Yohannisa 16

1Qasseka Yesusi “Hekko hayssa wursa ta intes inte ammanoy yark yarkofo gaada yootadis. 2Isti intena ba keeththafe gooddana; haray attoshin intena wodhizadey wuri Xoossas ooththizade misatiza wodey yaana. 3Isti hessatho ooththizay tanaka ta Aawakka eronta gishassa. 4Ta hayssa intes hara yootiza wode inte ta intes gidayssa qoppanassa” gides. Kaaleththidika Yesusa “Hayssa wursa ta intes yootonta aggiday ta intenara issife diza gishassa. 5“Ha7i qasse tana kiittidayssako baana gays; gido attin intefe oonikka ‘Ne awa baanee?’ giidi oychanay baawa. 6Gido attin hayssa wursa ta intes yootida gish inte woznay muuzotes. 7Ta qasse intes tumu gays; ta buussi intes go7a gidana; gaasoyka ta boonta aggikko minthethiza Ayanay inteko yeenna. Ta bidappe guye iza inteko yeddana. 8Izi yiidi asa nagara gishshinne xillotetha gish qasseka pirda gish erisana. 9Asa nagara gish izi erisanay asay tana ammanonta gishassa. 10Xillotetha gish izi asa erisanay tani ta Aawakko biza gishshinne qasse nam7antho inte tana beyonta gishassa. 11Pirda gish izi erisanay hayssa alameza haarizayssa bolla pirdetida gishassa. 12“Ta intes buro yootana daro yo7oy dees; gido attin ha7i intena deexxana. 13Tuma Ayanay yiidi intena tumay dizaso kaaleththana; gaasoyka izi siyidayssa yootana attin bappe gidonta gish izi sinthafe hanana yo7ota intes yootana. 14Taas dizayssafe ekkidi izi intes yootiza gish tana bonchana. 15Aawas gididay wurikka tayssa, ‘Taas gididayssafe ekkidi izi intes yootana’ ta giday hessassa” gides. 16Yesusi gujjidi “Guuththa wodeppe guye inte tana beyekketa; qasseka guuththa wodeppe guye inte tana beyana” gides. 17Iza kaallizaytappe baggati ba giddon “ ‘Hayssi nuus guuththa wodeppe guye inte tana beyekketa; qasseka guuththa wodeppe guye inte tana beyana; Qasse ta Aawakko baana’ guussi ay guussee?” gida. 18“Histin hayssi ‘Guuththa wodeppe guye’ gizayssi izi aazee? izi yootizayssi nuus eretenna” giidi ba giddon zaari zaari oyshettida. 19Isti iza oychanayssa Yesusi eridi istas hizgides “Inte inte giddon issoy issara oyshetizay ta intes ‘Guuththa wodeppe guye inte tana beyekketa; qasseka guuththa wodeppe guye inte tana beyana’ gida gishassee? 20Ta intes tuma gays, inte waassananne yeekkanashin alamey gidikko ufayettana. Inte muuzotishin inte muuzoy ufayssan laamettana. 21Macassi yelo wodey gakkishin miixas hirgawus shin naa yela yeggidappe guye biitta bolla nay yeletida gish ufayssafe dendidayssan kase ba waaydayssa zaara qopuku. 22Hessatho inteka ha7i muuzoteta; qasse ta intena beyana inte woznaykka ufayettana; inte ufaysa zaari ekanadey deenna. 23“Inte he wode taappe aykkoka woosseketa; Ta intes tumu gays; ta sunthan ta aawa woossikko izi intes wursikka immana. 24Hanno gakkanaas inte ta sunthan aykkokka woossi erekketa; woossite inte ekkana; inte ufayssaykka kumeth gidana. 25“Ha7i gakkanaas ta intes leemisora yootadis shin hayssafe guye ta leemisora yootonta wodey yaana. Gido attin Aawa gish intes wursa qoncisa yootana. 26He wode inte ta sunthan woossana; Takka ‘Aawa inte gish woossana’ giikke. 27Gaasoyka Aaway ba baggara intena dosiza gishassa. Aaway intena dosizay inte tana dosiza gishassinne ta Xoossa achchafe yida inte ammanida gishassa. 28Tani Aawa achchafe kezada hayssa ha alame yadissinne qasseka ha alameza aggada Aawakko ta simma baana” gides 29Iza kaallizayti “Hekko ne ha7i leemiso gidonta nuus qoncera yootadasa. 30Ne wursa eriza malanne oonikka nena oychanas koshshontayssa ha7i nu eridos. Hessa gish ne Xoossa achchafe kezidayssa nu ammanoos” gida. 31Yesusi istas “Inte ha7i ammanideta; 32gido attin inte inte baggara baggara laalettidi tana xalla aggana wodey gakkides; he saateyakka ha7i gakkadus. Gido attin Aaway tanara gidida gish ta tarka diikke. 33Ta hayssa intes yootizay inte tanan de7in intes sarotethi daana mala gaada yootays. Inte ha alamen dishin intes waayey dees; gido attin aykkoy ba ta alame xoonadis” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\