Yohannisa 13

1He wodeykka Ayhudata Paaziga ba7aaleppe kase Yesusi hayssa alameza yeddidi Aawakko baana saatey gakkidayssa erides; hayssa alamezan diza ba baggata wursi siiqides. Wursethi gakkanaasikka dosides. 2Yesusinne iza kaallizayti issife kawo miishin Simoona nay Asqoroonto Yuhuday Yesusa aaththi immana mala Xala7ey iza woznan iita qofa gelthides. 3Yesusi Aaway izas godateth wursi immidayssanne izi Xoossa achchafe kezidi yidayssa, qasse simmidi Xoossako baanayssa erees. 4Hessa gish maadda bollafe dendidinne may7o qaari woththidi pooxa ekkidi xeessan gixxides. 5Toho meeciza gongen haaththe gujjidi bana kaallizayta toho meeche oykkides; Ba gixxida pooxanka meecida tohoza quccides. 6Yesusi Simoona geetettiza Phexroosakko shiiqin Simoona geetettiza Phexroosi iza “Godo! Ne ta toho meecanee?” gides. 7Yesusikka “Tani ooththizayssa ne ha7i eraka guyeppe qasse ne erandasa” gides. 8Phexroosikka “Ne ta toho mulekka meecakka” gides. Yesusi qasse “Ta ne toho meeconta aggikko neessinne taas issifetethi deenna” gides. 9Simoona geetettiza Phexroosikka zaaridi “Godo hessa gidikko taas toho xalala gidonta kushera hu7era wursa meeca” gides. 10Yesusi qasse “Ba asatethi meecettidades kumeththa bollay geesh gidida gish izas toho meechafe attin hara koshshenna. Inte geeshsha shin ubbata deekketa” gides. 11Yesusi “Inte ubbatikka geesh deekketa” giday iza aaththi immanaddey oonakkonne eriza gishassa. 12Ista toho meecidappe guye ba may7o ekki may7idi kase ba uttidason simmi uttides. Qasse istas “Ta intes ay ooththidakkonne woznan woththidetii? 13Inte tana Astamarenne Goda geeta; Ta qas Astamarenne Goda gidida gish inte guussay tumukko. 14Histikko ta intes Godanne astamare gidashe inte toho meeciza gidikko inteka inte giddon issoy issa toho meecana bessees. 15Ta intes ooththidaysa mala inteka ooththana mala ta intes leemiso bessadis. 16Ta intes tumu gays; ashkaray godappe aadhdhenna; kiitettidadey kiitidadefe aadhdhenna. 17Inte hayssa eridi ooson peyshshikko inte anjettidayta. 18“Ta hayssa gizay inte ubbata gish deenna. Tani ta dooridayta wursa erays; gido attin ‘Ta kath midadey ta morke gididi ta bolla dendides’ giza maxaafa qaalay poletanas koshshees. 19Ta hayssa ha7ira intes yootizay izi poletiza wode ta oonakkonne inte ammanana mala. 20Ta intes tumu gays; ta kiittidade ekkizadey tana ekkees; tana ekkizadey tana kiittidade ekkees” gides. 21Yesusi hessa gi simmidi keehi qofan gelidinne “Ta intes tumu gays; inte giddofe issadey tana aaththi immana” giidi qoncen yootides. 22Iza kaallizayti hessa izi oona gish gidakkonne eronta gish ba giddon issoy issara xeeletida. 23Iza kaallizayta giddofe Yesusi siiqiza issoy Yesusa achchan uttides. 24Simoona geetettiza Phexroosi Yohannisa som7i bessidi “Izi oona gish gizakkonne ane iza oycha” gides. 25Hessa gish izi ba qoodhe gede Yesusa haythako shiishshidi “Godo! Izi oonnee?” giidi oychides. 26Yesusikka zaaridi “Izaadey ta ha7i budena woxen dhim7ada barsizadde” gides. Hessa gi simmidi budena woxen dhim7i ekkidi Asqoroontofe yida Simoona naa Yuhuda barsides. 27Yuhuday iza baadhida mala heerakka Xala7ey izan gelides. Yesusikka Yuhuda “Ne ooththanas qoppidayssa elela ooththa” gides. 28Yesusi hessa aazas gidakkone maaddan uttida asappe yo7oy gelidadey oonikka deenna. 29Yuhuday miish oykkizade gidida gish Yesusa kaallizaytappe baggati Yesusi Yuhuda “Ba7aalezas koshshizayssa shama woykko manqotas muxuwata imma” gida misatides. 30Yuhudaykka budena baadhida mala heerakka kezidi bides. Izi bishin gadey qamakko. 31Yuhuday kezi bidappe guye Yesusi “Asa Nay ha7i bonchettides; Iza gaason Xoossika bonchettides. 32Xoossi iza gaason bonchettiza gidikko Xoossika iza bonchana; heerakka gam7onta bonchana. 33Ta nayto, ta intenara daro wode gam7ikke; inte tana koyana, ta kase Ayhudata halaqataska ‘Ta bizaso inte yaana dandayekketa’ gaada yootida mala ha7ikka inteska hessatho yootays. 34Inte inte giddon issoy issara siiqettana mala ta intes ooratha azazo immays. Ta intena siiqida mala inte inte giddon issoy issara siiqetite. 35Inte inte giddon siiqetikko inte tana kaallizayta gididayssa asi wuri erana” gides. 36Hessafe guye Simoona geetettiza Phexroosi Yesusa “Godo! Ne awa baanee?” giidi oychides. Yesusi qasse “Ta bizaso ne ha7i tana kaallana dandayakka shin guyeppe ne tana kaallana” gides. 37Phexroosi “Godo! Ta nena ha7i kaallanas ays dandayikkinaa? Haray attoshin tani ta shempoka ne gish aaththa immana” gides. 38Yesusikka zaaridi “Neni ne shempo ta gish aaththa immanee? Ta nees tumu gays; hach kuttoy waassanappe kasetada ne tana heedzdzuto kadana” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\