Yohannisa 18

1Hessa wursi yootidappe guye Yesusi bana kaallizaytara Qediroone geetettiza shoobba pinnidi atakilte giddo gelides. 2Yesusinne iza kaallizayti kasekka he gadeyin daro wode issife shiiqiza gish Yesusa aaththi immida Yuhuday he gadeyo kasekka erees. 3Hessa gish Yuhuday wotadarata, Qeeseta halaqatanne Farsaaweetappe kiitetti yida ashkarata wursi kaalethi ekkidi he isti shiiqizaso yides. Izara yida asay paanose, xompe, mashshanne toora oykkidi yides. 4Yesusi ba bolla gakkanayssa wursi eridi yida asaakko biidi “Oona koyetii?” gides. 5Isti qasse “Naazirete Yesusa koyoos” gida. Izikka istas “Tani iza” gides. Istas aaththi immida Yuhuday istara issife eqqides. 6Yesusi “Ta iza” gida mala asati guye gandigaridi biitta bolla kundida. 7Yesusi ha7ikka “Oona koyetii?” giidi oychin isti zaaridi “Naazirete Yesusa koyoos” gida. 8Izikka zaaridi “Tani izakko! Histin inte koyizay tana gidikko hayti betto bochchofte” gides. 9Hessi haniday “Ta Aawawu! Ne taas immidaytappe issadekka ta dhayssabeykke” gida qaalay polettana malassa. 10Simoona geetettiza Phexroosi giththa mashsha oykkida gish mashsha koohoppe shoddidi issi Qeeseta halaqa ashkara dizayssa haythe mashshara qanxi yeggides. He ashkaraza sunthi “Malkoosa” geetettes. 11Yesusi qasse Phexroosa “Ne mashsha gede koohon zaara geltha. Aaway taas immida waaye ushsha ta uyonta aggana misatizee?” gides. 12Hessafe guye wotadarati, ista azazizayssinne Ayhudata ashkarati Yesusa oykkidi qachida. 13Koyro he laythan Qeesetas halaqa Qayaafa bollo Haannakko efida. 14Qayaafay “Dere gish issadey hayqqikko lo7o” giidi Ayhudata daannata kase zoridade. 15Simoona geetettiza Phexroosinne Yesusa kaallizaytappe issadey Yesusa kaallida. Hessadey Qeeseta halaqa achchan keehi eretidade. Hessa gish Yesusara issife Qeeseta halaqaza gibbe gelides. 16Phexroosi gidikko pengefe kare baggara eqqides. Qeeseta halaqa achchan keehi eretidi Yesusa kaallizayssi yiidinne pengen diza garadeya Phexroosa gibbe giddo gelthana mala yootidi Phexroosa ekki gelides. 17Penge naagiza garadeya Phexroosa “Nekka hessa addeza kaalliza asatappe issa diikkii?” gadus. Izi qasse “Tani iza kaallizade gidikke” gides. 18Wodey meeggiza wode gidida gish oosanchatinne ashkarati tama eththidi eqqon ho7ettes. Phexroosikka istara eqqidi ho7ees. 19He wode Qeeseta halaqay Yesusa iza kaallizayta gishshinne izi tamarsida timirte gish oychides. 20Yesusikka izas “Ta asa ubbas qoncen yootadis; Ayhudati shiiqiza ista Woosa Keeththan gidinka Xoossa Keeththan tamarsadis; ta qotan haasayidazi aykkoykka deenna. 21Histin ne tana oychizay aazee? Ta yootishin siyidayta oycha; ta yootidayssa isti ereetes” gides. 22Yesusi hessa gida mala heen eqqida ashkaratappe issoy “Qeeseta halaqas hayssatho wosta zaaray” gishe Yesusa shagalan baqa shaayides. 23Yesusikka zaaridi “Ta iita haasayida gidikko ane ta gooyssa ne markata; Ta yootiday likke gidikko tana aazas baqqay?” gides. 24Hessafe guye Haannay Yesusa qachida mala Qeeseta halaqa Qayaafakko yeddides. 25He wode Simoona geetettiza Phexroosi eqqidi tama ho7ishin hanko asay iza haysso! Ne Yesusa kaallizaytappe issa diikkii?” gida. Izikka zaaridi “Ta iza kaallizade diikke” giidi kadides. 26Kase Phexroosi iza hayth qanxidayssa dabboy Qeeseta halaqa ashkaratappe issoy “Wona ta nena atakilteson istara dishin beyabekkinaa?” gides. 27Phexroosi qasseka kadides; heerakka kuttoy waassides. 28Hessafe guye Yesusa Qayaafa keeththafe dere ayssiza kawoza gibbe malado wontara ekki bida. Ayhuda asas Paaziga ba7aale dorsa asho miza wode gidida gish bana tunisonta mala giidi maladora dere ayssizayssa gibbe giddo gelibetenna. 29Hessa gish Philaxoosi gede istako kezidi “Hayssa addeza inte aazas mootetii?” giidi oychides. 30Isti qasse “Hayssi addezi iita ooththontade gididakko nu iza nees aaththi immokkoshin” gida 31Philaxoosika “Inte iza ekki biidi inte woga mala pirdite” gides. Ayhudata ayssizayti qasse zaaridi “Nu asi wodhana mala nuus piqadey imettibenna” gides. 32Hessika haniday Yesusi kase istas izi waani hayqqanakkonne yootida qaalay polettana gishassa. 33Philaxoosi qasseka guye gibbe giddo gelidi Yesusa xeygisidi “Ne Ayhudata kawoo?” giidi oychides. 34Yesusikka zaaridi “Ne hessa gizay neeppeyee? woykko hara asati ta gish nees yootidoo?” gides. 35Philaxoosikka “Ta Ayhuda asee? Nena taas aaththi immidayti ne baggatanne Qeeseta halaqatakko; ne ay ooththadii?” gides. 36Yesusikka “Ta kawotethi hayssa ha alame bolla gidenna. Ta kawotethi hayssa ha alame bolla gididakko Ayhudata daannata kushen ta kundonta mala ta ashkarati ta gish olettanakkoshin ta kawotethi gidikko ha alame bolla gidenna” gides. 37Philaxoosika “Histin ne kawoo?” gides; Yesusi qasse “Tani ne gidayssa mala ee kawo; ta yeletidaynne ha biitta yiday tuma gish markattanassa. Tumappe gididay wuri ta qaala siyees” gides. 38Philaxoosikka “Tumay aazee?” gides. Hessafe guye Philaxoosi nam7antho Ayhudatakko kezidi “Ta iza bolla aykko bala beyabekke. 39Gido attin kasekka ta intes Paaziga ba7aale gallas issi qasho asi birshiza mala hayssa Ayhudata kawo intes birshana mala koyeetii?” gides. 40Isti gidikko “Nuus Barbaane birsha attin hayssa deenna!” giidi waassida. Barbaaney ba hu7es panga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\