Yohannisa 19

1Hessafe guye Philaxoosi Yesusa efidi garafissides. 2Wotadaratikka aguntha zawude xaaxidi Yesusa hu7en woththida; zo7o kaabaka mayzida. 3Izakko shiiqi shiiqidi “Ayhuda kawo saro! saro!” gi giidi iza shagalan baqqida. 4Philaxoosi qasseka kare kessidi “Hekko ta iza bolla aykko mooroka demmontayssa inte erana mala ta iza intes haa kare kessana” gides. 5Hessa gish Yesusi aguntha zawude hu7en woththi ekkidinne zo7o kaaba may7idi kare kezides. Philaxoosika istas “Hekko addezi hayssich!” gides. 6Qeeseta halaqatinne ista ashkarati Yesusa beyidi “Ne iza kaqqa! Kaqqa!” gishe waassida. Philaxoosi qasse “Ta ta baggara iza bolla issi mooroka demmabekke; koykko inte efidi kaqqite” gides. 7Ayhuda asati qasse “Nuus wogay dees; hayssi addezi bana Xoossa naa giza gish nu woga mala izas hayqoy bessees” gida. 8Philaxoosi hessa isti gizayssa siydi daro babbides. 9Gede gibbe gelidi Yesusa “Ne awappe yadii?” giidi oychides. Yesusi qasse izas ay zaaroka immibenna. 10Hessa gish Philaxoosi “Ne taas yootikii? Ta nena kaqqanas woykko birsha yeddanas godateththi taas dizayssa erikii?” gides. 11Yesusikka izas zaaridi “Sheney nees Xoossafe imettontako nees ta bolla ay godateththika deennashin; gido attin tana nees aaththi immidade bolla gita nagaray dees” gides. 12Philaxoosi hessa Yesusa haasaya siyidappe guye iza birshi yeddana koyides shin Ayhudatas babbida gish isti “Ne hayssa addeza birshikko Oroome Kawo Qeesare bagga gidakka; gaasoykka bana barka kawothizadey wuri Qeesares morke” gishe wurikka waassida. 13Philaxoosi hessa siyida mala Yesusa gede kare kessidi “Lochcha shuch” geetettiza soon pirda womboran uttides. He pirdasoy Ayhudata qaalara “Gabata” geetettes. 14He wode gadey asi Paaziga ba7aales giigettiza gallassa. Wodeykka gallassafe usuppun saate mala gidides. He wode Philaxoosi Ayhudata “Hekko inte kawoy hayssich!” gides. 15Gido attin isti qas “Gede digga! Gede digga! Kaqqa!” gishe waassida. Philaxoosika “Ta inte kawo kaqqoo?” gides. Qeeseta halaqati zaaridi “Nuus Qeesareppe hara kawoy deenna” gida. 16Hessafe simmidi Philaxoosi Yesusa kaqqana mala istas aaththi immides. Istika Yesusa oykki ekki efida. 17Hessafe guye Yesusi ba kaqqettana masqaleza tookkidi “Asa hu7e guuge” geetettizaso kezides. Hesoy Ayhudata qaalara “Golgota” geettettes. 18Iza heen kaqqida. Yesusa giddo gelthidi hara nam7u asata izatho hadirisaranne ushachara kaqqida. 19Philaxoosi “Naazirete Yesusi Ayhudata kawo” giza qaala xaafidi iza masqale bolla izas hu7esora qaaphides. 20Yesusi kaqqettidasoy katamas mata gidida gish daro Ayhuda asay Philaxoosi xaafidayssa nabebides. Xaafetidaysikka Ayhudata qaalara, Laatine geetettiza qaalaranne Girike qaalara. 21Ayhudata Qeeseta halaqati Philaxoosa “Ne iza Ayhudata kawo” gaada xaafoppa. Gido attin “ ‘Hayssi addezi bana ta Ayhudata kawo gides’ gaada xaafa” gida. 22Philaxoosi qas “Ta xaafidayssa xaafadis” gides. 