ammanays” gadus. 28Hessa gaadanne simmada ba micheyo Maaramo dumma xeeyga kessada “Astamarey nena koyees” gadus. 29Maaramakka hessa siyida mala elela dendada izakko badus. 30Hessa gakkanaas Yesusi Martara gaaggidason dees attin gede guta giddo gelbenna 31Maaramo minthethishe izira soon diza Ayhudatikka Maarama pusuku ga denda eqqada kezidayssa beyidi iza Alazaare duufo achchan yeekkana biza misatin izo kaallida. 32Maarama Yesusi dizaso gakka iza demmida mala iza toho bolla gufannada “Godo! Ne haan dizaakko ta ishay hayqqenakkoshin” gadus. 33Izanne izo kaalli yida Ayhudati yeekkizayssa Yesusi beyidi daro mishetidi 34“Iza awan moogidetii?” giidi oychides; Istika “Godo! Haa yaada beya” gida. 35Yesusikka afunxides. 36Ayhudatikka “Izi iza ay mala siiqizako beyte” gida. 37Ista giddofe issi issi asati “Hayssi qooqe addeza ayfe pogdayssi hayssadey hayqqonta mala ooththanas dandayenee?” gida. 38Yesusi iza woznay mishetin gede duufokko bides; duufozikka shuchchara gordettida gongolo. 39Izikka ista “Shuchchaa denthite!” gides. Hayqqidayssa micheya Martay “Godo! Izi hayqqin hachchi oyddu gallas gidida gish xinqanakko!” gadus. 40Yesusikka “Ne ammaniza gidikko Xoossa boncho beyandasa gaada nees ta yootabeykkinaa?” gides. 41Hessa gish shuchcha denthida; Yesusikka pude salo xeelidi “Ta Aawawu! Ne ta gizaz siyida gish ta nena galatays. 42Ne ubba gallas ta gizaz siyizayssa ta erays; gido attin ta hessa giday hayssan eqqida asati ne tana kiittidayssa ammanana malassa. 43Yesusi hessa gidappe kaalethidi qaala dhoqu histidi “Alazaare! Ha keza!” giidi xeygides. 44Hayqqida Alazaareyka kumeththa asatethay moogo may7on xaaxettida mala duufoppe kezides. Yesusikka “Birshi yeddite bo!” gides. 45Hessa gish Maaramo minthethana yida Ayhudatappe daro asay Yesusi ooththidaysa beyidi izan ammanides. 46Istafe baggati biidi Yesusi ooththidaysa Farsaaweetas yootida. 47Hessa Qeeseta halaqatinne Farsaaweeti Ayhudata duulata shiiqana mala xeygidi “Ha addezi daro dumma dumma malatata ooththidade gidida gish nu ay ooththikko lo7oo? 48Nu co7u giikko asi wuri izan ammanananne Oroome asikka yiidi hayssa nu biittanne nu asa nuuppe ekkana” gida. 49Ista giddofe issadey he layth Qeesetas waanna halaqa Qayaafay “Inte aykkokka erekketa. 50Derey wuri dhayanappe dere gish issi asi hayqqikko lo7o gidanayssa gish yuushi qoppeketii?” gides. 51Izi hessa bappe gidonta he layth izi Qeesetas halaqa gidida gish Yesusi Ayhuda dere gish sinthafe hayqqanayssa yootides. 52Izi hayqqanay he dere asas xalala gidonta kase laalettida Xoossa naytaka issi bolla shiishshanaassa. 53He gallassafe haa simmin iza wodhanas maqettida. 54Hessa gish Yesusi he gallassafe haa simmin Ayhudata giddon qoncera simeretibenna. Gido attin duge bazzo biitta matan diza Efireeme geetettiza katamay dizaso biidi bana kaallizaytara heen takkides. 55Ayhudati Paaziga ba7aaley matida mala ba7aaley gakkanappe kase geesho woga ooththanas daro asay dumma dumma dereppe Yerusalame yides. 56Asay Yesusa koyishe Xoossa Keeththan eqqidi ba giddon issoy issara “Intes ay misatizee? Ba7aalezas yeenneshaa?” gides. 57Qeeseta halaqatinne Farsaaweeti qasse Yesusa oykkanas izi awan dizaakkonne erizadey istas malatana mala kase azazi woththida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\