Yohannisa 17

1Yesusi hessa gidappe guye pude salo dhoqu gi xeelidi “Ta Aawawu! Hekko ha7i saatey gakkides; ne nay nena bonchana mala neni ne naaza boncha. 2Ne bonchanaykka ne izas immidaytas izi merna de7o immana mala ne izas asa ubba bolla godateth immida gishassa. 3Merna de7oyka ne xalala tumu Xoossanne Ne kiittida Yesus Kirstoosa ero guussa. 4Ne taas immida ooso tani wursada ha biitta bolla nena bonchadis. 5Ta Aawawu! Alamey medhetanappe kase taas nenara diza bonchon ha7ikka tana ne achchan boncharki. 6“Hayssa alame asappe ne taas doorada immida asatas ne oonakkonne ta istas nena qoncisadis; isti kasekka neyta shin ne taas immadasa; istika ne qaala naagida. 7Ne taas immidayssi wurikka neeppe gididayssa isti ha7i erida. 8Ne taas immida qaalataka istas immadis; istika ekkida; ta ne achchafe yidayssa isti tumappe erida; ne tana kiittidayssakka isti ammanida. 9“Ta istas woossays; heyti ne taas immidayti isti neyta gidida gish ta istas woossays; gido attin hanko alame asas woossikke. 10Taas gididay wurikka neyssa; neyssi wurikka tayssa; takka istan bonchettana. 11Hayssafe guye tani hayssa alame bolla diikke; isti gidikko ha alame bolla deettes. Ha7i ta neekko bays; Geeshsha ta Aawawu! Hayta ne taas immidayta isti nu mala ba giddon issino gidana mala ne taas immida ne sunthan ista naaga. 12Ta istara issife dashe ne taas immida ne sunthan ta ista naagadis; hessa gish kase xaafetida Geeeshsha Maxaafa qaalay polettana mala izi kasekka dhayoos diza naazappe attin istafe oonikka dhaybenna. 13Ta qasse ha7i neekko bays; ta ha alameza bolla dashe hayssa yootizay ta ufayssi istan polettana mala gaada yootays. 14Tani ne qaala istas immadis; tani ha alame as gidontayssa mala istika ha alame as gidettenna. Hessa gish ha alame asay ista ixxides. 15Ne ista iitappe naagana mala ta nena woossays attin ne ista ha alameppe dentha efana mala ta nena woossikke. 16Tani alame as gidontayssa mala istika ha alame as gidettenna. 17Ne ista ne tuman nees shaaka; ne qaalayka tumu qaala. 18Ne tana ha alame kiittoyssatho takka ista alameza bolla kiittadis. 19Isti tumappe nees dumma as gidida mala tanikka tana ista gish dummassays. 20“Ista qaala markatethan tana ammananayta gishara ta nena woossays attin ta nena ista gish xalala woossikke. 21Ta woossizay isti wurikka issino gidana malassa. Ta Aawawu! Qasseka ne tanan diza mala istika nunan gidana malanne ne tana kiittidayssa ha alamey ammanana mala ta nena woossays. 22Nuni nu giddon issino gidida mala istika ba giddon issino gidana mala ne taas immida bonchoza takka istas immadis. 23Ta nena woossizay ta istan; nekka tanan gidida mala istika kumeth issino gidana malassa. Qasseka neni tana kiittida malanne tana ne siiqida mala istaka ne siiqidaysa alame asay eranaassa. 24“Ta Aawawu! Ne tana hayssi alamey medhetanappe kase dossida gish ne taas immida ta bonchoza isti beyana mala hayta ne taas immidaytikka ta dizason tanara daana mala dosays. 25Xillo gidida ta Aawawu! Nena alamey eribenna; Ta gidikko nena erays; haytikka ne tana kiittidayssa erida. 26Ne tana siiqida siiqoy istan gidana malanne takka istan gidana mala istikka nena erana mala ooththadis. Qasseka isti erana mala ooththana” gides.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\