23Wotadarati Yesusa kaqqidappe guye iza may7oza ekkidi wotadarata issa issa gakkana mala oyddu kessi shaakerethida. Garsara may7iza may7ozakka hessatho shaakerethida. Gido attin giddora may7iza may7ozi siketonta pudeppe duge gakkanaas coo yeda dees. 24Hessa gish wotadarati ba giddon “Gishan oona gakkanakkonne erana mala iza bolla saama yeggana attin daakkokko” gida. Hessika haniday kase “Ta may7o isti gishetti ekkida, ta bollara may7iza may7oza bolla saama yeggida” geetettida Geeshsha maxaafa qaalay polettana malassa. Wotadaratikka hessa ooththida. 25Yesusa masqale achchan iza aayeyanne aayeyi micheya Qaliyoopha macha Maaramanne Meg dale geetettizasoppe yida Maarama heen eqqida. 26Yesusi ba aayeyonne izi siiqiza iza kaallizayssi ba achchan eqqidayta beyidi, ba aayeyo “Aayee! Ne naaza hessa beya” gides. 27Hessafe kaaleththidi bana kaallizayssa “Ne aayo hinno beya” gides. Hinno he saateyppe simmin he iza kaallizayssi aayeyo baso efides. 28Hessafe guye Yesusi ha7i wurikka poletidayssa eridi Geeshsha Maxaafan xaafetidayssi polettana mala “Tana saamees” gides. 29Heen gadaan caala phanqida ushshi kumi uttida issi xaaro malay dees. Hessa gish heen gadaan dizayti he caala ushsha zandza misatiza safnage geetettizayssara hisophe geetettiza mitha xeeran qaaphidi iza duunakko shiishida. 30Yesusi he caala ushsha xunxi xeelidi “Polettides!” gides. Ba hu7e duge ziqqisidi shempo kezides. 31Hessafe guye Ayhudata daannati kaqettida asata meqeth wodirappe menthidi isti iza masqale bollafe wothana mala Philaxoosa woossida. Isti hessa ooththiday Ayhudati sambatas giigettiza gallas gidida gishshinne he sambataykka daro gita ba7aale gidida gish Sambata gallas ahay masqale bolla gam7onta mala koyda gishassa. 32Hessa gish wotadarati biidi Yesusara kaqettida asata meqeth wodirappe wodirappe menthida. 33Isti Yesusakko biin izi kasetidinne hayqqidayssa beyidi iza wodira meqeth menthibeetenna. 34Gido attin wotadarata giddofe issadey toorara iza millen caddin heerakka suuthinne haaththi gukkides. 35Hessa beyidaddey inte izan ammanana mala markattides. Iza markaykka tuma. Izi yootizaykka tumu gididayssa izi erees. 36Hessika haniday “Iza meqethafe issinaka meqquku” geetettida Geeshsha maxaafa qaalay poletanassa. 37Qasseka Geeshsha Maxaafan harason “Isti ba cadidade beyana” gees. 38Ayhudata daannata babbidi qotan Yesusa kaalliza Armatiyasa geetettizasoppe yida Yoosefey Yesusa aha ekkanas Philaxoosa woossin Philaxoosikka izas ero gides. Hessa gish Yoosefey biidi Yesusa aha ekkides. 39Kase Yesusakko qamara yida Niqodimoosikka bagga kilo gidiza karbenne godare uuthara walaketida shitto ekki yides. 40He nam7u asati Yesusa aha ekkidi Ayhudati aha xaaxiza mala shiito puukkidi lee7e may7ora xaaxida. 41Yesusi kaqqettidason issi atakiltesoy dees. He atakiltezason oonikka moogetonta ooratha duufoy dees. 42Ayhudata sambatas giigetiza gallas gidida gishshinne duufoykka matan diza gish Yesusa aha heen moogida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\