Yohannisa 12

1Paaziga ba7aales buro usuppun gallassi attishin Yesusi hayqoppe denthida Alazaarey dizaso Bitaaniya bides. 2Heen Yesusas kawo kaththidi Martay iza kawo mizishin izara issife maaddan uttidaytappe issoy Alazaare. 3Maarama daro al7o waagara shametida bagga litro gidiza geeshsha nardoose shitto ekka yaada Yesusa toho bolla guussada tohoza ba hu7e binanara quccadus. Keeththakka shitto sawoy kumides. 4Yesusa kaallizaytappe issoy Yesusa aaththi immana Asqoroonto Yuhuday, 5“Hayssi shittozi heedzdzu xeetu dinares bayzettidi miishay aazas manqotas imettibenee?” gides. 6Izi hessa giday miisha shiishshiza karaxite oykkizadey iza gidida gish shiiqiza miishafe baas shiishshidi go7ettizade gidida gishassa attin manqotas mishetidi gidenna. 7Yesusi qasse “Hayssi shittozi taas moogo gallassas qofetidaz gidida gish he wode gakkanaas iza ba achchan naagu, bochchofte. 8Manqoti ay wodekka intenara deettes. Gido attin inte tana ubba wode demmekketa” gides. 9He wode daro Ayhuda asati Yesusi heen dizayssa eridi izakko yida; yidaytikka Yesusa xalala kosh gidonta Yesusi hayqoppe denthida Alazaareka beyanassa. 10Hessa gish Qeeseta halaqati Yesusara Alazaareka gaththi wodhanas ba giddon zoretida. 11Hessika Alazaare geedon daro Ayhuda asay Yesusakko bi biidi iza ammaniza gishassa. 12Wontetha gallas ba7aaleza bonchana yida derey Yesusi Yerusalame yizayssa siydes. 13Zamba hayth ekkidi Yesusa mokkana kezides; derey qaala dhoqu histidi “Hoosana! Goda sunthan yiza Isra7eele kawoy anjettidayssa!” gides. 14Beni “Hanne! Xiyoone naye, babbofa! Hekko ne kawoy Hare gutte togidi yees” geetetti xaafetida mala Yesusi Hare gutte demmidi togides. 16Iza kaallizayti hessa wursi koyro woznan woththibettena. Iza gish xaafetidaysanne izas oosettida hanokka wursi Yesusi hayqoppe dendidappe guye erida. 17Alazaare duufoppe xeygidi hayqoppe denthida wode izara issife diza asay iza dentha gish markattida. 18Daro asikka izi hessa mala gita malata ooththidaysa siydi iza mokkana kezides. 19Hessa gish Farsaaweeti ba giddon issoy issa “Histin nuni ay ooththana dandayizonii? Beyte! Kumeththa derey attonta iza kaallees” gida. 20Goynnanas ba7aalezas shiiqida asa giddon Girike dere asatikka deettes. 21Istika Galila giddon diza Betesayda geetettiza dere as Piliphoosa geetettizadeko biidi “Godo! Nu Yesusa beyana koyoos” gida. 22Piliphoosikka Indiraasas yootides. Indiraassinne Piliphoosi biidi Yesusas yootida. 23Yesusikka istas “Hekko Asa Nay bonchettiza saatey gakkides. 24Ta intes tumu gays; giste ayfey biittan wodhdhada hayqqonta co7u ga uttikko barka attawus. Iza hayqqiza gidikko hara daro ayfawus. 25Ba shempo dosizaddey dhaysses. Hayssa Biitta bolla ba shempo ixizadey gidikko merna de7o demmees. 26Taas ooththana koyizadey tana kaallo; Taas ooththizadey ta dizason daana; Taas ooththizade ta Aaway iza bonchana” gides. 27Qasseka Yesusi “Hekko ta shempoya metotadus ‘Ta Aawawu! Ha saateype tana ashsha gooshaa?’ Ta hizgonta mala ta yiday hanno ha meto saateyssa. 28“Ta Aawawu! Ne ne suntha boncha” gides. Hessafe kaallidi “Tani ta suntha bonchadis; qasseka gujja bonchana” giza qaalay saloppe yides. 29Heen gadaan eqqida asay hessa siydi “Daday dadates” gida. Baggayti qasse “Kiitanchakko haasayizay” gida. 30Yesusi “Hayssi giirissay yiday inte gishassa attin ta gish gidenna. 31Hayssi alamey pirdettana wodey hayssa; hayssa dereza haariza Xala7ey ha7i gede kare yegettana. 32Tani dhoqu gaada kaqettiza wode asa wursa taakko zaarana” gides. 33Yesusi hessa yootiday izi ay mala hayqo hayqqanakko erissanassa. 34Asay qasse “Nu wogan xaafetiday ‘Xoossi kiittidadey mernas daana’ gees; Histin ne qasse waanada ‘Asa Nay dhoqu gi kaqqettana bessees’ gay? Ne giza Asa Nay awayssee?” giidi oychida. 35Yesusi istas “Ha7i guutha wodes intenara poo7oy dees; gadey dhumonta poo7ora hammuttite; Qamara hamuttizaddey izi awa bizakkonne erenna. 36Inte poo7o nayta gidana mala poo7oy dishin poo7on ammanite” gides. Yesusi hessa gidappe guye biidi ista ayfeppe geemmides. 37Yesusi istas hessa mala malata ista sinthan ooththinka Ayhudati izan ammanibeetenna. 38Hessi haniday nabe Isayaassi “Godo! Nu markatetha ammaniday oonnee? Xoossa qaalay oonas qoncidee?” gida mala. 39Hessa gish ammananas dandaybetenna; gaasoyka nabe Isayaassi kase, 40“Isti ba ayfen beyidi, ba woznan yuushi qoppidi, simmonta malanne izi ista pathonta mala Xoossi ista ayfe qooqisides; ista woznakka muumisides” gi xaafida gishassa. 41Isayaassi hessa giday Xoossi kiittidade boncho beyida gishassa; Hessa gish Yesusi yootides. 42Gidikkoka Ayhudata halaqatappe daro asay Yesusa ammanides. Gido attin ista Ayhudata Woosa Keeththafe goodonta mala Farsaaweetas babbidi ba ammano qoncen markatibeetenna. 43Isti hessatho haniday istas Xoossafe imettiza bonchofe aaththidi asappe imettiza boncho dosida gishassa. 44Yesusi ba qaala dhoqu histidi “Tana ammanizadey tanan xalala gidonta tana kiittidayssanka ammanees. 45Tana beyidaddey tana kiittidayssakka beyana. 46Tana ammanizay wuri dhuman doonta mala ta poo7o gidada hayssa ha alameza yadis. 47Ta qaala siydi ooththontade bolla pirdanay tana gidikke. Gaasoyka ta yiday alame ashshanas attin alame bolla pirdanas gidenna. 48Tana koyontadenne ta qaala ekkontade bolla pirdanadey dees; ta izas yootida qaalay wurseththa gallas iza bolla pirdana. 49Gaasoyka tani coo ta shenen yootabeykke; ta gizayssanne ta yootiza azazo taas immiday tana kiittida ta Aawa 50Iza azazoy merna de7o gididayssa ta erays; Hessa gish ta yootizay wuri Aaway taas yootidayssa” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\