Yohannisa 15

1Qasseka Yesusi “Tumu woyne mitha anoy tana; atakilteza oosanchay ta Aawa. 2Ta bolla dishe ayfe immonta hagga wursi ta Aaway qanxi diggana; ayfiza hagga gujji ayfana mala qirxi geeshshana. 3Ta intes yootida qaala gaason inte ha7i geeshshata. 4Tanan diite; takka intenan daana; haggay woyne ano bolla doonta aggikko barka ayfe ayfana dandayontayssa mala inteka tanan doonta aggikko ayfe ayfanas dandayekketa. 5“Tani woyne mithas ano; inte qas haggata; daro ayfe ayfizadey tanan dizaddenne takka izan dizadde; gaasoyka ta baynda inte aykkokka ooththanas dandayekketa. 6Tanan bayndadey qanxettidi wora yegetida hagga mala kare yegettidi heen melana; heyta mala haggati issi bolla shiiqidi taman yeggetananne eexana. 7Inte tanan diikko ta qaalayka intenan diikko inte koyidayssa oychikko demmana. 8Daro ayfe inte ayfishin ta Aaway bonchettes; inte tana kaallizayta gididayssi hessan erettana. 9“Aaway tana dosidayssatho takka intena dosadis; hessa gish inte ta siiqon diite. 10Tani ta Aawa azazo polada iza siiqon dida mala inteka ta azazo polikko ta siiqon daana. 11Hayssa ta intes yootizay ta ufayssi intenan gidana malanne inte ufaysika kumeth gidanassa. 12Ta intes immiza azazoy ta intena siiqida mala inteka inte giddon issoy issara siiqetanassa. 13Asi ba lagges ba shempo aaththi immoppe aadhdhiza siiqoy deenna. 14Ta Intena azazizayssa ubba inte polikko inte ta laggeta. 15Ashkaray goday ooththizayssa eronta gish hayssafe guye ta intena ashkarata giikke. Gido attin tani ta Aawappe siyidayssa wursa intes qoncisida gish ta intena ta laggeta gadis. 16Ta intena dooradis attin inte tana dooribekketa; inte biidi daro ayfe ayfana mala inte ayfey eqqi daana mala ta intena wothadis; hessa gish inte ta sunthan woossidayssa wursi Aaway intes immana. 17Hessa gish inte inte giddon issoy issara siiqettana mala ta intena azazays. 18“Kaalethidikka Yesusi intena alamey ixikko intefe kase tana ixidayssa erite. 19Inte ammanonta alame asa gidikko alame asay ba bagga gididadde dosees. Gido attin inte alame bagga gidonta gish ta intena alameppe shaakada doorida gish derey intena ixees. 20‘Ashkaray godappe aadhdhenna’ gaada ta kase intes yootoyssa yuushi qoppite; isti tana goodizayti intenaka gooddana; Isti ta qaala naagizakko inte qaala naagana. 21Isti tana kiittidade eronta gish ta gaason inte bolla hessa wursi ooththana. 22Ta yaada istas yootontakko istas nagara gidenna. Ha7i qas ista nagaras hanno giza gaasoy baawa. 23Tana ixizadey ta aawakka ixees. 24Hara asi ooththonta ooso ta ista giddon ooththontako istas nagara gidennashin; ha7i isti hessa wursi beyidappe guye tanaka ta Aawakka ixida. 25Hessika haniday kase ‘Tana gaasoy baynda dishin ixida’ geetettidi ista wogan xaafetida qaalay poletanassa. 26“Gido attin Aawappe kezidi yaanays takka ta Aawa achchafe intes yeddanays Tuma Ayanay minthethizays yiidi izi ta gish markattana. 27Inte koyroppekka tanara diza gish taas inteka markatandeta” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\