Yohannisa 2

1Heedzdzantho gallas Galila giddon diza Qaana geetettiza Kataman sargey dees. Yesusa aayeyakka heen dawus. 2Yesusinne iza kaallizaytikka sargezaso xeeygettida. 3Sargezason woyneppe agettida ushshay wurin Yesusa aaya Yesusa “Woyne ushshay wurdes” gadus. 4Yesusikka izo “Aaye! Taas nenara aazi dizee? Ta wodey gakkibeenna” gides. 5He wode Yesusa aayeya Maarama heen gadezan diza oosanchata “Izi intena gizayssa ooththite” gadus. 6Ayhudatas geesho wogay diza gish usuppun shuchchafe medhettida baathati heen gadan deettes. Istika issoy issoy nam7u oto woykko heedzdzu oto haaththe oykketes. 7Yesusi oosanchata “Baaththata haaththe kunthite” giin istika baaththata duuna gakkanaas silti histi kunthida. 8Hessafe qasseka oosanchata “Ane ha7i duuqqidi sargeza alafezas izappe immite” gides. Istika duuqqi duuqqi immida. 9Alafezikka woyne ushshan laamettida haaththa gaanxi xeelidi izi awappe yidakkonne eribeenna. Haaththa duuqqidayti gidikko ereetes. Hessa gish sargeza alafey mishiraza xeygidi, 10“Asi wuri sargeson koyro lo7o ushshi shiishshees; asay mathotidappe guye iita ehees; gido attin ne gidikko lo7o ushshi hanno gakkanaas wothagadassa” gides. 11Yesusi hessa malalisiza malata ubbafe koyro Galila geetettiza deren Qaana kataman ooththides. Ba bonchoka hessa malan qoncisides. Iza kaallizaytikka izan ammanida. 12Hessafe guye Yesusi ba aayeyra ba ishataranne bana kaallizaytara duge Qifirnahoome wodhdhidi heen guutha wode takkida. 13Ayhudata Paaziga ba7aaley matida gish Yesusi Yarusalame bides. 14Xoossa Keeththa gibbe giddon boorata, dorsatanne harapheta bayzizayta qasseka miishe laammizayti miishe laammishin demmides. 15Hessa beyidi wodoro xurqafeppe dooqqi ekkidi asanne booratakka Xoossa Keeththa gibbefe kessides; miish laammizayta miishakka dharcidi ista xaraphezatakka shiri shiri yeggides. 16Haraphe bayziza asaaka “Hayssa wursi gede diggite! Ta aawa keeththa zal7e keeththe histofte” gides. 17He wode iza kaallizayti “Ne keeththa miishay tana tama mala xuugees” geetetti xaafetida qaala haasayida. 18Hessafe guye Ayhuda asa halaqati Yesusa “Ne hayssa wursa ooththanas sheney nees dizayssa qoncisanas ne nuna ay malalisiza malata bessanee?” gi oychida. 19Yesusikka istas “Ane hayssa Xoossa Keeththa laallite; ta iza heedzdzu gallassara zaara keexana” gi zaarides. 20Istika iza “Hayssa Xoossa Keeththa keexanas kase oyddu tammanne usuppun layth ekides; histin neni heedzdzu gallassara keexa kunthanee?” gi oychida. 21Gido attin Yesusi “Xoossa Keeththa” giday ba asatetha gishassa. 22Hessa gish Yesusi hayqqi dendin iza kaallizayti he yo7oza yuushi qoppidi eridanne hayssa kase maxaafan xaafetidaysanne Yesusi istas kaseti yootida qaala ammanida. 23Paaziga ba7aale gallas Yesusi Yerusalamen dishe ooththida malatata beyidi daro asay iza ammanides. 24Qasse Yesusi asa wursi eriza gish oonakka ammanibenna. 25Izi asa woznan diza wursi eriza gish oonikka izas asa gish yootanas koshshibenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\