Yohannisa 14

1Kaaleththidka Yesusi “Inte woznay metotoppo; Xoosse ammanite; tanaka ammanite. 2Ta Aawa achchan daro duussasoy dees; hessa gidontakko ‘Intes daanaso giigissanas ta baana’ gaanashin. 3Baada ta intes so giigissidappe guye inte ta dizason daana mala ta simma yaada intena ekkana. 4Ta biza oge inte ereeta” gides. 5Toomaassi “Godo! Ne awa bizakkonne nu erokkoshin, ogeza nu wosti eranas dandayizonii?” gides. 6Yesusikka izas “Ogeynne, tumay, de7oyka tana; ta baggara gidikkofe attin oonikka Awakko baana asi deenna. 7Inte tana erizako ta Aawakka eranakoshin; ha7i hayssafe guye inte iza erana; iza be7okka beydeta” gi zaarides. 8Piliphoosi “Godo! Ne nuna Aawa bessikko nuus gidana” gides. 9Yesusikka izas “Piliphoosa! Hayssa gakkanaas ta intenara de7inka ne tana erikii? Tana beyidadey Aawakka beydes; histin neni waanada ‘Nuna Aawa bessa gay? 10Tani ta Aawan, ta Aawayka tanan dizayssa ammanikkii? Ta intes yootiza qaala yootizay ta shene mala deenna; gido attin oosoza wursi ooththizay tanan diza ta Aawa. 11Tani Aawan diza mala, Aawayka tanan dizayssa inte ammanite; akay giikko ta ooththiza oosota gishikka tana ammanite. 12Ta intes tumu gays; tana ammanizadey ta ooththiza ooso ooththana; hessafeka aaththi ooththana; gaasoyka tani Aawakko baana. 13Aaway naaza gaason bonchettana mala inte ta sunthan woossidayssa ta intes wursa ooththana. 14Inte ay miishika ta sunthan woossidayssa ta wursa ooththana. 15“Inte tana dosiza gidikko ta azazoyo naagite. 16Tani Aawa woossana; Izikka intenara mernas daana mala hara intena minthethanade intes immana. 17Hayssi minthethiza Ayanay dere asay iza beyi eronta gish alamey ekkanas dandayonta Tumu Ayana; gido attin inte iza ereeta; gaasoyka izi intenara diza gishshinne izi inte gaaththan diza gishassa. 18“Aawaynne aaya baynda nayta mala ta intena xalala aggikke; ta simmada ha inteko yaana. 19Guuththa wodeppe guye dere asay tana beyenna shin inte gidikko beyandeta; tani de7on diza gish inteka de7on daandeta. 20Tani ta Aawan diza mala inteka tanan dizayssanne takka intenan dizayssa inte he wode erandeta. 21“Ta azazo ekkidi ooththizadey tana dosees; tana dosizaddekka ta Aaway doosees; Takka iza dosana; Tanaka izaades qoncisana” gides. 22Asqoroonto Yuhuda gidonta hanko Yuhuday “Godo! Neni alame asas gidonta nuus wosta qoncisanee?” gides. 23Yesusikka izas “Tana siiqizadey ta qaala naagana; ta Aawayka iza dosana; nuni izakko yaana; yiidikka izaadera issife daana. 24Tana dosontaddey ta qaala naagenna; hayssi inte siyiza qaalay tana kiittida ta Aawa qaalappe attin ta qaala gidenna. 25“Tani ha7i intenara dashe hayssa intes yootadis. 26Aaway ta sunthan yeddana minthethiza Xillo Ayanay qas haniza wursi intena tamarsana; ta intes yootoyssaka wursi inte woznan wothana mala maaddana. 27“Ta intes saroteth gido aggada bays; ta sarotethikka ta intes immana; ta intes immiza sarotethi alamey immiza sarotetha mala deenna. Inte woznay hirgofonne babbofo. 28“ ‘Ta baana; Baadakka inteko simma yaana’ gaada ta intes kase yootidayssa siyideta; inte tana dossizakko tani ta Aawakko bizayssi intena ufayssanakkoshin. Gaasoyka Aaway taappe aadhdhees. 29Hayssi haniza wode inte ammanana mala hayssa intes kaseta yootadis. 30Hayssa alameza haariza Xala7ey yiza wodey gakkida gish ha7i ta intenara daro haasaykke; izi ta bolla aykkokka ooththanas izas wolqay deenna. 31Gido attin tani Aawa dosizayssa alamey erana mala Aaway tana azazidayssa ta wursa polana. Ane hayssafe boos; dendite” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\